Dz.Urz.GITD.2018.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się regulamin kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 8/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 8).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH I SZKOLEŃ INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO