Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.105

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 100/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w Jednostce Wojskowej AGAT

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 28 i 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej "proporcami", w Jednostce Wojskowej AGAT.
§  2. Zatwierdza się wzór graficzny proporca:
1) Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) Dowódcy Zespołu Szturmowego "A" Jednostki Wojskowej AGAT, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) Dowódcy Zespołu Szturmowego "B" Jednostki Wojskowej AGAT, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) Dowódcy Zespołu Szturmowego "C" Jednostki Wojskowej AGAT, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
§  3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO

DOWÓDCY ZESPOŁU SZTURMOWEGO "A"

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO

DOWÓDCY ZESPOŁU SZTURMOWEGO "B"

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO

DOWÓDCY ZESPOŁU SZTURMOWEGO "C"

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT