Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.169

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 października 2018 r.

DECYZJA Nr 143/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego im. generała broni Władysława Andersa

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 24 oraz § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się
1) proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej "proporcem", Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego im. generała broni Władysława Andersa, zwanego dalej "COLąd";
2) oznakę rozpoznawczą COLąd, zwaną dalej "oznaką";
3) proporczyk na beret żołnierzy COLąd, zwany dalej "proporczykiem".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca, określony w załączniku Nr 1;
2) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 2 i 3;
3) wzór proporczyka, określony w załączniku Nr 4.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OZNAKI CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA