Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1989.5.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1991 r.

ZARZĄDZENIE NR A/5/89
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 października 1989 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski".

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się "Regulamin redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski", zwany dalej "regulaminem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Od zadłużenia z tytułu kredytu redyskontowego nie nalicza się odsetek.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski
§  1. Regulamin określa zasady i tryb redyskonta przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", weksli zdyskontowanych przez inne banki.
§  2.
1. Redyskonta weksli dokonują oddziały okręgowe NBP, zwane dalej "oddziałami okręgowymi".
2. Oddziały okręgowe mogą przyjmować do redyskonta weksle zdyskontowane przez oddziały banków mające siedzibę w ich okręgach bankowych.
§  3. Oddział okręgowy ocenia, czy przedstawione do redyskonta weksle są zgodne z wymaganiami określonymi w zarządzeniu Nr 17/89 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 1989 r. w sprawie warunków, którym powinny odpowiadać weksle przyjmowane przez Narodowy Bank Polski od innych banków do redyskonta (Dz. Urz. Nr 5, poz. 12).
§  4.
1. Weksle powinny być składane do redyskonta przy listach sporządzanych w 3 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, numerowanych kolejno poczynając od nr 1 w każdym roku.
2. Jeżeli weksle są składane do redyskonta przy kilku listach, oddział okręgowy sporządza w 3 egzemplarzach zestawienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Listy i zestawienia, o których mowa w ust. 1 i 2, po wypełnieniu przez oddział okręgowy stosownie do § 8 ust. 1, przeznaczone są:
1) oryginał - dla komórki księgowości oddziału okręgowego jako zbiorczy dowód księgowy,
2) pierwsza kopia - dla oddziału banku podawcy weksli,
3) druga kopia - dla komórki (zespołu), do której należy merytoryczna obsługa redyskonta weksli.
§  5. Oddział okręgowy potwierdza odbiór weksli złożonych do redyskonta listem według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.
§  6.
1. Oceny weksli, o której mowa w § 3, dokonuje w oddziale okręgowym komitet redyskontowy.
2. W skład komitetu redyskontowego wchodzą: dyrektor oddziału okręgowego lub osoba przez niego upoważniona oraz co najmniej 3 osoby spośród pracowników oddziału okręgowego wyznaczone przez dyrektora tego oddziału.
3. Posiedzenia komitetu odbywają się codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.
4. Z posiedzenia komitetu sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) nazwę oddziału banku, który przedstawił weksle do redyskonta,
2) ilości i łączne kwoty weksli:
a) przyjętych do redyskonta,
b) nie przyjętych do redyskonta.
5. Szczegółowy tryb działania komitetów redyskontowych ustalają dyrektorzy oddziałów okręgowych.
§  7. Decyzję o przyjęciu weksla do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału okręgowego lub osoba przez niego upoważniona.
§  8.
1. Po podjęciu decyzji o redyskoncie oddział okręgowy:
1) wypełnia listy i zestawienia, o których mowa w § 4, przy czym:
a) liczby procentowe oblicza się za czas od dnia redyskontowania do dnia płatności weksla, z tym że do ilości dni wlicza się dzień redyskontowania weksla, a pomija dzień płatności weksla;
b) przy obliczaniu liczb procentowych przyjmuje się rok równy 360 dniom, a każdy miesiąc - równy 30 dniom;
c) stosuje stopę redyskontową według obowiązującej stawki;
2) zamieszcza na wekslach przyjętych do redyskonta nad podpisem oddziału banku (podawcy) klauzulę indosową następującej treści:

"Ustępujemy na zlecenie Narodowego Banku Polskiego

- Oddział Okręgowy w ..........................................................

(miejscowość)

.................................................

(data redyskontowania weksla)

3) 1 dokonuje na podstawie wypełnionych list odpowiednich księgowań:
a) kwoty kredytu redyskontowego (nominalna wartość zredyskontowanych weksli),
b) kwoty należnej oddziałowi banku, który przedstawił weksle do redyskonta (nominalna wartość zredyskontowanych weksli pomniejszona o odsetki redyskontowe),
c) kwoty naliczonych odsetek redyskontowych.
§  9. Weksle nie przyjęte do redyskonta oddział okręgowy zwraca oddziałowi banku (podawcy) za zwrotem potwierdzenia odbioru, o którym mowa w § 5.
§  10.
1. Zredyskontowane weksle są przedstawiane dłużnikowi (akceptantowi, wystawcy) do zapłaty przez oddziały banków, w których dłużnicy mają rachunki (w których weksle są płatne).
2. W celu uzyskania zapłaty oddział okręgowy przesyła zredyskontowane weksle przesyłką poleconą przy liście według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu oddziałowi banku, w którym weksel jest płatny, z takim wyliczeniem, by ten ostatni mógł przedstawić dłużnikowi weksel do zapłaty w terminie płatności bądź najpóźniej w jednym z dwóch dni następnych.
3. 2 Weksle powinny być przed wydaniem opatrzone na odwrotnej stronie po ostatnim indosie indosem pełnomocniczym następującej treści:

"Ustępujemy na zlecenie .............................

(nazwa oddziału banku,

.............................- Wartość do inkasa

w którym weksel jest płatny

................. ........ ......................

(miejscowość) (data) (stempel i podpisy

oddziału okręgowego)"

§  11. 3 Zainkasowana od dłużnika kwota weksla podlega przelaniu na rzecz oddziału okręgowego, który weksel zredyskontował.
§  12.
1. W razie niezapłacenia weksla w terminie, oddział banku, w którym dłużnik ma rachunek, zgłasza weksel do protestu w trybie przewidzianym w prawie wekslowym w jednym z dwóch dni powszednich następujących po dniu płatności.
2. Po uzyskaniu klauzuli protestowej oddział banku:
1) 4 wykupuje weksle, jeżeli zostały one zdyskontowane w tymże oddziale, przekazując nominalną kwotę weksla wraz z odsetkami za czas po terminie płatności - na rzecz oddziału okręgowego, który weksel zredyskontowa,
2) przesyła przesyłką poleconą weksle zdyskontowane przez inne oddziały banków oddziałowi okręgowemu, który je zredyskontował i obciąża go równowartością kosztów protestu.
§  13. 5 Po otrzymaniu zaprotestowanego weksla (§ 12 ust. 2 pkt 2) oddział okręgowy obciąża całą kwotą weksla wraz z kosztami protestu i odsetkami za czas po terminie płatności weksla rachunek bieżący oddziału banku, który weksel zdyskontował, traktując ten oddział jako zwrotnie zobowiązanego w myśl prawa wekslowego i przesyła mu zaprotestowany weksel przesyłką poleconą przy liście według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu.
§  13a. 6 Z kwot uzyskanych zgodnie z § 11, § 12 ust. 2 pkt 1 i § 13 oddział okręgowy spłaca kredyt redyskontowy oddziału banku, zalicza odsetki redyskontowe na dochody bieżące oraz rozlicza inne poniesione koszty i uzyskane dochody.
§  14. W związku z przepisami § 12 ust. 1 i § 13 oddział banku redyskontujący weksle składa we właściwym terytorialnie oddziale okręgowym przy pierwszym przedstawieniu weksli do redyskonta oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu.
§  15. Dochodzenie roszczeń z zaprotestowanych weksli w trybie zwrotnego poszukiwania należy do kompetencji oddziałów banków, które weksle zdyskontowały.
§  16. Oddziały okręgowe zorganizują - wg zasad obowiązujących w odniesieniu do papierów wartościowych - właściwe segregowanie i przechowywanie weksli znajdujących się w ich posiadaniu, w sposób ułatwiający bieżącą orientację w obiegu dokumentów wekslowych i zapewniający ścisłe przestrzeganie terminów wynikających z prawa wekslowego.
§  17.
1. Oddziały okręgowe prowadzą imienne kartoteki niesolidnych płatników, które wykorzystują przy ocenie weksli przedstawianych do redyskonta. W związku z tym w razie powtarzających się protestów weksli należy zwracać się do oddziału banku, w którym płatnik ma rachunek, o bliższe informacje, co jest przyczyną tych protestów.
2. Jeżeli uzyskane informacje wykażą, że przyczyną protestów jest zła wola, opieszałość lub zły stan finansowy płatnika wekslowego, oddział okręgowy kwalifikuje go do kategorii niesolidnych płatników i zawiadamia o tym wszystkie oddziały okręgowe.
3. Kartotekę niesolidnych płatników należy aktualizować w miarę uzyskiwania informacji o zmianach na ich korzyść.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do regulaminu 7

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do regulaminu 8

ZESTAWIENIE

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3-6 do regulaminu 9

(pominięte)

1 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr A/6/91 z dnia 24 maja 1991 r. (Dz.Urz.NBP.91.5.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1991 r.
2 § 10 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr A/1/90 z dnia 30 stycznia 1990 r. (Dz.Urz.NBP.90.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 1990 r.
3 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr A/6/91 z dnia 24 maja 1991 r. (Dz.Urz.NBP.91.5.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1991 r.
4 § 12 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr A/6/91 z dnia 24 maja 1991 r. (Dz.Urz.NBP.91.5.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1991 r.
5 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Nr A/6/91 z dnia 24 maja 1991 r. (Dz.Urz.NBP.91.5.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1991 r.
6 § 13a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia Nr A/6/91 z dnia 24 maja 1991 r. (Dz.Urz.NBP.91.5.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1991 r.
7 Załącznik Nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr A/1/90 z dnia 30 stycznia 1990 r. (Dz.Urz.NBP.90.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia Nr A/6/91 z dnia 24 maja 1991 r. (Dz.Urz.NBP.91.5.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1991 r.

8 Załącznik Nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr A/1/90 z dnia 30 stycznia 1990 r. (Dz.Urz.NBP.90.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 1990 r.
9 Załączniki Nr 4 i 6 zmienione przez § 1 pkt 5 i 6 zarządzenia Nr A/6/91 z dnia 24 maja 1991 r. (Dz.Urz.NBP.91.5.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1991 r.