Wprowadzenie "Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie... - OpenLEX

Wprowadzenie "Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2005.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR 7/2005
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim"

Na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się "Regulamin realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim", zwany dalej "regulaminem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.
Traci moc uchwała nr 43/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 1999 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim" (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 32 i Nr 23, poz. 40 oraz z 2004 r. Nr 3, poz. 5 i Nr 18, poz. 33).
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 marca 2005 r.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Regulamin określa zasady realizacji przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", poleceń wypłaty za granicę w walutach obcych lub w walucie krajowej, zwanej dalej "PLN", poleceń wypłaty z zagranicy i operacji czekowych w walutach obcych oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadacza rachunku bankowego w NBP, zwanego dalej "posiadaczem rachunku", z wyjątkiem banków będących rezydentami w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe.
2.
Rozliczenie operacji bankowych, o których mowa w ust. 1, następuje tylko w formie bezgotówkowej, to jest przez uznanie lub obciążenie rachunku bankowego prowadzonego w NBP.
3.
Polecenia wypłaty realizowane są w następujących walutach: USD, EUR, CHF, GBP, AUD, CZK, DKK, JPY, CAD, NOK, SEK i PLN.
§  2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
bank beneficjenta - bank rozliczający z beneficjentem otrzymane polecenie wypłaty;
2)
bank zleceniodawcy - bank prowadzący rachunek bankowy zleceniodawcy;
3)
Bankowość Elektroniczna - oprogramowanie umożliwiające posiadaczowi rachunku bankowego w NBP składanie poleceń przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej, składające się z systemu centralnego oraz modułów VideoTEL, CL@nd, VideoTEL BIS;
4)
B2B - międzysystemowy interfejs B2B, łączący Zintegrowany System Księgowy (ZSK) NBP z systemem informatycznym posiadacza rachunku, umożliwiający posiadaczowi rachunku bezpośrednie przekazywanie do ZSK NBP poleceń przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów, związanych z prowadzeniem rachunku, w postaci elektronicznej;
5)
beneficjent - podmiot na rzecz którego wystawione jest polecenie wypłaty;
6)
BIC - Kod Identyfikujący Bank (Bank Identifier Code) w standardzie SWIFT;
7)
czek - dokument płatniczy zawierający:
a)
wyraz "czek" w tekście dokumentu w języku wystawienia,
b)
bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej,
c)
nazwę i siedzibę trasata,
d)
oznaczenie miejsca płatności; w przypadku braku odrębnego oznaczenia przyjmuje się miejsce wymienione obok nazwy trasata,
e)
oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku; w przypadku braku odrębnego oznaczenia za miejsce wystawienia przyjmuje się miejscowość podaną obok nazwy wystawcy,
f)
podpis wystawcy;
8)
czek z wystawienia niebankowego - czek wystawiony przez osoby prawne, nie będące bankami lub osoby fizyczne;
9)
data realizacji - dzień obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy z tytułu realizacji dyspozycji lub zlecenia;
10)
data waluty - data, w której następuje obciążenie lub uznanie rachunku nostro NBP zmieniające jego saldo;
11)
data waluty spot - obciążenie rachunku nostro NBP zmieniające jego saldo na drugi dzień roboczy licząc od daty realizacji;
12)
data waluty today - obciążenie rachunku nostro NBP zmieniające jego saldo w dacie realizacji;
13)
dyspozycja - dokument składany przez zleceniodawcę w formie papierowej lub przesyłany w formie elektronicznej, tj. z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B, upoważniający NBP do obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy w celu wystawienia polecenia wypłaty za granicę;
14)
dzień dokonania rozliczenia - dzień, w którym NBP obciąża rachunek bankowy posiadacza rachunku z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji od banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej, zawierającej dane pozwalające na dokonanie rozliczenia;
15)
EuroELIXIR - system rozliczeniowy eksploatowany przez KIR S.A. umożliwiający wymianę zleceń płatniczych w euro między bankami i rejestrację wzajemnych wierzytelności z tego tytułu oraz wymianę innych komunikatów elektronicznych między uczestnikami systemu;
16)
GOWD - Główny Oddział Walutowo-Dewizowy w Warszawie;
17)
IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (International Bank Account Number) - numer rachunku bankowego stosowany w rozliczeniach transgranicznych, o którym mowa w zarządzeniu nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych w bankach (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 26 i z 2003 r. Nr 10, poz. 15);
18)
indos - przeniesienie praw do otrzymania kwoty czeku na inny podmiot przez umieszczenie na czeku, jego odwrotnej stronie lub na załączonej z nim karcie dodatkowej (przedłużku), odpowiedniego oświadczenia i podpisu indosanta;

indos in blanco - zamieszczany jest tylko na odwrotnej stronie czeku lub na przedłużku i zawiera jedynie podpis indosanta;

19)
indosant - osoba, która przenosi prawa z czeku na inną osobę w drodze indosu;
20)
inkaso - operacja bankowa polegająca na przeniesieniu przez indos praw wynikających z czeku na bank przyjmujący czek do opłacenia w celu przedstawienia go do zapłaty, która następuje po opłaceniu czeku przez trasata;
21)
koszty realizacji polecenia wypłaty - określenie oznaczające zasady pokrywania kosztów przez bank krajowy lub bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej:
a)
OUR - oznacza, że wszystkie koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa zleceniodawca,
b)
BEN - oznacza, że wszystkie koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa beneficjent,
c)
SHA - oznacza, że koszty realizacji polecenia wypłaty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a koszty powstałe po stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent;
22)
kursy walut obcych - kursy średnie oraz kupna i sprzedaży walut obcych ogłaszane w tabeli kursów NBP;
23)
lista inkasowa - dokument składany wraz z czekiem przedstawianym do opłacenia;
24)
oddział - oddział okręgowy NBP lub GOWD prowadzący rachunek bankowy posiadacza rachunku;
25)
podawca czeku - podmiot przedstawiający czek do realizacji;
26)
polecenie wypłaty - otrzymany lub skierowany przez NBP dokument płatniczy w formie:
a)
telekomunikacyjnej - z wykorzystaniem kluczowanych komunikatów w standardzie SWIFT: MT 103, MT 199, MT 202, MT 299, MT 400 lub MT 499, bądź kluczowanej depeszy telegraficznej,
b)
czeku;
27)
rachunek nostro NBP - rachunek bieżący NBP w danej walucie obcej prowadzony w banku zagranicznym, oddziale banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziale instytucji kredytowej;
28)
remitent - wymieniona w treści czeku osoba, na którą lub na polecenie której czek został wystawiony;
29)
SORBNET - EURO - system obsługi rachunków bankowych prowadzonych w Centrali NBP, w którym dokonywane są rozrachunki międzybankowe w euro;
30)
SWIFT - komputerowy system telekomunikacyjny o zasięgu globalnym do przesyłania międzybankowych informacji w formacie wystandaryzowanych komunikatów SWIFT;
31)
trasat - płatnik czeku, bank, na który czek jest ciągniony i który ma czek wykupić;
32)
ustawa Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808);
33)
ustawa Prawo czekowe - ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554);
34)
ustawa Prawo dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808);
35)
waluta dyspozycji - waluta obca lub PLN wskazane przez zleceniodawcę w dyspozycji w celu wypłacenia beneficjentowi;
36)
zlecenie - dokument składany w celu sprzedaży lub wypłaty bądź skupu lub wpłaty zagranicznych środków płatniczych z tytułów zgodnych z przepisami dewizowymi;
37)
zleceniodawca - podmiot, z polecenia którego wystawiane jest polecenie wypłaty.
§  3.
1.
Zmiana postanowień regulaminu wymaga wypowiedzenia na piśmie posiadaczowi rachunku dotychczasowych warunków umowy rachunku bankowego, zwanej dalej "umową", jeżeli umowa przewiduje stosowanie regulaminu. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.
2.
Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1, przesyłane jest posiadaczowi rachunku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczane za pokwitowaniem.
3.
Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia posiadaczowi rachunku lub dnia późniejszego określonego w wypowiedzeniu.
§  4.
Postanowienia regulaminu w zakresie Bankowości Elektronicznej lub B2B będą miały zastosowanie po wejściu w życie umów rachunku bankowego regulujących otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B.
§  5.
Za realizację poleceń wypłaty, operacji czekowych oraz skupu i sprzedaży walut obcych NBP pobiera prowizje i opłaty, których wysokość określa taryfa prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski.
§  6.
1.
Przy sprzedaży lub wypłacie zagranicznych środków płatniczych na kwotę przekraczającą równowartość 10.000 euro i wywożonych z kraju, GOWD lub oddział, na życzenie posiadacza rachunku, wystawia zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do regulaminu, potwierdzające źródło pochodzenia zagranicznych środków płatniczych podpisane przez upoważnioną osobę.
2.
GOWD lub oddział prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, w której zamieszcza następujące dane:
1)
datę wydania;
2)
numer;
3)
symbol i kwotę waluty obcej;
4)
nazwę instytucji lub imię i nazwisko osoby odbierającej zaświadczenie;
5)
imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie.
3.
Posiadacz rachunku odbierając zaświadczenie kwituje jego odbiór w ewidencji, o której mowa w ust. 2.
4.
Kopia zaświadczenia pozostaje w aktach sprawy GOWD lub oddziału.

