Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8... - OpenLEX

Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.2.69

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 263/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulamin udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)), stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin

udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

§  1.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne;
2)
dostawa - nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr;
3)
funkcjonariusz - funkcjonariusza lub pracownika CBA;
4)
grupa zamówień - określony zbiór dostaw, usług lub robót budowlanych, w ramach którego należy przestrzegać wartości progowej określonej w art. 4 pkt 8 ustawy (grupę, zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV, określają trzy pierwsze cyfry z ośmiu cyfr kodu numerycznego, tj, XXX00000-Y);
5)
jednostka - jednostkę organizacyjną CBA;
6)
jednostka, której zamówienie dotyczy - jednostkę wnioskującą o udzielenie zamówienia lub Biuro Logistyki CBA, gdy przedmiot zamówienia leży w sferze zainteresowania wielu jednostek;
7)
Plan zamówień - Plan zamówień publicznych w części do kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, opracowywany corocznie do 31 marca roku bieżącego przez Biuro Logistyki CBA na podstawie cząstkowych planów zamówień, zgłoszonych przez jednostki;
8)
roboty budowlane - zaprojektowanie lub wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą;
9)
usługi - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługi określone w drodze rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym;
10)
ustawa - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
11)
wartość zamówienia - szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, ustalone z należytą starannością, bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia;
12)
zamówienie - zamówienie publiczne, którego przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
§  2.
1.
Regulamin określa zasady i procedury udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, oraz obieg dokumentów związanych z przeprowadzeniem takich postępowań.
2.
Regulamin został opracowany w celu zapewnienia jawności, przejrzystości, efektywności, oszczędności i terminowości w wydatkowaniu środków publicznych zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
3.
Procedury, o których mowa w ust. 1, dzielą się na procedury o wartości szacunkowej:
1)
do 5.000 zł brutto;
2)
powyżej 5.000 zł brutto.
4.
W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z przyczyn nieleżących po stronie CBA, których nie można przewidzieć, jak np. awaria, szkoda w majątku CBA spowodowana silą wyższą lub z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności oraz tych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia, nie stosuje się przepisów niniejszego regulaminu. Dyrektor Biura Logistyki CBA niezwłocznie pisemnie informuje Szefa CBA lub osobę przez niego upoważnioną o udzieleniu zamówienia z pominięciem przepisów regulaminu.
§  3.
Regulaminu nie stosuje się w szczególności do:
1)
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 150 euro;
2)
zamówień na dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, wody z sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odprowadzania ścieków do takiej sieci, dostawy gazu z sieci gazowej;
3)
zamówień realizowanych ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników CBA i Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów funkcjonariuszy CBA, do których stosuje się odrębne przepisy;
4)
na wypłaty świadczeń realizowanych na podstawie przepisów odrębnych;
5)
rozliczenia kosztów podróży służbowej;
6)
nabycia własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu;
7)
wypłaty świadczeń na poczet kosztów stawiennictwa świadka, badań osób zatrzymanych oraz opinii biegłych w prowadzonych postępowaniach karnych, do których stosuje się odrębne przepisy.
§  4.
1.
Przedmiotem dostaw, usług lub robót budowlanych, realizowanych na podstawie niniejszego regulaminu są zamówienia planowe:
1)
ujęte w Planie zamówień, których wartość zamówienia w danym roku budżetowym nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14.000 euro;
2)
