Wprowadzenie ramowego programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w specjalności kryminalnej - ekspert kryminalistyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2003.16.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2003 r.

DECYZJA Nr 194
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia ramowego programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w specjalności kryminalnej - ekspert kryminalistyki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 11 3, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190 i Nr 137, poz. 1302) postanawiam, co następuje:
§  1.
Wprowadzam "Ramowy program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w specjalności kryminalnej - ekspert kryminalistyki", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.