Rozdział  2

Polecenia wypłaty z zagranicy

§  7.
1.
Polecenie wypłaty z zagranicy rozliczane jest z beneficjentem poprzez uznanie, zgodnie ze wskazaniem banku zleceniodawcy, rachunku bankowego beneficjenta w NBP prowadzonego w:
1)
złotych - równowartością w złotych kwoty waluty polecenia wypłaty przeliczoną według kursu kupna walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu daty waluty polecenia wypłaty;
2)
walucie obcej - kwotą waluty polecenia wypłaty. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.
2.
Rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia otrzymania polecenia wypłaty z zagranicy, jednak nie wcześniej niż w dacie waluty, z zastrzeżeniem § 8.
3.
Na dowód rozliczenia posiadacz rachunku w GOWD otrzymuje kopię dokumentu rozliczeniowego wraz z wyciągiem bankowym, zaś posiadacz rachunku w oddziale wyciąg bankowy. Wyciąg bankowy zawiera następujące dane: sygnaturę GOWD, kwotę polecenia wypłaty, nazwę zleceniodawcy, tytuł płatności i koszty realizacji polecenia wypłaty. Dokument rozliczeniowy zawiera dodatkowo informacje o dacie waluty i zastosowanym kursie walut obcych.
4.
W przypadku polecenia wypłaty z zagranicy zawierającego informację, że koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa beneficjent, rachunek bankowy beneficjenta uznaje się kwotą pomniejszoną o ewentualne koszty banku zleceniodawcy.
§  8.
Termin, o którym mowa w § 7 ust. 2 może ulec przedłużeniu z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowej korespondencji wyjaśniającej ze zleceniodawcą polecenia wypłaty z zagranicy (np. w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie płatności tj. niekompletność danych w otrzymanym poleceniu wypłaty, niepoprawność danych, brak wskazania rachunku bankowego beneficjenta).
§  9.
W przypadku braku wskazania tytułu płatności w poleceniu wypłaty z zagranicy, na prośbę GOWD lub oddziału beneficjent jest zobowiązany do podania informacji o tytule płatności drogą telefoniczną, faxem lub pocztą elektroniczną.
§  10.
1.
Beneficjent może złożyć pisemną reklamację w GOWD lub oddziale prowadzącym jego rachunek bankowy (np. dotyczącą szczegółów otrzymanego polecenia wypłaty z zagranicy lub podania przyczyn nieterminowego rozliczenia polecenia wypłaty z zagranicy przez GOWD).
2.
Beneficjent informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.
3.
W przypadku opóźnienia w uznaniu rachunku bankowego beneficjenta z tytułu realizacji przelewu transgranicznego w terminie określonym w § 7 ust. 2 NBP wypłaci beneficjentowi odsetki ustawowe z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe.
§  11.
Wykonanie zwrotu polecenia wypłaty z zagranicy na prośbę banku wystawcy rozliczonego na rachunek bankowy beneficjenta, może być zrealizowane za pisemną zgodą beneficjenta. GOWD dokonuje obciążenia rachunku bankowego beneficjenta kwotą, którą był uznany rachunek bankowy posiadacza rachunku.

Rozdział  3

Polecenia wypłaty za granicę

§  12.
1.
Polecenie wypłaty za granicę realizowane jest na podstawie i zgodnie z treścią dyspozycji, przekazanej w formie papierowej bądź przesłanej z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B w celu dokonania przekazu stanowiącego obrót dewizowy z zagranicą, w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, którego dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego bądź na podstawie indywidualnego zezwolenia dewizowego.
2.
Warunkiem wykonania dyspozycji na podstawie indywidualnego zezwolenia dewizowego jest przedstawienie oryginału tego dokumentu lub jego odpisu.
3.
Dyspozycje wymagające indywidualnego zezwolenia dewizowego nie mogą być przesyłane z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B.
4.
Jeżeli kwota dyspozycji przekracza równowartość 10.000 euro, zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację potwierdzającą wskazany tytuł płatności, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Prawo dewizowe.
5.
Zleceniodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 4, w GOWD lub oddziale wraz z dyspozycją.

Jeżeli zleceniodawca nie posiada dokumentów zobowiązany jest niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania płatności, do ich przedstawienia w GOWD lub oddziale. W przypadku braku dokumentów w momencie:

1)
składania dyspozycji w formie papierowej zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia na dyspozycji pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo dewizowe, którego wzór zamieszczono w załączniku nr 1 do regulaminu;
2)
przesłania dyspozycji w formie elektronicznej zleceniodawca jest zobowiązany do równoczesnego przesłania faxem, a następnie dostarczenia oryginału, do GOWD lub oddziału, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
6.
W GOWD lub oddziale przyjmującym dyspozycję pozostawia się wyłącznie fotokopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 opatrzone pieczęcią "Za zgodność" i podpisem osoby upoważnionej.
§  13.
1.
W przypadku poleceń wypłaty za granicę zleceniodawca zobowiązany jest podać tytuł płatności, z zastrzeżeniem ust. 2, w sposób umożliwiający dokonanie dekretacji statystycznej i sprawdzenie czy dana płatność nie wymaga indywidualnego zezwolenia dewizowego.
2.
Dyspozycja wystawiona w walucie obcej z polecenia nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe na rzecz nierezydenta nie musi zawierać tytułu płatności.
§  14.
1.
Polecenie wypłaty za granicę w walucie innej niż euro realizowane jest poprzez rachunki nostro NBP.
2.
Polecenie wypłaty za granicę w euro realizowane jest poprzez rachunki nostro NBP, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR.
§  15.
1.
Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta inna niż euro, to polecenie wypłaty realizowane jest z datą waluty spot.
2.
Jeżeli walutą dyspozycji jest euro, to polecenie wypłaty realizowane jest:
1)
z datą waluty today w SORBNET-EURO lub EuroELIXIR - jeżeli dyspozycja złożona jest do godz. 11.00 w GOWD lub oddziale, lub,
2)
z datą waluty spot poprzez rachunki nostro NBP.
§  16.
1.
W przypadku, gdy kwota dyspozycji jest większa niż 12.500 euro polecenie wypłaty realizowane jest w SORBNET-EURO lub poprzez rachunki nostro NBP.
2.
W przypadku, gdy kwota dyspozycji jest równa lub mniejsza niż 12.500 euro polecenie wypłaty realizowane jest w EuroELIXIR lub poprzez rachunki nostro NBP.
§  17.
Dyspozycja realizowana w trybie określonym w § 15 ust. 2 pkt 1 rozliczana jest w SORBNET-EURO w tym samym dniu roboczym.
§  18.
Dyspozycja realizowana w trybie określonym w § 15 ust. 2 pkt 1 rozliczana jest w EuroELIXIR:
1)
w tym samym dniu roboczym - w przypadku operacji krajowych;
2)
następnego dnia roboczego - w przypadku operacji transgranicznych.
§  19.
1.
Polecenie wypłaty za granicę opatrzone uwagą, iż koszty realizacji polecenia wypłaty ponosi zleceniodawca oznacza, iż rachunek nostro NBP zostanie obciążony w terminie późniejszym.
2.
GOWD dokonuje rozliczenia kosztów na podstawie zawartego przez zleceniodawcę w treści dyspozycji upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego.
3.
GOWD dokonuje rozliczenia kosztów realizacji polecenia wypłaty na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego. W przypadku rozliczenia dokonywanego w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w:
1)
złotych - kwotę kosztów przelicza się według kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu dokonania rozliczenia;
2)
walucie obcej - rachunek bankowy obciąża się kwotą kosztów w dniu dokonania rozliczenia. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.
§  20.
1.
Zleceniodawca może złożyć pisemną reklamację w GOWD lub oddziale, który przyjął dyspozycję, np. dotyczącą nieotrzymania środków przez beneficjenta lub nieterminowego wykonania polecenia wypłaty za granicę przez GOWD.
2.
Zleceniodawca informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.
3.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przelewu transgranicznego w terminie określonym w § 15 ust. 2 zleceniodawcy zostaną wypłacone odsetki ustawowe z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe.
4.
W przypadku niewykonania zlecenia wystawienia przelewu transgranicznego, na wniosek zleceniodawcy, GOWD obowiązany jest uznać rachunek zleceniodawcy lub postawić do jego dyspozycji w terminie 14 dni roboczych następujących po złożeniu wniosku kwotę zlecenia nie większą jednak niż do równowartości w złotych kwoty 12.500 euro z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe.
§  21.
Jeżeli polecenie wypłaty wykonywane jest w innej formie niż telekomunikacyjna, to odpowiedzialność NBP jest ograniczona do zachowania należytej staranności w wyborze podmiotu, za którego pośrednictwem wykona płatność.
§  22.
Na prośbę posiadacza rachunku, GOWD podejmuje reklamację w banku beneficjenta w celu zwrotu wysłanego za granicę polecenia wypłaty. GOWD uznaje rachunek bankowy posiadacza rachunku prowadzony w:
1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zwrotu przeliczonej według kursu kupna walut obcych z dnia daty waluty otrzymanego zwrotu;
2)
walucie obcej - kwotą zwrotu w dniu dokonania rozliczenia. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.
§  23.
Polecenie wypłaty za granicę wystawia się w GOWD na podstawie i zgodnie z treścią dyspozycji, o której mowa w § 24, przyjmowanej w GOWD lub oddziale prowadzącym rachunek bankowy zleceniodawcy.
§  24.
Dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty za granicę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, zawiera następujące dane:
1)
kraj beneficjenta;
2)
formę realizacji: SWIFT, SORBNET-EURO, EuroELIXIR lub czekiem;
3)
datę waluty: today, spot;
4)
symbol i kwotę waluty dyspozycji - cyfrowo i słownie;
5)
nazwę i adres zleceniodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON;
6)
nazwę i adres beneficjenta;
7)
tytuł płatności, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2;
8)
określenie, kto ponosi koszty realizacji polecenia wypłaty; w przypadku realizacji poleceń wypłaty w euro w EuroELIXIR do kwoty 12.500 euro możliwa jest tylko opcja SHA;
9)
nazwę oddziału prowadzącego rachunek bankowy zleceniodawcy wraz z pełnym numerem tego rachunku;
10)
stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentu płatniczego w imieniu zleceniodawcy;
11)
nazwę i siedzibę lub BIC banku beneficjenta oraz numer rachunku bankowego beneficjenta lub IBAN - w przypadku realizacji polecenia wypłaty w formie telekomunikacyjnej; dla waluty dyspozycji euro - BIC banku beneficjenta oraz numer rachunku bankowego beneficjenta w standardzie IBAN;
12)
status beneficjenta: rezydent, nierezydent;
13)
godzinę wpływu do GOWD lub oddziału przyjmującego dyspozycję;
14)
informację o załączonych dokumentach lub oświadczeniu.
§  25.
1.
W GOWD lub oddziale przyjmującym dyspozycję przeprowadza się kontrolę formalną i merytoryczną dyspozycji i składanych dokumentów zgodnie z § 12 polegającą na sprawdzeniu:
1)
zgodności podpisów na dyspozycji ze wzorami podpisów oraz dokumentów będących załącznikami do dyspozycji;
2)
prawidłowości wypełnienia dyspozycji;
3)
poprawności IBAN, jeżeli został wskazany;
4)
zgodności otrzymanej dyspozycji z warunkami określonymi w ustawie Prawo dewizowe lub zezwoleniu dewizowym;
5)
załączników.
2.
Dyspozycji nie przyjmuje się od zleceniodawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności dyspozycji oraz dokumentów, będących załącznikami do dyspozycji, z warunkami określonymi w ustawie Prawo dewizowe lub zezwoleniu dewizowym, a także w przypadku, gdy wskazany IBAN nie spełnia wymogów identyfikacji określonych standardem IBAN.
§  26.
1.
Dyspozycja składana przez zleceniodawcę dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowana jest na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia dla GOWD lub oddziału przyjmującego dyspozycję do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:
1)
płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty dyspozycji przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej, obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, oraz
2)
prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej.
2.
Dyspozycja składana przez zleceniodawcę dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowana jest na podstawie zawartego przez zleceniodawcę w treści dyspozycji upoważnienia dla GOWD lub oddziału przyjmującego dyspozycję do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:
1)
płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą waluty obcej w dniu złożenia dyspozycji. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych, oraz
2)
prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej.
§  27.
1.
Jeżeli walutą dyspozycji jest PLN to polecenie wypłaty za granicę realizowane jest przez GOWD poprzez uznanie prowadzonych przez bank krajowy rachunków nostro banku beneficjenta lub banku pośredniczącego i jednoczesne wysłanie do banku beneficjenta komunikatu MT 103.
2.
W przypadku poleceń wypłaty za granicę w PLN zleceniodawca powinien wskazać bank korespondenta, w którym bank beneficjenta prowadzi rachunek nostro w PLN, w celu uniknięcia ewentualnego przedłużenia terminów, o których mowa § 15 ust. 1.
§  28.
GOWD lub oddział realizuje dyspozycję w euro przesłaną z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B w przypadku, gdy umowa tak stanowi.
§  29.
Dyspozycja w euro przesłana przez zleceniodawcę z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B realizowana jest w SORBNET-EURO lub EuroELIXIR.

Rozdział  3

Inkaso czeków

§  30.
1.
Czeki przyjmowane są przez GOWD lub oddziały wyłącznie w trybie inkasa.
2.
Do inkasa przyjmowane są następujące rodzaje czeków:
1)
czeki bankierskie wystawione na NBP przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej;
2)
czeki bankierskie wystawione przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej na bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej;
3)
czeki z wystawienia niebankowego;
4)
czeki podróżnicze;
5)
inne dokumenty płatnicze pełniące w obrocie zagranicznym rolę czeku, np. Money Order, World Money Order.
§  31.
Podawca czeku wypełnia i składa listę inkasową:
1)
w trzech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w oddziałach. Jednocześnie umieszcza na liście inkasowej upoważnienie dla oddziału do dokonania obciążenia z tytułu prowizji NBP i upoważnienie dla GOWD do obciążenia rachunku bankowego z tytułu kosztów banku zagranicznego oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej;
2)
w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w GOWD. Jednocześnie umieszcza na liście inkasowej upoważnienie dla GOWD do dokonania obciążenia z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.
§  32.
Czeki przyjmowane do inkasa muszą zawierać indos złożony przez remitenta.
§  33.
1.
Uznanie rachunku bankowego remitenta za przyjęte do inkasa czeki następuje po otrzymaniu uznania na rachunku nostro NBP, najpóźniej w 16 tygodniu licząc od dnia ich złożenia.
2.
Rozliczenie następuje według kursu walut obcych obowiązującego w dniu daty waluty uznania rachunku nostro NBP.
3.
Rozliczenia dokonuje się uznając rachunek bankowy remitenta prowadzony w:
1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty waluty obcej, przeliczonej według kursu kupna walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej;
2)
walucie obcej - kwotą walut obcych. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.
4.
W przypadku otrzymania uznania na rachunku nostro NBP pomniejszonego o koszty banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej rachunek bankowy remitenta uznaje się równowartością tej kwoty.
5.
Terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od NBP, np. w przypadku zaginięcia przesyłki z czekami w drodze między GOWD a bankiem zagranicznym, oddziałem banku zagranicznego, instytucją kredytową lub oddziałem instytucji kredytowej.
6.
Podawca czeku może złożyć w GOWD lub oddziale, który przyjął zlecenie, pisemną reklamację po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
7.
Podawca czeku informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.
§  34.
W przypadku otrzymania obciążenia na rachunku nostro NBP z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej za opłacony czek, na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 31, obciąża się rachunek bankowy remitenta prowadzony w:
1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty kosztów przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia;
2)
walucie obcej - kwotą kosztów w dniu dokonania rozliczenia. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.
§  35.
Czek przyjęty do inkasa i nieopłacony przez trasata zwracany jest remitentowi wraz z podaniem przyczyny nieopłacenia.

Rozdział  4

Sprzedaż czeków

§  36.
1.
Sprzedaży czeków bankierskich banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub oddziałów instytucji kredytowych dokonuje wyłącznie GOWD.
2.
Sprzedaż czeków dokonywana jest z tytułów zgodnych z przepisami dewizowymi oraz z zachowaniem § 12 ust. 1-2, ust. 4-6 i § 13.
§  37.
GOWD dokonuje sprzedaży czeków w dniu otrzymania zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
§  38.
1.
Zlecenie składane przez posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD lub oddziału przyjmującego zlecenie do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:
1)
płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zlecenia przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej, oraz
2)
prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej.
2.
Zlecenie składane przez posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD lub oddziału przyjmującego zlecenie do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:
1)
płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą waluty obcej w dniu złożenia zlecenia. Jeżeli realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą to przewalutowanie dokonywane jest według kursu kupna i sprzedaży walut obcych, oraz
2)
prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP przeliczoną według kursu średniego walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.
§  39.
1.
Odbiór czeków w oddziale, który przyjął zlecenie, następuje w czwartym dniu roboczym licząc od dnia złożenia zlecenia.
2.
W przypadku jednoczesnego zakupu wartości dewizowych w postaci czeków i gotówki na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 37, kwoty w walutach obcych do wypłaty w gotówce wypłacane są w GOWD lub w oddziale, który to zlecenie przyjął i w którym następuje odbiór czeków.
§  40.
Czek bankierski banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej przedstawia się do zapłaty w banku zagranicznym, oddziale banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziale instytucji kredytowej:
1)
w odniesieniu do czeków płatnych w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, gdzie obowiązują terminy przyjęte zwyczajowo przez banki tych państw, w terminie:
a)
trzech miesięcy od daty wystawienia - dla czeków płatnych w Wielkiej Brytanii,
b)
sześciu miesięcy od daty wystawienia - dla czeków płatnych w USA i Kanadzie;
2)
w odniesieniu do czeków płatnych w innych krajach niż wymienione w pkt 1 obowiązują, określone ustawą Prawo czekowe, następujące terminy:
a)
do 20 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wystawiony w kraju europejskim lub w kraju pozaeuropejskim położonym w basenie Morza Śródziemnego,
b)
do 70 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wystawiony w innym kraju niż wymieniony w lit. a;
3)
Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1, zostaną przekroczone, banki zagraniczne realizują czeki bankierskie wystawione przez NBP w trybie inkasa.
§  41.
1.
Posiadacz rachunku może złożyć pisemną reklamację w GOWD lub oddziale, który przyjął zlecenie, w zakresie sprzedaży czeków (np. dotyczącą nieprawidłowo wystawionego czeku przez GOWD).
2.
Posiadacz rachunku informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.
§  42.
1.
Czeki sprzedane przez NBP, nie wykorzystane za granicą czeki przedstawia się do skupu w GOWD lub oddziale, w którym zostały nabyte wraz ze zleceniem, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.
2.
Rozliczenie z podawcą czeku następuje w drodze uznania jego rachunku bankowego prowadzonego w:
1)
złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty czeku, przeliczoną według kursu kupna walut obcych obowiązującego w dniu dokonania operacji sprzedaży czeku, chyba że umowa stanowi inaczej;
2)
walucie obcej - kwotą waluty obcej w dniu przedstawienia czeku do skupu.
§  43.
1.
W przypadku zaginięcia lub kradzieży czeku wystawionego przez NBP składa się w GOWD lub oddziale informację o zaginięciu lub kradzieży czeku, będącą podstawą do sporządzenia przez NBP zastrzeżenia czeku.
2.
Informacja zawiera następujące dane:
1)
nazwę wystawcy czeku;
2)
numer czeku;
3)
symbol i kwotę waluty obcej czeku;
4)
nazwę remitenta;
5)
nazwę trasata;
6)
datę wystawienia czeku.
3.
Zastrzeżenia skupu czeku dokonuje się w dniu otrzymania informacji, a jeżeli informacja wpłynęła do Departamentu Operacji Zagranicznych Centrali NBP po godzinie 15.00 w następnym dniu roboczym.
4.
Potwierdzenie przyjęcia zastrzeżenia czeku przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej jest podstawą do rozliczenia operacji z posiadaczem rachunku.
§  44.
1.
Posiadacz rachunku może złożyć pisemną reklamację w GOWD lub oddziale, który przyjął informację, o której mowa w § 43, w zakresie zastrzeżenia czeków (np. dotyczącą nieterminowego wykonania zastrzeżenia).
2.
Posiadacz rachunku informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.

