Dz.Urz.PKRUS.2018.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858), w związku z art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Do sporządzania informacji statystycznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się formularze oznaczone symbolami: KRUS-1, KRUS-2, KRUS-3, KRUS-4, KRUS-5, KRUS-6, KRUS-7, KRUS-8, KRUS-8a, KRUS-9, KRUS-10, KRUS-11, KRUS-12, KRUS-13, KRUS-14, KRUS-15, KRUS-16, KRUS-17, KRUS-18, KRUS-19Z, KRUS-ZBG.
2.  Formularze, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załączniki: 1-21 do zarządzenia.
3.  Dopuszcza się odstępstwa między wydrukami z systemów informatycznych formularzy, a ich wzorami, określonymi niniejszym zarządzeniem, w zakresie wynikającym z technicznych uwarunkowań generowania wydruku, jego formatu oraz technologii wydruku, właściwych dla poszczególnych systemów informatycznych lub aplikacji oraz urządzeń drukujących.
4.  Odstępstwa, o których mowa w ust. 3 nie mogą mieć wpływu na merytoryczny zakres informacji statystycznych umieszczanych w poszczególnych formularzach statystycznych.
5.  Odstępstwa, o których mowa w ust. 3 dokonywane są w porozumieniu z Biurem Finansowym i właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  2. 
1.  Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazują sprawozdania sporządzone na formularzach, o których mowa w § 1 ust. 1, do Biura Finansowego Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we wskazanych na formularzach terminach, z wyjątkiem sprawozdań KRUS-8a, KRUS-14 i KRUS-15, które przekazywane są właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.  W uzasadnionych przypadkach Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może, na wniosek Biura Finansowego i właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dokonać zmiany terminu przesyłania sprawozdań statystycznych przez Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Biura Finansowego i właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  3. 
1.  Sprawozdania roczne opracowane na podstawie formularzy statystycznych KRUS-8 i KRUS-8a za rok 2018, Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sporządzą na dotychczas obowiązujących formularzach KRUS-8 i KRUS-8a.
2.  Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1 za rok 2019, Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sporządzą na podstawie formularzy statystycznych KRUS-8 i KRUS-8a stanowiących odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.
3.  Sprawozdanie roczne opracowane na podstawie formularza statystycznego KRUS-13 za rok 2018 Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sporządzą na podstawie formularza statystycznego KRUS-13, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia.
§  4.  Traci moc zarządzenie nr 49 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych (Dz. Urz. KRUS z 2017 r. poz. 53 oraz z 2018 r. poz. 20).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Formularz KRUS-1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Formularz KRUS-2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Formularz KRUS-3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Formularz KRUS-4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Formularz KRUS-5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Formularz KRUS-6

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Formularz KRUS-7

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Formularz KRUS-8

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Formularz KRUS-8a

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Formularz KRUS-9

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Formularz KRUS-10

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Formularz KRUS-11

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Formularz KRUS-12

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Formularz KRUS-13

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Formularz KRUS-14

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Formularz KRUS-15

ZAŁĄCZNIK Nr  17

Formularz KRUS-16

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Formularz KRUS-17

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Formularz KRUS-18

ZAŁĄCZNIK Nr  20

Formularz KRUS-19Z

ZAŁĄCZNIK Nr  21

Formularz KRUS-ZBG