Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) w związku z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, zwanym dalej: GITD, ustanawia się, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zwany dalej: SZBI, zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
2. 
SZBI odnosi się do ochrony informacji we wszystkich procesach, w których informacje są przetwarzane, w szczególności ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji.
§  2. 
1. 
Podstawową dokumentację SZBI stanowi:
1)
Polityka Bezpieczeństwa Informacji, stanowiąca załącznik do zarządzenia;
2)
Polityka Ochrony Danych Osobowych;
3)
Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zostaną przedłożone do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie 15 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia i zostaną wprowadzone w formie polityk lub innych dokumentów, na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.
§  3. 
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zapewnia przeprowadzenie przynajmniej raz do roku audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymogami określonymi w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przez komórkę właściwą do spraw audytu wewnętrznego GITD lub uprawnione podmioty zewnętrzne.
§  4. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz naczelnicy delegatur terenowych GITD odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie SZBI w podległych sobie komórkach organizacyjnych.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. (Dz.Urz.GITD.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 stycznia 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 17/2020 z dnia 27 maja 2020 r. (Dz.Urz.GITD.2020.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 25/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. (Dz.Urz.GITD.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.