Rozdział  5

Waluty obce

§  45.
1.
Przedmiotem skupu i sprzedaży są waluty obce ogłaszane w tabeli kursów kupna i sprzedaży NBP, z zastrzeżeniem, że:
1)
są one prawnym środkiem płatniczym w kraju emitenta;
2)
nie są nadmiernie uszkodzone lub zużyte, a w odniesieniu do banknotów odpowiadają "Zalecanym kryteriom oceny banknotów walut obcych";
3)
autentyczność ich nie budzi wątpliwości.
2.
"Zalecane kryteria oceny banknotów walut obcych", o których mowa w ust. 1 pkt 2 udostępniane są w GOWD lub w oddziale na życzenie posiadacza rachunku.
§  46.
GOWD lub oddziały dokonują skupu i sprzedaży walut obcych, o których mowa § 45, wyłącznie z uwzględnieniem przepisów dewizowych.
§  47.
1.
Sprzedaży lub wypłaty walut obcych dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 37, z tym że:
1)
zlecenie składane przez posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD lub oddziału do obciążenia rachunku bankowego na kwotę stanowiącą równowartość w złotych sprzedanych walut obcych przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu dokonania rozliczenia;
2)
zlecenie składane przez posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD lub oddziału do obciążenia rachunku bankowego na kwotę wypłacanych walut obcych. Rachunek bankowy obciąża się w dniu dokonania rozliczenia.
2.
W przypadku braku w kasie niskich nominałów banknotów lub monet - kwotę sprzedawanej waluty obcej zaokrągla się w górę do pełnej jednostki danej waluty.
§  48.
Skupu lub wpłaty walut obcych dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 42 ust. 1.

Rachunek bankowy prowadzony w:

1)
złotych - uznaje się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty skupionych walut obcych przeliczonych według kursu kupna walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku przedstawienia do skupu monet walut obcych dokonuje się obciążenia rachunku bankowego równowartością kwoty prowizji NBP na podstawie upoważnienia zawartego w treści zlecenia;
2)
walucie obcej - uznaje się kwotą skupionych walut obcych. W przypadku przedstawienia do skupu monet walut obcych dokonuje się obciążenia rachunku bankowego kwotą prowizji NBP na podstawie upoważnienia zawartego w treści zlecenia.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik Nr 1

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY

Załącznik Nr 3

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR ....

Załącznik Nr 4

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR ....

Załącznik Nr 5

ZLECENIE SPRZEDAŻY / WYPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

Załącznik Nr 6

ZLECENIE SKUPU / WPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

Załącznik Nr 7

ZAŚWIADCZENIE NR