Wprowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zasad realizacji projektów i programów finansowanych ze środków Narodowego... - OpenLEX

Wprowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zasad realizacji projektów i programów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2014.28

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2014 r.

DECYZJA Nr 114
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zasad realizacji projektów i programów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie § 1 załącznika do zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P z 2014 r. poz. 203) postanawia się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1.
W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", ustala się zasady realizacji projektów i programów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej "NCBiR", mające na celu zapewnienie prawidłowości i efektywności tego postępowania.
§  2.
Ilekroć w decyzji jest mowa o:
1)
"beneficjencie" - należy przez to rozumieć ABW lub funkcjonariusza ABW, który realizuje projekt na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu;
2)
"ekspercie" - należy przez to rozumieć funkcjonariusza ABW dokonującego, jako reprezentanta gestora, oceny merytorycznej projektu, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem zawodowym;
3)
"funkcjonariuszu ABW" - należy przez to rozumieć funkcjonariusza lub pracownika ABW;
4)
"gestorze" - należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do wskazania tematu projektowego lub odbiorca wyników projektu finansowanego przez NCBiR;
5)
"jednostce wiodącej" - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną ABW zgłaszającą temat projektu, wnioskującą o projekt w konkursie ogłoszonym przez NCBiR, bądź odpowiedzialną za realizację danego projektu;
6)
"komitecie sterującym NCBiR" - należy przez to rozumieć Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.);
7)
"komitecie sterującym projektu" - należy przez to rozumieć organ kolegialny powoływany w celu nadzorowania prawidłowej realizacji tego projektu oraz podejmowania decyzji dotyczących prac projektowych na poziomie strategicznym;
8)
"konsorcjancie" - należy przez to rozumieć ABW oraz pozostałe strony konsorcjum realizującego projekt;
9)
"koordynatorze projektu" - należy przez to rozumieć funkcjonariusza ABW odpowiedzialnego za merytoryczny nadzór nad realizacją części projektu finansowanego przez NCBiR, powierzoną do realizacji ABW;
10)
"liderze" - należy przez to rozumieć stronę konsorcjum, odpowiadającą przed NCBiR za zarządzanie projektem, tj. za planowanie zadań, ich realizację i sprawozdawczość z tematyki projektu;
11)
"okresie realizacji projektu" - należy przez to rozumieć czas realizacji projektu, począwszy od dnia wskazanego w podpisanej umowie na dofinansowanie projektu aż do dnia całkowitego rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu oraz złożenia sprawozdań i raportów końcowych;
12)
"pełnomocniku" - należy przez to rozumieć pełnomocnika Szefa ABW powołanego decyzją nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia pozaustawowych działań związanych z angażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pozyskiwanie, udział i realizację badań naukowych, projektów badawczo-rozwojowych i innych finansowanych poza budżetem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
13)
"projekcie" - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu, o określonej wartości finansowej, prowadzone w ustalonych ramach czasowych, na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie zadań nim objętych, zawieranej między Wnioskodawcą a NCBiR;
14)
"umowie" - należy przez to rozumieć umowę o wykonanie i finansowanie projektu w ramach realizacji badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa;
15)
"umowie konsorcjum" - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy wykonawcą a współwykonawcami;
16)
"ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
17)
"wniosku aplikacyjnym" - należy przez to rozumieć formularz o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
18)
"wnioskodawcy" - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną ABW lub funkcjonariusza ABW zgłaszających temat projektu lub wnioskujących o projekt w konkursie ogłoszonym przez NCBiR;
19)
"wykonawcy" - należy przez to rozumieć podmiot realizujący badania naukowe i prace rozwojowe na warunkach określonych w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej z NCBiR;
20)
"zespole nadzorującym NCBiR" - należy przez to rozumieć zespół powoływany przez dyrektora NCBiR do nadzoru nad realizacją projektu, realizujący zadania określone w § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 91).
§  3.
1.
Przepisy niniejszej decyzji określają tryb działania jednostek organizacyjnych ABW, a także reguły ich współdziałania z instytucjami lub jednostkami spoza ABW, w procesie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów i programów finansowanych ze środków NCBiR.
2.
Realizację zadań związanych z planowaniem, inicjowaniem i koordynowaniem działań mających na celu monitorowanie stanu realizacji wszystkich programów lub projektów, w których ABW jest konsorcjantem lub gestorem, powierza się pełnomocnikowi.
3.
Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa mogą być realizowane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, programów, projektów, a także udziału w międzynarodowych programach badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programach współfinansowanych ze środków zagranicznych.
4.
Prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmują wytworzenie nowych lub udoskonalenie istniejących materiałów, wyrobów, usług, procesów, systemów lub metod, w których wykorzystano technologie lub demonstratory technologiczne na poziomach gotowości określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
§  4.
1.
Dysponowanie funduszami zewnętrznymi jest prowadzone zgodnie z zasadami celowości, legalności, rzetelności, efektywności i gospodarności.
2.
Przy zawieraniu umów wynikających z realizacji projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
3.
Wyłączenie umowy z zakresu stosowania ustawy, o której mowa w ust. 2, nie zwalnia z obowiązku zachowania przy jej zawieraniu zasad, o których mowa w ust. 1.