objęte procedurami ustawy, jeżeli w wyniku prowadzonych postępowań z podziałem na zadania pozostały takie zadania, na które nie udzielono zamówienia pomimo przeprowadzonych postępowań, a ich wartość łączna nie przekracza kwoty 14.000 euro.
2.
Jednostki w terminie do 30 listopada każdego roku przesyłają zgłoszenia do Planu zamówień, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzonego przez Biuro Logistyki CBA na rok kolejny. Wzór Planu zamówień stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3.
Biuro Logistyki CBA w terminie do 15 stycznia każdego roku sporządza projekt Planu zamówień do 14.000 euro na podstawie informacji przekazanych przez jednostki, zgodnie z ust. 2.
4.
Biuro Logistyki CBA w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada, do akceptacji Szefa CBA, Plan zamówień do 14.000 euro na dany rok budżetowy.
5.
W przypadku propozycji zmiany Planu zamówień, jednostka, która zgłosiła propozycję do Planu zamówień, składa korektę z uzasadnieniem zmiany, wraz ze wskazaniem źródła finansowania w planie budżetowym CBA.
6.
Korekta do Planu zamówień każdorazowo, po parafowaniu zgodności planowanych wydatków z planem budżetowym CBA przez Dyrektora Biura Finansów CBA oraz Dyrektora Biura Logistyki CBA, przedkładana jest do zatwierdzenia Szefowi CBA.
7.
Biuro Logistyki CBA informuje jednostki o uwzględnieniu ich propozycji do Planu zamówień w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia Planu zamówień.
§  5.
Zamówienia, o których mowa w niniejszym regulaminie, powinny być dokonywane:
1)
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2)
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3)
w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
§  6.
1.
Przy ustalaniu wartości szacunkowej poszczególnych zamówień należy przestrzegać przepisów zawartych w art. 32-35 ustawy.
2.
Zamówienia należące do różnych pozycji Planu zamówień, powinny być sporządzane na oddzielnych formularzach zapotrzebowania.
3.
Biuro Logistyki CBA odpowiedzialne jest za prowadzenie rejestru zamówień do 14.000 euro, na podstawie dostarczonych przez jednostki zapotrzebowań.
4.
Kwoty zapotrzebowań wymienionych w ust. 3 weryfikowane są do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, na podstawie podpisanych umów lub faktur.
§  7.
1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, wszczyna się na podstawie dokumentu zapotrzebowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, podpisanego przez kierownika jednostki, której zamówienie dotyczy.
2.
Dokument zapotrzebowania zawiera:
1)
określenie i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2)
oznaczenie pozycji Planu zamówień do 14.000 euro lub wskazanie pozycji budżetowej planu finansowego, z której finansowana będzie realizacja zamówienia;
3)
oszacowanie wartości netto zamówienia, ustalone z należyta starannością;
4)
optymalny termin realizacji zamówienia;
5)
wykaz potencjalnych wykonawców obejmujący nazwę/imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail, a jeśli wskazano konkretnego wykonawcę, uzasadnienie tego wyboru;
6)
istotne postanowienia umowy, gdy wartość zamówienia przekracza 5.000 zł brutto lub są wymagane przez wykonawcę.
3.
Dokument zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1, jest kierowany do Dyrektora Biura Logistyki CBA.
4.
Jeżeli dokument zapotrzebowania nie odpowiada warunkom formalnym określonym w niniejszym regulaminie, Dyrektor Biura Logistyki CBA wzywa w wyznaczonym terminie do poprawy lub uzupełnienia dokumentu zapotrzebowania, pod rygorem odmowy wszczęcia postępowania.
5.
W przypadku niewyrażenia zgody na realizację zamówienia następuje zaniechanie jego realizacji, co potwierdza się stosowną adnotacją na dokumencie zapotrzebowania oraz informuje się o powyższym fakcie kierownika jednostki, której zamówienie dotyczy.
6.
Jeżeli dokument zapotrzebowania odpowiada wymogom formalnym wszczęcie postępowania następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentu zapotrzebowania.
7.
Po sprawdzeniu, w Biurze Logistyki CBA, zgodności zapotrzebowania z Planem zamówień i podpisaniu przez upoważnione osoby, zapotrzebowanie przekazuje się do Biura Finansów CBA w celu potwierdzenia dokonania przez Głównego Księgowego kontroli zgodności zamówienia z planem finansowym i zabezpieczenia środków budżetowych na realizację zadania.
8.
Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 7, dokument zapotrzebowania jest przedkładany do akceptacji Dyrektorowi Biura Logistyki CBA lub innej osobie upoważnionej przez Szefa CBA.
9.
Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 8, dokument zapotrzebowania realizowany jest przez Biuro Logistyki CBA lub po uzgodnieniu przez kierownika jednostki, której dotyczy zamówienie z Dyrektorem Biura Logistyki CBA, przekazywany jest do tej jednostki, celem realizacji. Osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia wyznacza wówczas kierownik danej jednostki. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.
10.
Oryginały dokumentów zapotrzebowań przechowywane są w Biurze Finansów CBA.
11.
Dokumentacja związana z realizacją zamówienia jest przechowywana w Biurze Logistyki CBA. Jednostki realizujące zamówienie niezwłocznie po realizacji zapotrzebowania przekazują dokumentację wraz z kopią umowy do Biura Logistyki CBA, po uprzednim jej opisaniu i uporządkowaniu.
§  8.
1.
Po zatwierdzeniu dokumentu zapotrzebowania Dyrektor Biura Logistyki CBA wyznacza osobę odpowiedzialną lub zespół osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania i realizację zamówienia, z zastrzeżeniem ust 3. i § 7 ust. 9. Jednostki, których zamówienie dotyczy, są zobowiązane do udzielania niezbędnej pomocy w zakresie przeprowadzenia postępowania.
2.
W przypadku powołania zespołu, Dyrektor Biura Logistyki CBA wyznacza koordynatora zespołu, który określi zakres zadań poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu.
3.
W przypadku zamówień mieszczących się we właściwości merytorycznej Biura Kadr i Szkolenia CBA, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania i realizację zamówienia. Przepisy zawarte w ustępach poniższych stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że notatka, o której mowa w ust. 6 i 8, podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CBA.
4.
Osoba odpowiedzialna lub zespół, w celu wyboru wykonawcy zamówienia, którego wartość wynosi co najmniej równowartość w złotych 150 euro, dokonuje badania rynku. Badanie rynku przeprowadza się w formie pisemnej (w tym faksem lub pocztą elektroniczną), telefonicznie lub osobiście w następujący sposób:
1)
przy zamówieniach, których wartość szacowana jest na kwotę stanowiącą równowartość w złotych od 150 euro do 2.000 euro, poprzez skierowanie zapytań do co najmniej trzech podmiotów,
2)
przy zamówieniach, których wartość szacowana jest na kwotę stanowiącą równowartość w złotych powyżej 2.000 euro, poprzez skierowanie zapytań do co najmniej pięciu podmiotów.
5.
Badanie rynku przeprowadza się w ograniczonym zakresie, gdy ze względu na specyficzny charakter zamówienia skierowanie zapytań do podmiotów w ilości określonej w ust. 4 jest niemożliwe lub znacznie utrudnione albo oczywiście niecelowe.
6.
Z badania rynku sporządza się notatkę służbową zawierającą m.in. informację o podmiotach, u których zostało przeprowadzone rozeznanie, formę kontaktu (m.in. wskazanie numerów telefonów i faksów), datę kontaktu, zaproponowaną cenę, inne istotne warunki, termin realizacji zamówienia, a także wybór najkorzystniejszej oferty oraz uzasadnienie wyboru. Wzór notatki stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
7.
Notatka służbowa z badania rynku wraz z dokumentacją towarzyszącą (m.in. dokument zapotrzebowania, zapytania ofertowe oraz oferty wykonawców, o ile są w formie pisemnej, a także oświadczenie osoby odpowiedzialnej lub osób wchodzących w skład zespołu) osoba odpowiedzialna lub koordynator zespołu przekazuje do Dyrektora Biura Logistyki celem akceptacji. W przypadku realizacji zamówienia przez jednostkę, której zamówienie dotyczy, notatka wraz z dokumentacją towarzyszącą przekazywana jest do kierownika tej jednostki celem akceptacji.
8.
Zaakceptowana notatka jest podstawą do sporządzenia zamówienia na przedmiot zapotrzebowania.
9.
Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.
10.
Każdorazowo, osoba lub osoby z zespołu, składają oświadczenia, że dokonując badania rynku kierowali zapytania do podmiotów, z którymi w żaden sposób nie są związani więzami rodzinnymi, towarzyskimi, ani jakimikolwiek innymi, które mogłyby wpłynąć na ich bezstronność. Oświadczenia załącza się do notatki, o której mowa w ust. 6. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
§  9.
1.
Projekt umowy sporządza Biuro Logistyki, a w przypadku o którym mowa w § 7 ust. 9, jednostka realizująca zamówienie.
2.
Projekt umowy powinien zawierać w szczególności:
