Wprowadzenie w Komendzie Głównej Straży Granicznej Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2012.37

Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 104
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej

W związku z art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się w Komendzie Głównej Straży Granicznej Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową, stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji.
§  2.
1.
Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej zapoznaje przyjmowanych do służby lub pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej lub pracowników z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową w dniu nawiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy.
2.
Fakt zapoznania się z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową funkcjonariusz Straży Granicznej oraz pracownik potwierdza, składając oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji.
3.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest włączane do akt osobowych funkcjonariusza lub pracownika.
4. 1
Do funkcjonariuszy Straży Granicznej przeniesionych albo delegowanych do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
§  3.
1.
Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej zapoznają z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową podległych funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pracowników pozostających w stosunku służbowym lub stosunku pracy w dniu wejścia w życie decyzji, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie decyzji. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Oświadczenia złożone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, celem włączenia do akt osobowych.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r, Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855 i Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 664.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa

§  1.
Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa, zwana dalej "WPA", określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Komendzie Głównej Straży Granicznej, sprzyjając budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami.
§  2.
Użyte w WPA określenia oznaczają:
1)
KGSG - Komendę Główną Straży Granicznej;
2)
pracodawca - Komendanta Głównego Straży Granicznej;
3)
pracownik - osobę pozostającą w stosunku służbowym albo w stosunku pracy z pracodawcą;
4)
przełożony - osobę zajmującą stanowisko kierownicze w komórce organizacyjnej KGSG lub komórce wewnętrznej komórki organizacyjnej KGSG;
5)
mobbing - mobbing w rozumieniu art. 943 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
§  3.
1.
Stosowanie mobbingu oraz stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub przewinienie dyscyplinarne.
2.
Zobowiązuje się przełożonych do podejmowania starań, aby środowisko służby i pracy w KGSG było wolne od mobbingu.
3.
Zobowiązuje się pracowników do niepodejmowania działań noszących cechy mobbingu i przeciwdziałania jego stosowaniu.
4.
Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione.
§  4.
1.
Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi oraz jest lub był świadkiem takich działań, powinien fakt ten zgłosić ustnie lub pisemnie do pracodawcy, w formie skargi. Skargę zgłoszoną w formie ustnej dokumentuje się poprzez sporządzenie notatki służbowej.
2.
Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, datę lub okres, którego dotyczy, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności oraz wskazanie sprawców mobbingu i ich ofiar.
3.
Pracownik powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą.
4.
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi anonimowe lub bez podpisu pracownika.
§  5.
1.
Postępowanie w sprawie skargi prowadzi Komisja Antymobbingowa, powoływana przez pracodawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia skargi.
2.
W skład Komisji Antymobbingowej wchodzi:
1)
przedstawiciel pracodawcy, jako przewodniczący;
2)
pracownik - psycholog;
3)
przedstawiciel wskazanej przez skarżącego pracownika zakładowej organizacji związku zawodowego działającego na terenie KGSG lub inny wskazany przez niego pracownik.
3.
Członkiem Komisji Antymobbingowej nie może być osoba:
1)
której skarga o mobbing dotyczy;
2)
w stosunku do której zachodzi podejrzenie, że dopuściła się mobbingu;
3)
która w wyniku przeprowadzonego postępowania została uznana za sprawcę mobbingu;
4)
będąca kierownikiem lub zastępcą kierownika komórki organizacyjnej KGSG, w której jest zatrudniony pracownik, wskazany w skardze jako ofiara mobbingu;
5)
będąca bezpośrednim przełożonym pracownika, wskazanego w skardze jako ofiara mobbingu.
4.
Osoby uczestniczące w pracach Komisji Antymobbingowej zobowiązane są do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich faktów poznanych w toku jej prac.
5.
Komisja Antymobbingowa rozpoczyna postępowanie w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia skargi.
6.
Komisja Antymobbingowa może uchwalić szczegółowy regulamin swojego działania.
7.
Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji Antymobbingowej zapewnia kancelaria właściwa do obsługi Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej, która w szczególności gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z pracami Komisji Antymobbingowej, zgodnie z przepisami dotyczącymi jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej.
§  6.
1.
Do zadań Komisji Antymobbingowej należy w szczególności:
1)
wysłuchanie skarżącego pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz pracownika, wskazanego w skardze jako ofiara mobbingu, jeżeli nie jest on osobą składającą skargę, pracownika, któremu zarzucono stosowanie mobbingu, a także ewentualnych świadków;
2)
rozpatrzenie dowodów przedłożonych przez osoby wskazane w pkt 1;
3)
dokonanie oceny zasadności skargi;
4)
sformułowanie propozycji załatwienia skargi.
2.
Komisja Antymobbingowa po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania, sporządza sprawozdanie ze swoich prac.
3.
Przewodniczący Komisji Antymobbingowej, z treścią sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, zapoznaje pracownika, który złożył skargę, pracownika wskazanego w skardze jako ofiara mobbingu, jeżeli nie jest on osobą składającą skargę oraz pracownika, któremu zarzucono stosowanie mobbingu i niezwłocznie, za pismem przewodnim, przekazuje je pracodawcy.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia złożonej skargi oraz sporządzenia sprawozdania może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. Przewodniczący Komisji Antymobbingowej powiadamia na piśmie pracodawcę i pracownika, który skargę złożył, o przewidywanym terminie rozpatrzenia złożonej skargi.
§  7.
1.
W przypadku uznania skargi za zasadną, pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powstawaniu w przyszłości.
2.
Pracodawca, w miarę możliwości, może przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko służbowe w KGSG.
§  8.
Pracodawca wraz z przedstawicielami zakładowych organizacji związków zawodowych działających na terenie KGSG, dokonuje oceny funkcjonowania i realizacji WPA, nie rzadziej niż raz w roku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową

...................................

(stopień SG, imię i nazwisko)

...................................

(stanowisko służbowe)

...................................

(komórka organizacyjna KGSG)

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

Warszawa, dnia......... 20 .... r. ......................................

(podpis składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

1 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 decyzji nr 5 z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 stycznia 2013 r.