Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.100

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 95/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 16. Batalionu Zaopatrzenia

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy Dowódcy 16. Batalionu Zaopatrzenia, zwany dalej "proporcem".
§  2. Zatwierdza się wzór graficzny proporca, stanowiący załącznik do decyzji.
§  3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 16. BATALIONU ZAOPATRZENIA