Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.220

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2019 r.

DECYZJA Nr 180/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 23. Śląskiego Pułku Artylerii im. gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego oraz proporców rozpoznawczych dowódców jego pododdziałów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 28 i 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej "proporcem", Dowódcy 23. Śląskiego Pułku Artylerii, zwanego dalej "23ŚPA";
2) proporzec Dowódcy 1. Dywizjonu Artylerii 23ŚPA, zwanego dalej "1DA";
3) proporzec Dowódcy 2. Dywizjonu Artylerii 23ŚPA, zwanego dalej "2DA";
4) proporzec Dowódcy 3. Dywizjonu Artylerii 23ŚPA, zwanego dalej "3DA";
5) proporzec Dowódcy 4. Dywizjonu Artylerii 23ŚPA, zwanego dalej "4DA";
6) proporzec Dowódcy Dywizjonu Dowodzenia 23ŚPA, zwanego dalej "DDOW";
7) proporzec Dowódcy Batalionu Logistycznego 23ŚPA, zwanego dalej "BLOG".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy 23ŚPA określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca Dowódcy 1DA określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca Dowódcy 2DA określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca Dowódcy 3DA określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca Dowódcy 4DA określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca Dowódcy DDOW określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca Dowódcy BLOG określony w załączniku Nr 7.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GEN. BRONI TADEUSZA JORDAN-ROZWADOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. DYWIZJONU ARTYLERII 23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GEN. BRONI TADEUSZA JORDAN-ROZWADOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. DYWIZJONU ARTYLERII 23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GEN. BRONI TADEUSZA JORDAN-ROZWADOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. DYWIZJONU ARTYLERII 23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GEN. BRONI TADEUSZA JORDAN-ROZWADOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 4. DYWIZJONU ARTYLERII 23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GEN. BRONI TADEUSZA JORDAN-ROZWADOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY DYWIZJONU DOWODZENIA 23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GEN. BRONI TADEUSZA JORDAN-ROZWADOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO 23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GEN. BRONI TADEUSZA JORDAN-ROZWADOWSKIEGO