Rozdział  2.

Przygotowanie projektu

§  5.
Zgłoszenie tematu projektu
1.
Szef ABW, za pośrednictwem pełnomocnika, informuje kierowników jednostek organizacyjnych ABW o możliwości zgłaszania tematów projektów do konkursu ogłoszonego przez NCBiR na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, z wyników których ABW korzystałaby jako gestor.
2.
Temat projektu może być zgłoszony przez wnioskodawców, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 9 ustawy.
3.
Wnioskodawca, opracowuje założenia do realizacji projektu w formie karty tematu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do decyzji.
4.
Przy opracowaniu karty tematu wnioskodawca określa w szczególności:
1)
temat projektu;
2)
obszar bezpieczeństwa państwa;
3)
cel główny i cele szczegółowe;
4)
czas realizacji projektu;
5)
oczekiwany poziom gotowości technologicznej;
6)
docelowego głównego użytkownika końcowego (gestora);
7)
opis projektu.
5.
Karty tematu przekazywane są do pełnomocnika, który po zaopiniowaniu przedkłada je Szefowi ABW do zatwierdzenia.
6.
Po zatwierdzeniu przez Szefa ABW karty tematu, pełnomocnik przekazuje ją do NCBiR i prowadzi ustalenia w sprawie ewentualnych dodatkowych informacji lub dokumentacji, niezbędnych do ujęcia tematu projektu w konkursie.
§  6.
1.
Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń tematów komitet sterujący NCBiR tworzy zbiorczą listę projektów i przesyłają do Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej "MON", Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "MSW" oraz ABW.
2.
Pełnomocnik lub inny upoważniony przez Szefa ABW funkcjonariusz, w imieniu Szefa ABW ocenia projekty tematów zgłoszonych przez MON i MSW.
3.
Zgłoszony temat, który uzyskał akceptację MON, MSW oraz ABW i został przyjęty przez komitet sterujący NCBiR, umieszcza się na liście konkursowej, która jest publikowana w ogłoszeniu konkursu.
§  7.
1.
W przypadku, gdy w procedurze konkursu otwartego ABW zostanie zgłoszona przez podmioty zewnętrzne jako gestor, dyrektor NCBiR przekazuje do ABW tematy z prośbą o wybór tych, których efekty będą interesujące z punktu widzenia ABW, dla realizacji jej zadań ustawowych.
2.
W imieniu Szefa ABW pełnomocnik występuje do właściwych merytorycznie kierowników jednostek organizacyjnych ABW o przygotowanie stanowiska odnośnie przydatności zgłoszonych tematów i udziału ABW jako przyszłego użytkownika produktu.
3.
W oparciu o stanowisko kierowników jednostek organizacyjnych ABW pełnomocnik przedkłada Szefowi ABW opinię dotyczącą zasadności udziału ABW w charakterze gestora w projekcie i następnie przekazuje decyzję Szefa ABW do NCBiR.
§  8.
1.
W przypadku przyjęcia tematu do procedury konkursowej, gdy z założeń wynika, że ABW będzie tylko gestorem, jednostka organizacyjna ABW wnioskująca o temat lub opiniująca pozytywnie wskazanie ABW jako gestora, staje się jednostką wiodącą i odpowiada za reprezentowanie ABW jako przyszłego użytkownika produktu, w realizacji projektu lub zespole nadzorującym NCBiR.
2.
Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW, za pośrednictwem pełnomocnika przedstawiają Szefowi ABW kandydatury osób reprezentujących ABW przy realizacji projektu, w komitecie sterującym projektu oraz w zespole nadzorującym NCBiR.
§  9.
Inicjowanie projektu
1.
Złożenie wniosku do konkursu na wykonanie projektu może nastąpić wyłącznie po podjęciu przez Szefa ABW decyzji o przystąpieniu do udziału w konkursie ogłoszonym przez NCBiR.
2.
Dokumentem wymaganym do uzyskania zgody na rozpoczęcie procedury wnioskowania jest karta projektu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
3.
Karta projektu, o której mowa w ust. 2, może być złożona przez jednostki organizacyjne ABW, jak również w przypadku projektów indywidualnych, przez funkcjonariuszy ABW (inicjatywa projektowa).
4.
Karta projektu, o której mowa w ust. 2, wypełniana jest przez wnioskodawcę w wersji papierowej i elektronicznej.
5.
Wnioskodawca zainteresowany aplikowaniem o realizację projektu jest obowiązany dostarczyć kartę projektu w wersji papierowej do Szefa ABW z zachowaniem drogi służbowej, za pośrednictwem pełnomocnika. Karta projektu w wersji elektronicznej dostarczana jest pełnomocnikowi.
6.
Pełnomocnik opiniuje złożone karty projektu kierując się priorytetami Szefa ABW definiującymi cele zaangażowania się w projekt oraz korzyści finansowe i niefinansowe z tytułu przystąpienia do projektu.
7.
Pełnomocnik w szczególności weryfikuje zgodność danej inicjatywy ze strategią, celami ustawowymi i potrzebami ABW. Ocena inicjatywy projektowej uwzględnia kryteria:
1)
zgodności - stopnia dopasowania celów projektu do potrzeb i oczekiwań ABW;
2)
efektywności - stosunku nakładów na projekt do jego rezultatów i potencjalnych oddziaływań;
3)
skuteczności - stopnia osiągnięcia zakładanych celów poprzez realizację projektu;
4)
użyteczności - wpływu projektu na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań jego odbiorców;
5)
trwałości - zmian wprowadzonych w wyniku realizacji projektu.
8.
W oparciu o ustalenia w wewnętrznych bazach danych ABW oraz przedstawione przez pełnomocnika wnioski Szef ABW podejmuje decyzję o zatwierdzeniu karty projektu.
9.
Zatwierdzona karta projektu jest podstawą do podjęcia działań zmierzających do opracowania wniosku aplikacyjnego projektu w ramach danego konkursu.
10.
Brak zatwierdzonej karty projektu uniemożliwia aplikowanie o realizację projektu w ramach danego konkursu.
§  10.
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do NCBiR
1.
Przygotowywany przez ABW wniosek aplikacyjny do NCBiR powinien zawierać informacje określone w regulaminie konkursu na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a także uwzględniać kryteria, o których mowa w art. 39 ust. 1-3 ustawy oraz:
1)
zgodność wniosku składanego w ramach programu strategicznego, programu lub projektu z obszarami obronności i bezpieczeństwa państwa;
2)
możliwość realizacji celu głównego i celów szczegółowych programu strategicznego, programu lub projektu;
3)
realność harmonogramu przedstawionego we wniosku;
4)
sposób zarządzania i jakość planowanego systemu zarządzania programem strategicznym, programem lub projektem.
2.
Do oceny prawidłowości przygotowywanych wniosków aplikacyjnych Szef ABW może powołać zespół opiniodawczo-doradczy.
3.
Po publikacji na stronach internetowych NCBiR ogłoszenia o konkursie, wnioskodawca składa wniosek aplikacyjny.
4.
W przypadku, gdy realizacja badań naukowych lub prac rozwojowych, których beneficjentem jest ABW, wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, komitet sterujący NCBiR ogłasza konkurs, w którym zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania kieruje się do podmiotów spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
§  11.
1.
Po zakończeniu oceny formalnej wniosku aplikacyjnego ABW, NCBiR występuje do gestora z prośbą o wskazanie eksperta reprezentującego gestora w procesie oceny merytorycznej prac konkursowych.
2.
Pełnomocnik po konsultacjach z kierownikami jednostek organizacyjnych ABW rekomenduje Szefowi ABW kandydatów na recenzentów. Informację o zatwierdzonych przez Szefa ABW kandydaturach pełnomocnik przesyła do NCBiR.
3.
Wnioski aplikacyjne, które przeszły etap formalny są kierowane do oceny merytorycznej.
4.
Po przygotowaniu przez NCBiR na podstawie recenzji listy wniosków aplikacyjnych spełniających kryteria konkursu, komitet sterujący NCBiR uwzględniając priorytety z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz wartość środków finansowych w dyspozycji przyjmuje listę projektów rekomendowanych do finansowania i przekazuje do decyzji dyrektorowi NCBiR wraz z dyspozycjami negocjacji wartości oraz przeniesienia praw do wyników projektów na gestorów.
5.
Po przyjęciu przez komitet sterujący NCBiR listy projektów rekomendowanych do finansowania, dyrektor NCBiR podejmuje decyzję o wynikach konkursu, ogłasza listę projektów i wykonawców zakwalifikowanych do finansowania oraz podpisuje umowy.

