Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.262

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2014 r.

DECYZJA Nr 314/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się proporczyk na beret żołnierzy 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża, zwany dalej "proporczykiem".
2.
Zatwierdza się wzór proporczyka, stanowiący załącznik do decyzji.
3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 43. BATALIONU SAPERÓW FOW