Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.154

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

DECYZJA Nr 121/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych Dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. "Konrad Wawelberg" i Dowódcy 131. Batalionu Lekkiej Piechoty 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. "Konrad Wawelberg" oraz odznaki pamiątkowej 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. "Konrad Wawelberg"

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 26, 30 i 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. "Konrad Wawelberg", zwanej dalej "13ŚBOT";
2) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 131. Batalionu Lekkiej Piechoty 13ŚBOT, zwanego dalej "131BLP";
3) odznakę pamiątkową 13ŚBOT, zwaną dalej "odznaką".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 13ŚBOT, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 131BLP, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 13. ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. DYPL. TADEUSZA PUSZCZYŃSKIEGO PS. "KONRAD WAWELBERG"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 131. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 13. ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. DYPL. TADEUSZA PUSZCZYŃSKIEGO PS. "KONRAD WAWELBERG"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. DYPL. TADEUSZA PUSZCZYŃSKIEGO PS. "KONRAD WAWELBERG"

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. DYPL. TADEUSZA PUSZCZYŃSKIEGO PS. "KONRAD WAWELBERG"

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. PPŁK. DYPL. TADEUSZA PUSZCZYŃSKIEGO PS. "KONRAD WAWELBERG"

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. "Konrad Wawelberg", zwanej dalej "13ŚBOT", stanowi formę uhonorowania żołnierzy, pracowników oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla 13ŚBOT oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.
2. Odznaka, o rozmiarze 35 mm x 45 mm, jest wzorowana na Znaku Honorowym Górnośląskiej Grupy Szturmowej "Wawelberga", której dowódcą był patron 13ŚBOT. Odznaka przedstawia stylizowanego orła polskiego w koronie zamkniętej, otaczającego skrzydłami tarczę herbową, którą orzeł trzyma w szponach. Tarcza otoczona jest srebrną obwódką. Pole tarczy jest dzielone w skos, w barwach narodowych (biało-czerwonych) i nawiązuje do tradycji trzech Powstań Śląskich. Na tarczy umieszczono liczbę "13" oraz litery "ŚBOT" (w kolorze srebrnym) - skrót nazwy 13ŚBOT.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1) Dowódcy 13ŚBOT, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom zawodowym i żołnierzom terytorialnej służby wojskowej, po co najmniej rocznej nienagannej służbie w 13ŚBOT;
3) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 13ŚBOT;
4) pracownikom, po nienagannym przepracowaniu w 13ŚBOT co najmniej dwóch lat;
5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 13ŚBOT.
4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy.
5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7. Dowódca powołuje 5-osobową Komisję w składzie:
1) przewodniczący: zastępca Dowódcy;
2) przedstawiciel korpusu oficerów;
3) przedstawiciel korpusu podoficerów;
4) przedstawiciel korpusu szeregowych;
5) przedstawiciel pracowników.
8. Komisja wybiera ze swojego składu sekretarza.
9. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy.
10. Do zadań Komisji w szczególności należy:
1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych oznak;
3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
11. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.
12. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.
13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego. Odznaka jest numerowana.
14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
16. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
18. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.
19. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy.
20. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 13ŚBOT, za zgodą Dowódcy.
21. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
22. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.