1)
podstawę prawną jej zawarcia w odniesieniu do ustawy;
2)
w przypadku jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą:
a)
nazwę i adres siedziby,
b)
numer wpisu do właściwego rejestru,
c)
numer identyfikacji podatkowej;
3)
wartość przedmiotu umowy, z wyróżnieniem kwot brutto, netto oraz stawki podatku od towarów i usług;
4)
termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia;
5)
formę płatności;
6)
co najmniej 21-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu do CBA dokumentu będącego podstawą do wypłaty; w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wskazanie krótszego terminu płatności;
7)
osoby odpowiedzialne ze strony CBA oraz wykonawcy za jej realizację.
3.
Do projektu umowy, w zależności od przedmiotu zamówienia, można dołączyć:
1)
jego opis;
2)
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
3)
formularz cenowy;
4)
kosztorys ofertowy;
5)
ofertę wykonawcy.
4.
Projekt umowy podpisuje osoba redagująca jej treść, ze wskazaniem z jakiego zadania z planu budżetowego umowa będzie realizowana oraz numer zapotrzebowania.
§  10.
1.
Projekt umowy, o której mowa w § 9, kierownik jednostki realizującej zamówienie przekazuje do Biura Prawnego CBA w celu naniesienia ewentualnych poprawek oraz jego akceptacji pod względem formalno-prawnym.
2.
Po otrzymaniu zaparafowanego przez Dyrektora Biura Prawnego CBA lub osobę przez niego upoważnioną projektu umowy, kierownik jednostki realizującej zamówienie parafuje projekt, a następnie przekazuje go do Biura Finansów CBA.
3.
Upoważniony funkcjonariusz Biura Finansów CBA rejestruje projekt umowy w rejestrze komputerowym i składa podpis na dowód zabezpieczenia środków w budżecie, a następnie przekazuje Dyrektorowi Biura Finansów CBA celem parafowania.
4.
Projekt umowy po parafowaniu przez Dyrektora Biura Finansów CBA zwracany jest do jednostki realizującej zamówienie, która przesyła cztery egzemplarze projektu umowy do Dyrektora Biura Logistyki CBA, który przedkłada je do podpisu Szefowi CBA lub osobie przez niego upoważnionej.
5.
Rejestracji i nadania umowie numeru w Centralnym Rejestrze dokonuje Biuro Prawne CBA po podpisaniu jej przez wykonawcę.
6.
Jednostka realizująca zamówienie doręcza po jednym egzemplarzu umowy dla wykonawcy, Biura Finansów CBA i Biura Prawnego CBA.
7.
Jeden egzemplarz pozostaje w merytorycznej jednostce organizacyjnej.
8.
Egzemplarz umowy z kompletem podpisów rejestrowany jest w Biurze Finansów CBA i opatrywany pieczęcią o treści określonej w załączniku nr 5 do regulaminu.
§  11.
1.
Osoba fizyczna wskazana w umowie zlecenia jako zleceniobiorca wypełnia druk "Oświadczenie dla celów podatkowych", według wzoru określonego w załączniku nr 6 do regulaminu oraz druk "Oświadczenie dla celów ZUS" według wzoru określonego w załączniku nr 7 do regulaminu.
2.
Osoba fizyczna wskazana w umowie o dzieło jako wykonawca wypełnia druk "Oświadczenie podatkowe" według wzoru określonego w załączniku nr 8 do regulaminu.
3.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, od osób fizycznych odbiera Biuro Kadr i Szkolenia CBA i przesyła do Biura Finansów CBA.
§  12.
Rejestr zamówień publicznych o wartości od 150 do 14.000 euro prowadzi Biuro Logistyki CBA według wzoru określonego w załączniku nr 9 do regulaminu.
§  13.
1.
Nadzór nad wykonaniem umowy sprawuje kierownik jednostki, której zamówienie dotyczy oraz osoba wskazana w umowie.
2.
O niewykonaniu, niewykonywaniu lub nienależytym wykonaniu umowy kierownik, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej Dyrektora Biura Finansów CBA, określając skutki finansowe z tego tytułu.
3.
Dyrektor Biura Finansów CBA, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, podejmuje czynności mające na celu wyegzekwowanie należności, w szczególności kieruje korespondencję do wykonawcy, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Prawnego CBA.
4.
Biuro Finansów prowadzi rejestr należności finansowych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z wyszczególnieniem terminów określonych płatności. W przypadku niezrealizowania danej płatności, pomimo wezwania do zapłaty, Dyrektor Biura Finansów CBA, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, której umowa dotyczy, przekazuje sprawę wraz z niezbędnymi dokumentami do Biura Prawnego CBA, które podejmuje czynności mające na celu dochodzenie należności.

Załącznik Nr  1

WZÓR

PLAN ZAMÓWIEŃ

ZATWIERDZAM

......................................

Szef CBA

KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

Jednostka zamawiająca ...................................................

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaKod CPVSzacunkowa wartość zamówienia netto i bruttoJednostka zamawiającaPlanowany termin złożenia zapotrzebowaniaPozycja w planie budżetowymUwagiStan

Suma wszystkich zamówień realizowanych z art. 4 pkt 8 ustawy wynosi .................... zł netto, .................... zł brutto

................................................................. .................................................................

Naczelnik Naczelnik

Wydziału Inwestycji Remontów Wydziału Księgowości

i Zamówień Publicznych Biura Logistyki CBA Budżetowej Biura Finansów CBA

................................................................. .................................................................

Dyrektor Biura Finansów CBA Dyrektor Biura Logistyki CBA

Załącznik Nr  2

WZÓR

DOKUMENT ZAPOTRZEBOWANIA

...............................................................

(jednostka, której zamówienie dotyczy)

........................................................

(miejscowość i data)

1.Przedmiot zamówienia:

(Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, określenie jego rodzaju: dostawa, usługa lub roboty budowlane, optymalny termin realizacji zamówienia)

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ............................................

Określenie pozycji z Planu zamówień ewentualnie pozycji budżetowej planu finansowego*:

............................................................................

2.Wartość zamówienia:

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto:

w PLN: ................................, stawka VAT ........................

oraz w euro: ...........................

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:

w PLN: .................................

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, 1 euro = .................. zł

3.Proponowany wykaz wykonawców do przeprowadzenia badania rynku:

............................................................................

4.Wniosek sporządził:

............................................................................

(imię, nazwisko, telefon)

............................................................................

(podpis)

............................................................................

(data, pieczątka i podpis kierownika jednostki, której zamówienie dotyczy)

5.Potwierdzenie zgodności z Planem zamówień:
............................................................................

(data i podpis pracownika Sekcji Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych)

............................................................................

(data i podpis Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych)

6.Zabezpieczenie środków finansowych w Planie budżetowym:

............................................................................

............................................................................

(data i podpis pracownika Biura Finansów)

7.Zatwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych przez Dyrektora Biura Finansów

............................................................................

(data, pieczątka i podpis Dyrektora Biura Finansów CBA)

8.Zatwierdzenie dokumentu zapotrzebowania:

............................................................................

(data, pieczątka i podpis Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej)

9.Sprawy organizacyjne:

Załączniki:

 zał. Nr 1 na .... ark. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

 zał. Nr 2 na .... ark. - istotne postanowienia umowy

 zał. Nr 3 na .... ark. - .......................................

 zał. Nr 4 na .... ark. - .......................................

Data złożenia wniosku w Biurze Logistyki CBA

...............................................

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

Postępowaniu nadano numer sprawy:..........................................

(kolejny numer w rejestrze zamówień o którym mowa w § 12 regulaminu)

* pkt 1-4 wypełnia komórka, której zamówienie dotyczy.

Załącznik Nr  3

WZÓR

NOTATKA Z BADANIA RYNKU

......................................

(miejscowość i data)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(przedmiot zamówienia)

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz obowiązującym w CBA regulaminem udzielania zamówień publicznych dokonano badania rynku w formie:

1) rozeznania telefonicznego*,

2) rozeznania internetowego*,

3) rozeznania pisemnego (np. fax)*,

4) rozeznania osobistego*.

Po uzyskaniu informacji z rozeznania rynku, ustalono jak poniżej:

Lp.Nazwa wykonawcyAdres wykonawcyData kontaktuForma kontaktuTermin realizacjiWartość netto, VAT, bruttoUwagi

Rekomenduję wybór firmy: .........................................................................................................

Uzasadnienie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Do niniejszej notatki załączam:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt uzyskania informacji tj. pisemne oferty cenowe np. w formie faxu, wydruki korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną,)

................................................................................................................

(imię i nazwisko funkcjonariusza merytorycznie odpowiedzialnego

za przeprowadzenie postępowania i realizację przedmiotu

zamówienia)

ZATWIERDZAM:

......................................... .............................................................................................

(data, podpis w/w osoby) (data, podpis i pieczątka kierownika jednostki realizującej

zapotrzebowanie)

______

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  4

WZÓR

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

W związku z dokonaniem badania rynku w sprawie zamówienia

.......................................................................................................................................................

oświadczam, że:

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotu, do którego kierowałem zapytanie w związku z badaniem rynku;

3) przed upływem pięciu lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, do którego kierowałem zapytanie w związku z badaniem rynku;

4) nie pozostaję z podmiotem, do którego kierowałem zapytanie w związku z badaniem rynku, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

..................................................

(imię i nazwisko, data)

Załącznik Nr  5

WZÓR

ZJEDNOSTKA ORGANIZACYJNA CBADZIAŁNR REJESTRUDATA WPŁYWU DO BIURA FINANSÓW
ROZDZIAŁ

Załącznik Nr  6

WZÓR

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH

Imię (imiona) i nazwisko zleceniobiorcy

.......................................................................................................................................................

Nazwisko rodowe .........................................................................................................................

Data urodzenia ................................... NIP .................................. PESEL ..................................

Seria i nr dowodu osobistego ....................................... Obywatelstwo .......................................

Telefon ................................................... Telefon komórkowy ...................................................

Adres zameldowania na pobyt stały:

Województwo .................................. Powiat ................................. Gmina .................................

Miejscowość ............................... Kod pocztowy ............................... Ulica ..............................

Nr domu ........................................................... Nr lokalu ...........................................................

Adres zamieszkania (podać, jeśli jest inny niż adres zameldowania)

.......................................................................................................................................................

Urząd skarbowy podatnika ...........................................................................................................

..............................................

(data i czytelny podpis)

Załącznik Nr  7

WZÓR

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW ZUS

Jako zleceniobiorca oświadczam, że:

1. jestem/nie jestem* równocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej równoważnej w .....................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi:

 co najmniej minimalne wynagrodzenie, określone odrębnymi przepisami,

 mniej niż minimalne wynagrodzenie.

3. jestem/nie jestem* równocześnie ubezpieczony jako osoba wykonująca umowę:

 zlecenia,  agencyjną, zawartą z (nazwa i adres) ............................................................

................................................................................................................................................

4. jestem/nie jestem* ubezpieczony z innych tytułów niż wymienione w pkt 1 i 3 (jeśli tak, określić tytuł ubezpieczenia, nazwę i adres firmy, działalności itp.) ....................................

................................................................................................................................................

5. jestem/nie jestem* emerytem/rencistą* (nr świadczenia i organ, który je wypłaca) ............

................................................................................................................................................

6. jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłem 26 lat (nazwa i adres szkoły/uczelni wyższej, wydział) ..............................................................................

................................................................................................................................................

7. pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych

8. nazwa Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia .....................................

................................................................................................................................................

9. wnoszę/nie wnoszę* o dodatkowe ubezpieczenie społeczne z tytułu wykonywania pracy na umowę zlecenie.

Zostałem/am* poinformowana o treści art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Powyższe dane składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

O wszelkich zmianach dotyczących treści oświadczenia uprzedzę zleceniodawcę na piśmie.

..............................................

(data i czytelny podpis)

______

* niepotrzebne skreślić

 postawić znak "x" w odpowiedniej kratce

Załącznik Nr  8

WZÓR

OŚWIADCZENIE PODATKOWE

(dotyczy umowy o dzieło)

Imię (imiona) i nazwisko

.......................................................................................................................................................

Data urodzenia ................................... NIP .................................. PESEL ..................................

Seria i nr dowodu osobistego ............................................ Telefon .............................................

Województwo .................................. Powiat ................................. Gmina .................................

Miejscowość ................................................... Kod pocztowy ....................................................

Ulica ................................................ Nr domu .............................. Nr lokalu .............................

Urząd skarbowy podatnika ...........................................................................................................

Zostałem/am* poinformowany/a* o treści art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Powyższe dane składam będąc świadomy/a* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

O wszelkich zmianach dotyczących treści oświadczenia poinformuję na piśmie.

Proszę o potrącenie 20/50%* kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z treścią umowy nr .............................

z dnia ............................................................................................................................................

..............................................

(data i czytelny podpis)

______

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  9

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

prowadzony przez ............................................................
Numer post.Data złożenia i numer dokumentu zapotrzebowaniaPrzedmiot zamówieniaKod CPVWartość zawartej umowy w PLNData podpisania umowy i jej numer (dołączyć kopię faktury i ew. zał.)Nazwa i adres wykonawcyUwagi
NettoBrutto