Wprowadzenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2017.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) w związku z art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  1
 Do sporządzania informacji statystycznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się formularze oznaczone symbolami: KRUS-1, KRUS-2, KRUS-3, KRUS-4, KRUS-5, KRUS-6, KRUS-7, KRUS-8, KRUS-8a, KRUS-9, KRUS-10, KRUS-11, KRUS-12, KRUS-13, KRUS-14, KRUS-15, KRUS-16, KRUS-17, KRUS-18, KRUS-19Z, KRUS-ZBG.
2.  2
 Formularze, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do zarządzenia.
3. 
Dopuszcza się odstępstwa między wydrukami z systemów informatycznych formularzy, a ich wzorami, określonymi niniejszym zarządzeniem, w zakresie wynikającym z technicznych uwarunkowań generowania wydruku, jego formatu oraz technologii wydruku, właściwych dla poszczególnych systemów informatycznych lub aplikacji oraz urządzeń drukujących.
4. 
Odstępstwa, o których mowa w ust. 3 nie mogą mieć wpływu na merytoryczny zakres informacji statystycznych umieszczanych w poszczególnych formularzach statystycznych.
5. 
Odstępstwa, o których mowa w ust. 3 dokonywane są w porozumieniu z Biurem Finansowym i właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  2. 
1. 
Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazują sporządzone formularze, o których mowa w § 1 ust. 1, do Biura Finansowego Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we wskazanych na formularzach terminach.
2. 
W uzasadnionych przypadkach Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może, na wniosek Biura Finansowego Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dokonać zmiany terminu przesyłania formularzy statystycznych przez Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Biura Finansowego Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 18 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych (Dz. Urz. KRUS z 2014 r. poz. 21 oraz z 2015 r. poz. 24 i 36).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3  

KRUS-1 Informacja o liczbie płatników składek i ubezpieczonych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KRUS-2 Informacja o wypłatach świadczeń za ... kwartał ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRUS-3 Informacja o wypłatach świadczeń z funduszu składkowego za ...... kwartał ...... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KRUS - 4 Sprawozdanie o przypisie i wpływach należności od płatników składek w ..... kwartale ..... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

KRUS-5 Meldunek statystyczny o podstawowych danych w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KRUS-6 Sprawozdanie o przymusowym dochodzeniu składek, liczbie wydanych decyzji o odpowiedzialności osób trzecich oraz liczbie dokonanych wpisów hipoteki w księdze wieczystej gospodarstwa ... w kwartale ...r.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

KRUS-7 Sprawozdanie o stanie zaległych składek oraz o kwocie zadłużenia objętego ulgami i kwocie dokonanych umorzeń w ... kwartale ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

KRUS - 8 Informacja o załatwianiu skarg za rok ...

ZAŁĄCZNIK Nr  9

KRUS-8a Informacja o załatwianiu skarg za rok ...

ZAŁĄCZNIK  10

KRUS - 9 Informacja o realizacji wniosków w sprawach emerytur i rent rolniczych w... kwartale ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

KRUS-10 Informacja o przymusowym dochodzeniu nienależnie pobranych świadczeń w ...... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

KRUS-11 Informacja o potrąceniach podatku dochodowego od świadczeń wypłacanych przez KRUS w ... kwartale ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

KRUS-12 Informacja o odsetkach wypłacanych przez oddziały regionalne KRUS w ... kwartale ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

KRUS-13 Roczna informacja dotycząca postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ... roku

ZAŁĄCZNIK Nr  15

KRUS-14 Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej

ZAŁĄCZNIK Nr  16

KRUS - 15 Sprawozdanie o wypadkach przy pracy rolniczej i chorobach zawodowych

(narastająco) za okres od .... do ....

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

KRUS-16 Informacja o nadpłatach świadczeń rolnych w ... roku

ZAŁĄCZNIK Nr  18

KRUS-17 Informacja o terminowości przyznawania świadczeń krótkoterminowych w ... kwartale ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  19

KRUS-18 Informacja o orzeczeniach lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz komisji lekarskich Kasy w .... półroczu .... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  20

KRUS - 19Z Informacja o podatku dochodowym i składce na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  21  4  

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  22

KRUS-ZBG Informacja o świadczeniach z systemu pracowniczego zbiegających się ze świadczeniami rolnymi za ... kwartał ... r.

1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 19 z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2018 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 19 z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2018 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 19 z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2018 r.
4 Załącznik nr 21 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 19 z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2018 r.