Dz.Urz.GITD.2018.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udziału pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w kursach specjalistycznych Inspekcji Transportu Drogowego lub egzaminach kwalifikacyjnych, organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się regulamin udziału pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w kursach specjalistycznych Inspekcji Transportu Drogowego lub egzaminach kwalifikacyjnych, organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 7/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udziału pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w kursach specjalistycznych Inspekcji Transportu Drogowego lub egzaminach kwalifikacyjnych, organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 7).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN UDZIAŁU PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W KURSACH SPECJALISTYCZNYCH INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO LUB EGZAMINACH KWALIFIKACYJNYCH, ORGANIZOWANYCH PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

§  1. 
1.  Regulamin określa zasady udziału pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w kursach specjalistycznych Inspekcji Transportu Drogowego lub egzaminach kwalifikacyjnych, organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
2.  W zakresie nieuregulowanym regulaminem stosuje się obowiązujące w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego przepisy regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
§  2.  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) GITD - Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
2) BNI - Biuro Nadzoru Inspekcyjnego;
3) Dyrektor - Dyrektora BNI;
4) pracownik - pracownika GITD.
§  3. 
1.  Dyrektor może dopuścić do udziału w formach kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1, pracowników niebędących aplikantami, celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. Warunkiem udziału pracownika w formach kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1, jest wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia zmieniającego miejsce wykonywania pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2.  Wniosek o udział pracownika w formach kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1, składa do Dyrektora kierujący komórką organizacyjną GITD, w której pracownik jest zatrudniony.
3.  Wzór wniosku o udział pracownika w kursie specjalistycznym wraz z egzaminem kwalifikacyjnym określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.  Wzór wniosku o skierowanie pracownika na egzamin kwalifikacyjny określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
§  4. 
1.  Dyrektor wyznacza miejsce organizacji kursu specjalistycznego oraz miejsce odbywania praktyki dla pracowników.
2.  Wydział właściwy do spraw organizacji kursu specjalistycznego w BNI przekazuje do wydziału właściwego do spraw osobowych w Biurze Dyrektora Generalnego pisemną informację dotyczącą pracowników skierowanych na kurs specjalistyczny, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika, komórki organizacyjnej w jakiej jest zatrudniony, miejsca odbywania danej części kursu specjalistycznego oraz okresu jej trwania - w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem danej części kursu.
§  5. 
1.  Na podstawie zatwierdzonego wniosku oraz informacji, o których mowa w § 4, w przypadku, gdy szkolenie odbywa się w miejscu innym niż miejsce pracy pracownika, pracodawca na czas trwania całego kursu specjalistycznego lub wybranej jego części, zawiera z pracownikiem porozumienie zmieniające miejsce wykonywania pracy.
2.  W trakcie trwania praktyki pracownik poświadcza obecność podpisem na liście obecności, którą po uzupełnieniu jest zobowiązany przekazać do 5 dnia następnego miesiąca do wydziału właściwego do spraw osobowych w Biurze Dyrektora Generalnego.
§  6. 
1.  Pracownikowi skierowanemu na kurs specjalistyczny przysługuje zwrot kosztów przejazdu w następujących przypadkach:
1) podróży celem stawienia się w miejscu przeprowadzenia części teoretycznej kursu na pierwsze zajęcia z danego bloku;
2) powrotu z miejsca przeprowadzenia części teoretycznej kursu do miejsca zamieszkania bądź miejsca przeprowadzania praktyki po zakończeniu danego bloku zajęć;
3) podróży celem stawienia się w miejscu przeprowadzenia egzaminu;
4) powrotu z miejsca przeprowadzenia egzaminu do miejsca zamieszkania;
5) podróży w trakcie trwania kursu specjalistycznego bądź egzaminu kwalifikacyjnego, celem stawienia się na wezwanie przełożonego w wyznaczonym przez niego miejscu.
2.  Zwrot kosztów obejmuje jedynie podróż jednym z następujących środków transportu:
1) kolej - przejazd II klasą;
2) autobus;
3) tramwaj.
3.  W pozostałych przypadkach koszty podróży pracownik GITD skierowany na kurs specjalistyczny pokrywa we własnym zakresie.
4.  Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu z uwzględnieniem ulg na dany środek transportu, przysługujących pracownikom. Poniesione na ten cel wydatki muszą zostać potwierdzone biletami.
5.  Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 w pkt 1 i 2, następuje na podstawie złożonego przez pracownika wniosku, którego wzór określa załącznik nr 3.
6.  Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 w pkt 3, 4 i 5, następuje na podstawie złożonego do rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego.
§  7. 
1.  Na czas udziału w części teoretycznej kursu specjalistycznego, w tym w dni wolne od pracy, GITD zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Informację na temat rezygnacji z posiłków bądź noclegów pracownik jest zobowiązany przekazać staroście grupy kursu specjalistycznego.
2.  Pracownik nie ma możliwości ubiegania się o refundację posiłków i noclegów, z których zrezygnował.

Załączniki do regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Załącznik Nr  1

WNIOSEK O UDZIAŁ PRACOWNIKA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W KURSIE SPECJALISTYCZNYM WRAZ Z EGZAMINEM KWALIFIKACYJNYM

Proszę o wyrażenie zgody na udział poniższego pracownika w kursie specjalistycznym:

dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i służby kontroli opłat drogowych,

dla służby kontroli transportu drogowego,

uzupełniającym*:

...........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

Uzasadnienie:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 Podpis przełożonego

 ............................................................

 (data i podpis)

z upoważnienia

Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego

ZATWIERDZAM:

………………………………..................

(data i podpis)

*Zaznaczyć właściwe.

Załącznik Nr  2

WNIOSEK O SKIEROWANIE PRACOWNIKA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO NA EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Proszę o skierowanie poniższego pracownika na egzamin kwalifikacyjny pierwszego/drugiego stopnia*:

…………………………………………………………………………………………………

 (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

Uzasadnienie

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 Podpis przełożonego

 ............................................................

 (data i podpis)

z upoważnienia

Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego

ZATWIERDZAM:

………………………………..................

(data i podpis)

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr  3

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

 Imię i nazwisko: ..................................

Komórka organizacyjna: .....................

Zgodnie z zarządzeniem nr ....................

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów przejazdu w związku z udziałem w kursie specjalistycznym, związanych z:

podróżą celem stawienia się w miejscu przeprowadzenia części teoretycznej kursu na pierwsze zajęcia z danego bloku;

powrotem z miejsca przeprowadzenia części teoretycznej kursu do miejsca zamieszkania bądź miejsca przeprowadzania praktyki po zakończeniu danego bloku zajęć.

WYJAZDPRZYJAZDŚRODEK

TRANSPORTU

MIEJSCOWOŚĆDATAMIEJSCOWOŚĆDATA

..........................................................................................................

(data i podpis przełożonego)(data i podpis pracownika)

Wniosek zgodny/niezgodny* z harmonogramem zajęć i miejscem organizacji zajęć/egzaminu*:

...........................................................................................................................................................

(data i podpis pracownika wydziału właściwego do spraw organizacji kursu specjalistycznego)

Polecam dokonanie wydatku cz. 39 dz. 600 rozdz. 60055 § 4410 ..................... kwota PLN.

...........................................................................................................................................................

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

(pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Biura Finansowego - data i podpis)

Zatwierdzam do wypłaty

...........................................................................................................................

(data i podpis Głównego Księgowego)(data i podpis

 Główny Inspektor Transportu

 Drogowego)

Zapłacono przelewem dnia ...............................

*Niepotrzebne skreślić.