Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.100

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 78/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 28, 32 oraz § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej "proporcem", Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, zwanego dalej "PWD";
2) proporzec Dowódcy 1. Kompanii Łączności PWD, zwanej dalej "1KŁ";
3) proporzec Dowódcy 2. Kompanii Łączności PWD, zwanej dalej "2KŁ";
4) proporzec Dowódcy 3. Kompanii Łączności PWD, zwanej dalej "3KŁ";
5) proporzec Dowódcy Kompanii Ochrony i Regulacji Ruchu PWD, zwanej dalej "KOIRR";
6) proporzec Dowódcy Kompanii Wsparcia PWD, zwanej dalej "KWSP";
7) proporzec Dowódcy Kompanii Logistycznej PWD, zwanej dalej "KLOG";
8) odznakę pamiątkową PWD, zwaną dalej "odznaką";
9) oznakę rozpoznawczą PWD, zwaną dalej "oznaką";
10) proporczyk na beret żołnierzy PWD, zwany dalej "proporczykiem".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy PWD, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca Dowódcy 1KŁ, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca Dowódcy 2KŁ, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca Dowódcy 3KŁ, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca Dowódcy KOIRR, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca Dowódcy KWSP, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca Dowódcy KLOG, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 8;
9) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 9;
10) wzory oznaki, określone w załączniku Nr 10 i 11;
11) wzór proporczyka, określony w załączniku Nr 12.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 13.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII OCHRONY I REGULACJI RUCHU PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII WSPARCIA PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

ZAŁĄCZNIK Nr  13

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Pułku Wsparcia Dowodzenia, Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, zwanego dalej "PWD", jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach PWD oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej.

2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego o wymiarach 40x40 mm. Ramiona krzyża obramowane są kolorem złotym. Poziome ramiona pokryte są biało-czerwoną emalią, a pionowe czarno - chabrową. Barwy te nawiązują do barw narodowych oraz barw wojsk łączności i informatyki. Na ramionach krzyża umieszczony jest skrót nazwy PWD: na górnym ramieniu - "pwd", na dolnym - "DWD P-W" (litery są barwy złotej). W centralnej części krzyża umieszczone jest białe koło ze złotym obramowaniem. W kole znajduje się wizerunek połowy róży kompasowej (barwy złotej) - znaku NATO oraz wizerunek gryfa pomorskiego w kolorze czerwonym. Gryf w szponach trzyma złotą błyskawicę. Jest to symbol 16. Batalionu Dowodzenia, odwołujący się do 16. Kompanii Telegraficznej 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty (1918 - 1939), którego tradycje dziedziczy PWD.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy PWD z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum dwóch latach nienagannie pełnionej służby w PWD;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w PWD minimum trzech lat;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla PWD.

4. Odznakę nadaje Dowódca PWD na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy i odnotowuje w kronice PWD.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca PWD powołuje 7-osobową Komisję w składzie:

1) Przewodniczący - Zastępca Dowódcy PWD;

2) przedstawiciel Sekcji Komunikacji Społecznej;

3) 2 dowódców pododdziałów PWD;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych;

6) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy PWD.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 5/7 jej członków.

11. Opinie o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy PWD.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca PWD z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy PWD przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy PWD.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących PWD.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.