Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.78

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 62/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. "Szczerbiec"

Na podstawie art. 2 pkt 1 і 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 26 oraz § 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej "proporcem", Dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. "Szczerbiec", zwanej dalej "4W-MBOT";
2) proporzec Dowódcy 41. Batalionu Lekkiej Piechoty 4W-MBOT, zwanego dalej "41BLP";
3) proporzec Dowódcy 42. Batalionu Lekkiej Piechoty 4W-MBOT, zwanego dalej "42BLP";
4) proporzec Dowódcy 43. Batalionu Lekkiej Piechoty 4W-MBOT, zwanego dalej "43BLP";
5) proporzec Dowódcy 45. Batalionu Lekkiej Piechoty 4W-MBOT, zwanego dalej "45BLP".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy 4W-MBOT określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca Dowódcy 41BLP określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca Dowódcy 42BLP określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca Dowódcy 43BLP określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca Dowódcy 45BLP określony w załączniku Nr 5.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. KPT. GRACJANA KLAUDIUSZA FRÓGA PS. "SZCZERBIEC"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 41. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. KPT. GRACJANA KLAUDIUSZ FRÓGA PS. "SZCZERBIEC"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 42. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. KPT. GRACJANA KLAUDIUSZA FRÓGA PS. "SZCZERBIEC"

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 43. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. KPT. GRACJANA KLAUDIUSZA FRÓGA PS. "SZCZERBIEC"

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 45. BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY 4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. KPT. GRACJANA KLAUDIUSZA FRÓGA PS. "SZCZERBIEC"