Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.80

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 67/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Dywizjonu Przeciwlotniczego 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 30, 32 i 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Dowódcy, zwany dalej "proporcem", Dywizjonu Przeciwlotniczego 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera, zwanego dalej "DPLOT";
2) proporzec Dowódcy 1. Baterii Przeciwlotniczej DPLOT, zwanej dalej "1BPLOT";
3) proporzec Dowódcy 2. Baterii Przeciwlotniczej DPLOT, zwanej dalej "2BPLOT";
4) proporzec Dowódcy 3. Baterii Przeciwlotniczej DPLOT, zwanej dalej "3BPLOT";
5) proporzec Dowódcy Baterii Dowodzenia DPLOT, zwanej dalej,,BDOW';
6) proporzec Dowódcy Kompanii Logistycznej DPLOT, zwanej dalej "KLOG".
7) oznakę rozpoznawczą DPLOT, zwaną dalej "oznaką";
8) proporczyk na beret żołnierzy DPLOT, zwany dalej "proporczykiem".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy DPLOT, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca Dowódcy 1BPLOT, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca Dowódcy 2BPLOT, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca Dowódcy 3BPLOT, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca Dowódcy BDOW, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca Dowódcy KLOG, określony w załączniku Nr 6;
7) wzory oznaki, określone w załączniku Nr 7 i 8;
8) wzór proporczyka, określony w załączniku Nr 9.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. BATERII PRZECIWLOTNICZEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. BATERII PRZECIWLOTNICZEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. BATERII PRZECIWLOTNICZEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII DOWODZENIA DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA