Dz.Urz.PAA.2018.5

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w Państwowej Agencji Atomistyki instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Państwowej Agencji Atomistyki, zwanej dalej "Agencją" wprowadza się:
1) instrukcję kancelaryjną Agencji, określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) jednolity rzeczowy wykaz akt, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Agencji, określoną w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwum zakładowym Agencji przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują ważność.
§  3.  W przypadku sprawy niezakończonej przed dniem wejścia w życie zarządzenia do nowej dokumentacji w tej sprawie stosuje się zasady wynikające z niniejszego zarządzenia.
§  4. 
1.  Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Agencji przed wejściem w życie zarządzenia, nieprzekazana do archiwum zakładowego, podlega kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 pkt 2.
2.  Kwalifikację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  5.  Traci moc zarządzenie nr 1 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Agencji Atomistyki instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
§  6.  1  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

1 § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 31 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.PAA.2018.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2018 r.