Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.81

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 68/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych i oznak rozpoznawczych pododdziałów 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 30 oraz 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców pododdziałów 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, zwane dalej "proporcami":
1) 1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego, zwanego dalej "1LDP";
2) 2. Dywizjonu Przeciwlotniczego, zwanego dalej "2DP";
3) 3. Kresowego Dywizjonu Przeciwlotniczego, zwanego dalej "3KDP";
4) 4. Bolesławieckiego Dywizjonu Przeciwlotniczego, zwanego dalej "4BDP";
5) Batalionu Logistycznego, zwanego dalej "BL".
§  2.  Wprowadza się oznaki rozpoznawcze, zwane dalej "oznakami":
1) 1LDP;
2) 2DP;
3) 3KDP;
4) 4BDP;
5) BL.
§  3.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy 1LDP, określony w załączniku Nr 1;
2) wzory oznak 1LDP, określone w załącznikach Nr 2 i 3;
3) wzór proporca Dowódcy 2DP określony w załączniku Nr 4;
4) wzory oznak 2DP, określone w załącznikach Nr 5 i 6;
5) wzór proporca Dowódcy 3KDP, określony w załączniku Nr 7;
6) wzory oznak 3KDP, określone w załącznikach Nr 8 i 9;
7) wzór proporca Dowódcy 4BDP, określony w załączniku Nr 10;
8) wzory oznak 4BDP, określone w załącznikach Nr 11 i 12;
9) wzór proporca Dowódcy BL, określony w załączniku Nr 13;
10) wzory oznak BL, określone w załącznikach Nr 14 i 15.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. LESZCZYŃSKIEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. LESZCZYŃSKIEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. LESZCZYŃSKIEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 2. DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 2. DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. KRESOWEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. KRESOWEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. KRESOWEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 4. BOLESŁAWIECKIEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 4. BOLESŁAWIECKIEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 4. BOLESŁAWIECKIEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO NA MUNDUR POLOWY