Wprowadzenie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§  1.
W Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem" (stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia).
§  2.
Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej "Funduszem", na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu Centrali.
§  3.
Dysponentem środków Funduszu Centrali oraz osobą odpowiedzialną za przestrzeganie Regulaminu - z upoważnienia Prezesa KRUS - jest Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia.
§  4.
Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych C/KRUS zatwierdzony przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 20 lipca 2007 roku oraz zarządzenie nr 43 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych C/KRUS.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Imię i nazwisko .............................................

Adres ...........................................................

Biuro/tel. ......................................................

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 70 z 1996 roku poz. 335 z późn. zm.) przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby upoważnionej do korzystania z funduszu. W związku z ubieganiem się o świadczenie z funduszu socjalnego uregulowane w Regulaminie ZFŚS oświadczam, że moja rodzina uzyskała dochody brutto (przychód minus koszty uzyskania przychodu) .......................................... zgodnie z zeznaniem PIT za rok ...................... poprzedzający złożenie oświadczenia.

Oświadczam, że z dochodu tego poza mną utrzymują się następujący członkowie rodziny pozostający ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:1

Lp.Imię i nazwiskoStopień pokrewieństwaRok urodzenia dzieciDochód roczny
1.pracownik
2.
3.
4.
5.
6.
Łączne dochody

Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i cywilnej (art. 245 KPC) oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto przypadający na jedną osobę w mojej rodzinie w roku ubiegłym wyniósł ................ zł - słownie złotych ....................................

.......................................................................................................................................................

Uwaga !

- Dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody brutto osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących pochodzące ze wszystkich źródeł (np. wynagrodzenie w drugim miejscu pracy, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, renty, emerytury, alimenty, stypendia, itp. - bez odliczeń podatkowych) uzyskiwane przez osoby spokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

- W przypadku podania przez osobę uprawnioną nieprawdziwych danych nie będzie ona uwzględniona przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenia socjalne w okresie 2 lat.

Prawdziwość ww. danych potwierdzam własnoręcznym podpisem ............................................

(Data i podpis wnioskodawcy)

___________

1 Jeżeli pracownikowi w roku bieżącym urodziło się dziecko lub zawarł związek małżeński, wtedy dochód należy podzielić przez aktualną (powiększoną) ilość osób w rodzinie.

2 Jeśli pracownik nie przepracował roku - podaje średni dochód z ostatnich trzech miesięcy lub bieżący.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Imię i nazwisko ......................................

Biuro/tel ................................................

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU

Proszę o dofinansowanie do wczasów*, kolonii*, obozu*, turnusów leczenia i rehabilitacji* - organizowanych w Centrach Ośrodkach Kasy*/zakupionych indywidualnie* w miejscowości ............................, w terminie od ...................... do ........................ dla niżej wymienionych osób:

Lp.Imię i nazwiskoStopień pokrewieństwaRok urodzenia dziecka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w okresie od dnia .............................. do dnia ................................... będę przebywała/ał na urlopie wypoczynkowym (potwierdzenie urlopu przez pracownika Biura Kadr) ....................

...............................................................

(Data i podpis wnioskodawcy

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego przez Biuro Kadr i indywidualnie do dnia 30 kwietnia.

2. Termin składania dowodu wpłaty za wypoczynek po powrocie z urlopu.

3. Termin składania wniosków o refundację kosztów skierowania na leczenie i rehabilitację należy złożyć na 14 dni przed wyjazdem.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Dyrektor Biura

Kadr i Szkolenia

Wniosek o przydział wczasów "pod gruszą"

Imię i nazwisko ...........................................................................................

Biuro ..........................................................................................................

Proszę o przyznanie ekwiwalentu na indywidualną formę wypoczynku - "wczasy pod gruszą" w roku ........................

Niniejszym oświadczam, że w okresie od dnia ............................ do dnia ......................... będę przebywała/ał na urlopie wypoczynkowym.

....................................................

(Data i podpis pracownika)

Poświadczenie komórki kadrowej o korzystaniu z urlopu w okresie od ............ do ...................

.......................................................................

(Data i podpis pracownika ds. kadrowych)

1. Termin składania wniosku o przyznanie ekwiwalentu pieniężnego za wczasy pod gruszą do dnia 30 kwietnia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

TABELA DOFINANSOWANIA Z ZFŚS DO ŚWIADCZEŃ

Średni dochód brutto przypadający na 1-go członka rodzinyKwota dofinansowania z ZFŚS
do 1.500 zł70 %
od 1.501 - 2.500 zł60 %
od 2.501 - 3.500 zł50 %
od 3.501 - 4.500 zł40 %
od 4.501 zł30 %

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ WCZASÓW/KOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ KRUS

Imię i nazwisko

............................

Oddział KRUS

...........................

Nr telefonu

......................

Proszę o skierowanie do Centrum/Ośrodka w .................................. lub w ................................

na turnus w terminie .................................................. lub ............................................................

dla niżej wymienionych osób:

(uwaga! jeżeli pracownik zamierza skorzystać z tej formy wypoczynku powinien zamieścić swoje nazwisko w tabeli Lp. 1)

Lp.Imię i nazwiskoStopień pokrewieństwaRok urodzenia dzieciWiek dziecka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

podpis ...................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

WNIOSEK

o przyznanie pomocy materialnej z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci* będących na utrzymaniu pracowników

Imię i nazwisko wnioskodawcy ...............................................................

Biuro/tel. ................................................................................................

Proszę o przyznanie pomocy materialnej dla mojego/moich dziecka/dzieci *:

Należy wypełnić jedynie w przypadku dzieci uczących się
Lp.Imię i nazwiskoData urodzenia/ile ma latklasaRodzaj szkoły/nazwa
1.
2.
3.
4.

które jest/są na moim utrzymaniu.

Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnym podpisem.

......................................................

(Data i podpis wnioskodawcy)

* świadczenie przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 25 lat (w przypadku ucznia w wieku powyżej 18 lat lub studenta - wymagane zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym, w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola - wymagane zaświadczenie z przedszkola) oraz - bez względu na wiek - przebywającym na utrzymaniu pracownika dzieciom, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla dzieci upływa dnia 30 kwietnia.