Rozdział  3.

Realizacja projektu

§  12.
ABW konsorcjantem
1.
Zadania i obowiązki partnerów konsorcjum, w tym lidera konsorcjum określa każdorazowo umowa konsorcjum.
2.
Za obsługę administracyjną projektu odpowiedzialna jest jednostka wiodąca.
3.
Obsługę finansową w ramach środków finansowych uzyskanych przez ABW w projekcie, prowadzi Biuro Finansów ABW.
§  13.
Koordynator projektu
1.
Po uzyskaniu potwierdzenia o rozstrzygnięciu konkursu i uzyskaniu środków finansowych, Szef ABW wyznacza spośród funkcjonariuszy jednostki wiodącej ABW koordynatora projektu kierując się w szczególności kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym funkcjonariusza ABW oraz zdolnościami organizatorskimi i kierowniczymi, gwarantującymi odpowiedni poziom realizacji projektu przy jednoczesnym zachowaniu niezakłóconej realizacji zadań służbowych.
2.
Wyznaczenie do pełnienia funkcji koordynatora projektu wymaga zgody funkcjonariusza ABW, o którym mowa w ust. 1.
3.
Szef ABW upoważnia koordynatora projektu do zatrudniania funkcjonariuszy ABW do udziału w projekcie oraz sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu w zakresie powierzonym ABW.
4.
Koordynator powołuje zespół projektowy składający się z osób niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w tym odpowiedzialnych za obsługę finansową i biurową.
5.
Koordynator projektu odpowiada za pracę zespołu projektowego i jest obowiązany do:
1)
informowania Szefa ABW o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;
2)
określenia zadań zespołu projektowego i sprawowania kontroli nad ich realizacją
3)
wyznaczania spotkań roboczych zespołu projektowego.
6.
Koordynator projektu ponosi odpowiedzialność za:
1)
poprawność wykonania projektu pod względem finansowym i merytorycznym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu;
2)
wyznaczenie zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnym członkom zespołu projektowego uwzględnionych w umowie cywilnoprawnej oraz kontrolę poprawności wykonywania powierzonych zadań;
3)
przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
4)
sporządzanie sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu w zakresie powierzonym ABW i przekazywanie ich do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów;
5)
rozliczanie przez funkcjonariuszy ABW czasu pracy na rzecz projektu.
7.
Szef ABW może udzielić odrębnego upoważnienia koordynatorowi projektu do podejmowania innych czynności faktycznych oraz prawnych w imieniu Szefa ABW, mających na celu realizację projektu, w tym doboru konsorcjantów oraz przystąpienia w imieniu Szefa ABW do konsorcjum realizującego projekt, jak również do reprezentowania ABW w komitecie sterującym projektu.
8.
Koordynator projektu jest obowiązany do udzielania informacji o podjętych, w ramach realizacji projektu, czynnościach faktycznych oraz prawnych, jak również o stanie jego realizacji.
§  14.
ABW gestorem
1.
W przypadku projektów, w których ABW nie jest stroną konsorcjum realizującego projekt oraz nie otrzymuje do dyspozycji środków finansowych na jego realizację, może występować w roli gestora.
2.
Do uprawnień ABW jako gestora, w zakresie o jakim mowa w ust. 1, należy wskazywanie:
1)
kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektu;
2)
przedstawicieli do zespołów nadzorujących reprezentujących ABW;
3)
przedstawicieli do udziału w testach prototypu.
3.
Pełnomocnik jest odpowiedzialny za rekomendowanie Szefowi ABW kandydatów i przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, po zasięgnięciu opinii kierowników jednostek organizacyjnych ABW.
4.
Funkcjonariusz ABW wyznaczony do reprezentowania Szefa ABW w komitecie sterującym projektu nie może być zatrudniony w tym projekcie.
5.
Pełnomocnik, po zasięgnięciu informacji od koordynatorów projektów i Biura Finansów ABW, raz w roku przedstawia Szefowi ABW syntetyczną informację dotyczącą zaangażowania funkcjonariuszy ABW w projekty finansowane ze środków NCBiR.
6.
W przypadku projektów, w których przewiduje się projektowanie lub stosowanie rozwiązań z zakresu ochrony informacji niejawnych, wnioskodawca ma obowiązek zwrócenia się do AB W o przedstawienie stosownych wytycznych AB W, które jest obowiązany uwzględnić w projekcie w tym zakresie.
§  15.
Zespół nadzorujący
1.
Do nadzoru nad realizacją projektu dyrektor NCBiR powołuje zespół nadzorujący, realizujący zadania określone w § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności sporządzający raporty i opinie z odbioru poszczególnych etapów lub całości projektu na podstawie uprzedniej kontroli w miejscu realizacji projektu.
2.
Opinia zespołu nadzorującego brana jest pod uwagę podczas zatwierdzania raportów wymaganych zgodnie z metodyką zarządzania projektem oraz umową konsorcjum.
§  16.
Obieg dokumentów
1.
Dokumentacja związana z realizacją projektów przechowywana jest przez koordynatora projektu w uporządkowany sposób z podziałem na lata przez okres określony w umowie o współfinansowaniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo.
2.
Dokumenty dotyczące projektu powinny być przechowywane w odrębnych, czytelnie oznaczonych segregatorach. Przyjęty sposób dokumentowania powinien pozwolić na zidentyfikowanie i prześledzenie ścieżki wydatku, przebieg procedury zamówienia publicznego, weryfikację działań zrealizowanych w ramach projektu.
3.
Zakres przechowywanej dokumentacji projektu musi być zgodny ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie danego projektu.
4.
Ustala się następujący sposób procedowania i przechowywania dokumentów związanych z uzyskaniem dofinansowania i realizacji projektu:
1)
wszystkie dokumenty związane z projektem, w tym oryginały dokumentów technicznych, oficjalna korespondencja z instytucjami finansującymi oraz pozostałe dokumenty przechowywane są w jednostce wiodącej;
2)
oryginały dowodów księgowych oraz dokumentów dotyczących procedur przetargowych przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3)
koordynator projektu jest obowiązany gromadzić i przechowywać kopie dokumentów sprawozdawczych przygotowywanych dla właściwych instytucji, w tym także korespondencji istotnej dla przebiegu realizacji projektu.
5.
Dokumenty wytworzone w ABW w ramach realizacji projektów NCBiR są rejestrowane w systemie ESOD2.
6.
Udostępnianie dokumentacji, o której mowa w ust. 5, następuje na zasadach przyjętych w jednostce wiodącej.
7.
Dokumenty, którym nadano klauzulę tajności są przekazywane do NCBiR zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603).
§  17.
Informacja i promocja
1.
Do kontaktów z NCBiR w imieniu Szefa ABW jest upoważniony pełnomocnik.
2.
Jeżeli ABW jest liderem, bądź występuje w roli konsorcjanta, informacja o finansowaniu projektu przez NCBiR musi być umieszczana na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych i w publikacjach.
3.
Koordynator projektu jest obowiązany do udokumentowania działań, o których mowa w ust. 2.
4.
Koordynator projektu współpracuje w tym zakresie z rzecznikiem prasowym ABW.

Rozdział  4.

Rozliczanie projektu

§  18.
Sprawozdawczość i monitorowanie
1.
Wszystkie projekty realizowane w ABW podlegają monitoringowi i kontroli wewnętrznej.
2.
Zasady rozliczania projektu i sprawozdawczości z wykonanych zadań są realizowane zgodnie z przyjętą w umowie metodyką zarządzania projektem.
3.
Za terminowe i prawidłowe rozliczanie projektu w części dotyczącej zadań powierzonych ABW, zgodnie z umową dofinansowania projektu lub umową wspólnego przedsięwzięcia (umową konsorcjum, umową partnerstwa, kontraktu) odpowiada koordynator projektu.
4.
Okresowe sprawozdanie z realizacji projektu koordynator przedkłada do wiadomości pełnomocnikowi.
5.
Pełnomocnik na bieżąco monitoruje realizację projektów oraz warunków i terminów wynikających z umów o dofinansowanie.
6.
W celu wspomagania procesu monitorowania realizacji projektów Szef ABW może powołać zespół monitorujący.
7.
Pełnomocnik jest upoważniony do odbioru prac oraz potwierdzania umów realizowanych przez koordynatora projektu.
8.
Podstawą potwierdzenia odbioru pracy koordynatora jest przedłożenie pełnomocnikowi okresowego sprawozdania z realizacji prac projektowych zawierającego w szczególności:
1)
informację o odbytych w trakcie okresu sprawozdawczego spotkaniach komitetów sterujących projektów, w tym o uzgodnionych zmianach projektowych;
2)
syntetyczne przedstawienie stanu realizacji projektu w odniesieniu do:
a)
zamierzonych efektów i zaplanowanych produktów,
b)
zakończonych i zawartych umów na realizację zadań projektowych,
c)
zaangażowania finansowych środków projektowych;
3)
występujące zagrożenia projektowe z informacją o planowanych lub podjętych działaniach naprawczych;
4)
planowanych w ramach projektu istotnych przedsięwzięciach w tym organizacji lub udziału przedstawicieli ABW w sympozjach, konferencjach, seminariach.
§  19.
Kontrola wewnętrzna
1.
Koordynator projektu odpowiada za bieżącą kontrolę realizacji projektu.
2.
Komitet sterujący projektu dokonuje okresowej oceny i kontroli postępu oraz prawidłowości realizacji projektu.
3.
Projekty podlegają procedurom kontroli wewnętrznej obowiązującej w ABW.
4.
W uzasadnionych przypadkach Szef ABW może zlecić przeprowadzenie dodatkowej kontroli wewnętrznej projektu.
§  20.
Audyt projektu
1.
Proces realizacji projektu, w części dotyczącej zadań powierzonych ABW, może podlegać audytowi wewnętrznemu, wynikającemu z planu audytu wewnętrznego na dany rok lub przeprowadzonemu na polecenie Szefa ABW.
2.
Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego kierownik zespołu audytu wewnętrznego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu ABW przedstawia Szefowi ABW.
3.
Wzór listy kontrolnej oceny realizacji zadania/projektu badawczego stanowi załącznik nr 3 do decyzji.
4.
Projekt, w którym wartość finansowania przekracza 2 min zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 44 ustawy. Sprawozdanie z audytu wykonawca przechowuje przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.
5.
W przypadku przeprowadzenia audytu zewnętrznego sprawozdanie z tego audytu wykonawca przekazuje do NCBiR wraz z raportem końcowym. Wykonawca jest obowiązany dostosować się do zaleceń wynikających z audytu zewnętrznego i uwzględnić je w raporcie końcowym.
§  21.
Kontrola zewnętrzna
1.
ABW jako wykonawca jest obowiązana poddać się kontroli, w zakresie realizacji projektu, przeprowadzanej przez NCBiR lub upoważniony przez NCBiR podmiot.
2.
Obowiązkowe kontrole zewnętrzne projektów są przeprowadzane zgodnie z przepisami umowy o dofinansowanie oraz zasadami danego projektu.
3.
Kontrole, o których mowa w ust. 2, mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.
4.
Osoba przeprowadzająca kontrolę zewnętrzną w zakresie merytorycznym projektu powinna posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli odpowiadającej najwyższej klauzuli tajności informacji przetwarzanych w ramach projektu.
5.
Materiały, którym nadano klauzulę tajności w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych mogą być poddawane kontroli zewnętrznej i powinny być udostępniane osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie do jej przeprowadzania, przeszkolonym w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz posiadającym właściwe poświadczenie bezpieczeństwa.
6.
W uzasadnionych przypadkach Szef ABW może zlecić przeprowadzenie dodatkowej kontroli zewnętrznej każdego projektu realizowanego w ABW.
7.
W kontrolach zewnętrznych ABW reprezentują:
1)
koordynator projektu - w zakresie merytorycznym;
2)
upoważniony funkcjonariusz ABW jako przedstawiciel jednostki wiodącej - w innym zakresie, niż wymieniony w pkt 1.
§  22.
Procedura wprowadzania zmian w projekcie
1.
Zmiany w projekcie można wprowadzać jedynie w trybie i zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz dokumentów programowych.
2.
Wniosek lub opinia o wniosku lidera lub konsorcjanta projektu o wprowadzenie zmian w projekcie (przedłużenie terminu realizacji projektu lub zwiększenie środków finansowych) musi zawierać stanowisko pełnomocnika.
3.
Koordynator projektu nadzoruje proces wprowadzania zmian, w szczególności:
1)
weryfikuje możliwość wprowadzenia zmian zgłoszonych przez wnioskującego;
2)
inicjuje konieczne zmiany niemerytoryczne;
3)
aktualizuje wymagane dokumenty projektowe;
4)
przedstawia propozycje zmian, w tym zmian w umowie o dofinansowanie i innych umowach dotyczących projektu, do zaopiniowania właściwym jednostkom organizacyjnym ABW, komitetowi sterującemu projektu i pełnomocnikowi;
5)
składa do właściwej instytucji zewnętrznej wniosek o zmianę w projekcie, zatwierdzonym przez Szefa ABW lub przez osobę upoważnioną przez Szefa ABW;
6)
informuje pełnomocnika i komitet sterujący projektu o decyzji instytucji zewnętrznej;
7)
wprowadza stosowne informacje i dokumenty do bazy projektów.
§  23.
Procedura zamknięcia projektu
1.
Zamknięcie projektu następuje w trybie zgodnym z umową o dofinansowanie.
2.
Decyzję o przedterminowym zakończeniu projektu, w części realizowanej przez ABW, podejmuje Szef ABW po zasięgnięciu opinii pełnomocnika i koordynatora projektu.
3.
Raport końcowy z realizacji projektu jest przygotowywany i składany do NCBiR zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.
4.
Po zamknięciu projektu:
1)
jednostka wiodąca wprowadza do bazy projektów i umieszcza na stronie internetowej ABW informację o zakończeniu projektu;
2)
koordynator projektu przekazuje kompletną dokumentację projektową do archiwum ABW, będącego komórką organizacyjną Biura Ewidencji i Analiz ABW.
6.
Dokumenty projektowe są przechowywane w archiwum ABW będącym komórką organizacyjną Biura Ewidencji i Analiz ABW.
7.
Okres przechowywania dokumentów projektowych nie może być krótszy niż 5 lat od dnia zamknięcia programu w ramach którego realizowany był dany projekt, chyba że stosowne regulacje i wytyczne, w tym zasady programu, stanowią inaczej.
§  24.
Ewaluacja projektu
1.
NCBiR, w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu, prowadzi ewaluację stopnia osiągnięcia zakładanych celów projektu. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są wyniki monitoringu finansowanych przedsięwzięć, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
2.
Dla celów ewaluacji projektu, w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, wykonawca jest obowiązany do współpracy z NCBiR lub upoważnionym przez NCBiR podmiotem i udzielania informacji dotyczących zrealizowanego projektu, w szczególności do przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji projektu.
3.
Ze względu na obowiązek ewaluacji określony w art. 31 ust. 1 ustawy, NCBiR lub upoważniony przez NCBiR podmiot może zwracać się do wykonawcy o współpracę w procesie ewaluacji, w szczególności o udział w ankietach, wywiadach oraz udostępnianie informacji przydatnych dla ewaluacji.
4.
W celu przeprowadzenia ewaluacji, o której mowa w ust. 1, podmioty realizujące projekt, przed podpisaniem umowy o wykonanie projektu, są obowiązane do określenia:
1)
potencjału naukowego pod kątem identyfikacji rozwiązań funkcjonujących w instytucji, opracowanych przez jednostki naukowe;
2)
planowanych do osiągnięcia wskaźników niematerialnych, jakie będą efektem realizacji projektu pozwalających na jego rozliczenie.

Rozdział  5.

Przepisy końcowe

§  25.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA TEMATU

ZATWIERDZAM

Warszawa, dnia ....................

.........................................................

(pieczątka i podpis Szefa ABW)

Temat/tytuł projektu
Priorytetowy obszar badawczy
Cel główny
Cele szczegółowe
Planowany okres realizacji projektu
Oczekiwany poziom gotowości technologicznej
Docelowy główny użytkownik końcowy (Gestor)
Opis projektu

........................................................

data i podpis wnioskodawcy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

opinia, data i podpis pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA PROJEKTU

ZATWIERDZAM

Warszawa, dnia ....................

.........................................................

(pieczątka i podpis Szefa ABW)

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.Numer konkursu:
2.Nazwa konkursu:
3.Instytucja organizująca konkurs:
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1.Lider projektu:
2.Tytuł projektu:
3.Planowany okres realizacji projektu:
4.Szacowana wartość projektu:
5.Koszty finansowania projektu:

a) przez NCBiR

b) środki własne (w tym konsorcjum)
6.Sposób finansowania:

a) środki partnerów konsorcjum (zaliczki, refundacja)

b) środki własne ABW (przychody własne, rezerwa celowa budżetu państwa)
7.Koordynator projektu ze strony ABW:
8.Wykonawcy projektu:
9.Partner/Partnerzy projektu:
10.Krótki opis projektu z uwzględnieniem celów projektu:
11.Rezultaty rzeczowe projektu (obiekty, sprzęt)
12.W przypadku powstania nowego obiektu, szacunkowe roczne koszty jego utrzymania

III. ZASOBY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU

1. Zasoby rzeczowe.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Zasoby osobowe (m. in. ocena możliwości efektywnego wykonywania zadań, związanych z realizacją projektu przez wykonawców będących funkcjonariuszami ABW z uwzględnieniem dotychczas wykonywanych zadań wynikających z zakresów czynności).

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami konkursu i proszę o wyrażenie zgody na podjęcie dalszych działań w celu złożenia wniosku aplikacyjnego projektu.

........................................................

data, podpis osoby wnioskującej

2) ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

uwagi / bez uwag

........................................................

data, pieczątka i podpis przełożonego

3) ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

uwagi / bez uwag

........................................................

data, pieczątka i podpis kierownika

jednostki organizacyjnej ABW

4) ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

uwagi / bez uwag

........................................................

data, pieczątka i podpis

Dyrektora Biura Finansów

5) ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

uwagi / bez uwag

........................................................

data, pieczątka i podpis Zastępcy Szefa ABW

6) ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

uwagi / bez uwag

........................................................

data, pieczątka i podpis pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

LISTA KONTROLNA OCENY REALIZACJI ZADANIA/PROJEKTU BADAWCZEGO

ZATWIERDZAM

Warszawa, dnia ....................

.........................................................

(pieczątka i podpis Szefa ABW)

Nazwa zadania audytowego: Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Nr zadania audytowego:
Wykonał:
Tytuł zadania/projektu badawczego:
Kierownik zadania/projektu badawczego:
Komórka organizacyjna, w której prowadzone jest zadanie/projekt badawczy:
Punkt kontrolnyTakNieUwagi
1.Czy złożono "Wniosek o przyznanie środków finansowych" na realizację/ na kontynuowanie projektu?
2.Czy do wniosku dołączono "Kartę projektu (...)" finansowanego ze środków zewnętrznych"?
3.Czy "Karta projektu (...)" zawiera "Harmonogram wykonania projektu badawczo - rozwojowego" w każdym roku trwania projektu ?
4.Czy "Karta projektu (...)" zawiera "Szczegółowy plan (harmonogram) rzeczowo-finansowy realizacji projektu"?
5.Czy na 201... r. w "Karcie projektu (...)" zaplanowano:
1) zakup aparatury;
2) wyjazdy związane z życiem naukowym;
3) wyjazdy badawcze.
6.Czy "Karta projektu (...)" została zatwierdzona zgodnie z procedurą zatwierdzania ?
7.Czy na zadanie badawcze przyznano w 201... r. środki ze źródeł zewnętrznych?
8.Czy w 201... r. realizowano "Harmonogram wykonania projektu" w zakresie:
1) zakupu aparatury;
2) wyjazdów naukowych;
3) wyjazdów badawczych;
4) innych zakupów.
10.Czy zakupów dokonywano zgodnie z planem ?
13.Czy w ramach realizacji projektu dokonywano zakupu usług zewnętrznych ?
14.Czy zakupu dokonano zgodnie z procedurami ?
15.Czy zakupy podlegały realizacji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ?
16.Czy zakupy realizowano w trybach konkurencyjnych ?
17.Czy dokonywano zakupów poza planem zakupów ?
18.Czy uzyskano zgodę na dokonanie zakupu ?
19.Czy koordynator projektu przechowuje w dokumentacji projektu potwierdzone przez komórkę finansową kopie dowodów księgowych związanych z realizacją projektu badawczego ?
20.Czy w trakcie roku koordynator kontrolował przebieg realizacji projektu ?
21.Czy w trakcie kontroli kontrolujący zgłosił pisemne uwagi co do sposobu realizacji projektu ?
22.Czy w terminie określonym w umowie/przepisach koordynator projektu sporządził sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na rok .......?
25.Czy sprawozdanie zostało zatwierdzone zgodnie z procedurami?

........................................................

(data, podpis i pieczątka imienna audytora)