Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych - I stopień z zakresu zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.1.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2005 r.

DECYZJA NR 698
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych - I stopień z zakresu zarządzaniu zasobami ludzkimi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 581)) postanawiam, co następuje:
§  1.
Wprowadzam "Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych - I stopień z zakresu zarządzaniu zasobami ludzkimi", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.