Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 22/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 22, 30 i 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej "proporcami", 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera.
2. Zatwierdza się:
1) wzór graficzny proporca dowódcy 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór graficzny proporca rozpoznawczego dowódcy 1. kompanii piechoty zmotoryzowanej, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór graficzny proporca rozpoznawczego dowódcy 2. kompanii piechoty zmotoryzowanej, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór graficzny proporca rozpoznawczego dowódcy 3. kompanii piechoty zmotoryzowanej, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) wzór graficzny proporca rozpoznawczego dowódcy 4. kompanii piechoty zmotoryzowanej, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) wzór graficzny proporca rozpoznawczego dowódcy kompanii wsparcia, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
7) wzór graficzny proporca rozpoznawczego dowódcy kompanii dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
8) wzór graficzny proporca rozpoznawczego dowódcy kompanii logistycznej, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. KOMPANII PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. KOMPANII PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. KOMPANII PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 4. KOMPANII PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII WSPARCIA

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII DOWODZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