Dz.Urz.MŚ.2018.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Środowiska instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Środowiska, zwanym dalej "Ministerstwem", wprowadza się:
1) instrukcję kancelaryjną Ministerstwa, określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) jednolity rzeczowy wykaz akt, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Ministerstwa, określoną w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwum zakładowym Ministerstwa przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.
§  3.  W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 1 stycznia 2019 r. sprawy w Ministerstwie klasyfikuje się zgodnie z rzeczowym wykazem akt określonym w zarządzeniu nr 41 Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3 poz. 61, z 2008 r. poz. 38 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2015 r. poz. 80).
§  4.  W sprawach niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia sprawę załatwia się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy.
§  5.  Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie była kwalifikowana na podstawie dotychczas obowiązującego rzeczowego wykazu akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, o którym mowa w § 1 pkt 2.
§  6.  Traci moc zarządzenie nr 41 Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3 poz. 61, z 2008 r. poz. 38 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2015 r. poz. 80).
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 4-5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 96).