Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.2.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. "Aktywne udostępnianie lasu na 2013 rok" oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej

ZO-735-2/1/13

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1) , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 i pkt 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach , zwanej dalej ustawą o lasach2), mając na względzie, że:

1) art. 1 ustawy o lasach3) nakłada na Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia działalności leśnej w zespoleniu oraz w zintegrowaniu z pozostałą gospodarką narodową,

2) gospodarka leśna obejmuje również realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu (stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach),

3) trwale zrównoważona gospodarka leśna powinna zmierzać do zachowania wszystkich ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji lasu (stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 1a ustawy o lasach),

4) lasem jest w szczególności grunt, związany z gospodarką leśną, wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne (stosownie do brzmienia art. 3 pkt 2) ustawy o lasach),

5) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (...) są udostępniane dla ludności (stosownie do brzmienia art. 26 ust. 1 ustawy o lasach),

6) lasy państwowe stanowią strategiczny zasób naturalny kraju (stosownie do art. 1 pkt 3) ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051; z 2003 r. Nr 113, poz. 1068),

7) środki związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej oraz na realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej (stosownie do brzmienia art. 58 ust. 2 pkt 3 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach),

8) w Polityce Leśnej Państwa przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 r:

a) została postawiona m.in. teza, że "ważnym zadaniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest łagodzenie i unikanie konfliktów między różnymi funkcjami lasów a wyzwalanie ich komplementarnego charakteru",

b) do rangi jednego z uwarunkowań polityki leśnej państwa została wyniesiona konieczność "zrównoważenia wzrastających oczekiwań społeczeństwa wobec lasów i jego funkcji poziomem wiedzy tegoż społeczeństwa o gospodarce leśnej i jej przyrodniczych podstawach",

c) określono, że "nadrzędnym celem polityki leśnej jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej perspektywie czasowej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa", osiąganie zaś polityki leśnej państwa powinno następować m.in. poprzez "budowę mechanizmów prawnych i finansowych zachęcających właścicieli i zarządców lasu do stałego inwestowania i do ochrony dobra ogólnospołecznego w lasach",

d) określono, że w realizacji polityki leśnej państwa będą podejmowane m.in. działania wzmacniające funkcje lasów, zwłaszcza lasów publicznych, obejmujące "specjalistyczne zagospodarowanie lasów o szczególnie określonych funkcjach społecznych (parki narodowe i krajobrazowe, lasy podmiejskie, rejony intensywnej rekreacji i turystyki, lasy doświadczalne), którego sposób złagodzi potencjalne konflikty z pozostałymi funkcjami tych lasów i funkcjami lasów przyległych", zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Wprowadzam do realizacji program PGL LP pt. "Aktywne udostępnianie lasu na 2013 r.", zwany dalej programem.
2. Program będzie realizowany w 2013 roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata jako wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie tworzenia infrastruktury technicznej, niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, z wykorzystaniem środków funduszu leśnego przy udziale środków własnych nadleśnictw.
3. Program może być realizowany także jako wspólne przedsięwzięcie Lasów Państwowych oraz instytucji sektora finansów publicznych, w tym przede wszystkim samorządów terytorialnych. Przy należytym uzasadnieniu kooperantami Lasów Państwowych w realizacji programu mogą być podmioty prawa prywatnego (podmioty sektora przedsiębiorstw).
4. Realizacja programu może być finansowana również środkami zewnętrznymi.
§  2. Celem programu jest:
1. Zapewnienie społeczeństwu, w związku z realizacją przez Lasy Państwowe pozaprodukcyjnych funkcji lasu w ramach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, możliwości wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa oraz ich otoczenia poprzez pokrycie terenu Polski siecią m.in. parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów.
2. Wzrost efektywności edukacji leśnej społeczeństwa oraz promocji polskiego modelu leśnictwa, w tym promocji Lasów Państwowych, poprzez wykorzystanie do tej działalności sieci parkingów i miejsc postoju pojazdów, o których mowa w pkt 1.
3. Urzeczywistnianie misji Lasów Państwowych w tym zakresie, w jakim wiąże się ona z przyczynianiem się Lasów Państwowych (także w kooperacji z organami i instytucjami lokalnymi i powinności publicznych) do rozwoju terenów niezurbanizowanych, a tym samym do zmniejszania bezrobocia na tych terenach.
§  3. Zasady realizacji, w tym m.in. planowania i rozliczania zadań w ramach programu, ustala załącznik do niniejszego zarządzenia pt. Program "Aktywne udostępnianie lasu na 2013 r.".
§  4. Nadleśnictwom tworzącym parkingi leśne oraz miejsca postoju pojazdów poza wspólnym przedsięwzięciem, o którym mowa w § 1 ust. 2, zaleca się stosowanie do postanowień programu w tym zakresie, w jakim dotyczy on celu programu oraz rozwiązań zawartych w standardzie parkingu leśnego oraz miejsca postoju pojazdów.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także inne przepisy prawne, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2) Art. 33 ust. 3 pkt 1 a ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622, Nr 224, poz. 1337) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

3) Art. 1 ustawy o lasach stanowi, że "ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową".

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM

"Aktywne udostępnianie lasu na 2013 r."

grafika

Spis treści

1. Wprowadzenie i cele szczegółowe programu

2. Zasady programu

3. Infrastruktura

4. Zadania jednostek organizacyjnych LP w ramach programu

5. Sporządzanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przystąpienia do programu

6. Plan finansowania programu

7. Udzielanie informacji o programie

8. Wytyczne końcowe

1. Wprowadzenie i cele szczegółowe programu

Niniejsze opracowanie stanowi program Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Program "Aktywne udostępnianie lasu" (AUL), zwany dalej programem, konkretyzuje obowiązki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wynikające z Polityki Leśnej Państwa. Podczas konstruowania programu wykorzystano:

1) wyniki inwentaryzacji parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów, a także innych urządzeń turystycznych w lasach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, a ponadto

2) wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych na próbie ponad tysiąca osób.

Badania te wykazały, że ankietowani przebywają na terenach leśnych zasadniczo nie dłużej niż jedną dobę - nie mając wiedzy, kto jest właścicielem i zarządcą danego terenu. Około 55% ankietowanych stwierdziło, że korzysta z lasów wyłącznie w celach rekreacyjnych (wypoczynek, rekreacja, turystyka i uprawianie krajoznawstwa). Jednocześnie aż ok. 72% ankietowanych pobyt w lasach łączy ze zbieractwem jagód i grzybów. W połączeniu z efektami inwentaryzacji parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów (rozproszenie, stan techniczny, znaczne nakłady na utrzymanie w porównaniu ze stopniem wykorzystywania) - wyniki badań ankietowych dowiodły, że istnieje potrzeba utworzenia przez Lasy Państwowe sieci parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów oraz ich wykorzystywania do działań edukacyjnych i promocyjnych.

W następstwie:

- realizacji polityki rozwoju Polski w zakresie budowy na terytorium Polski sieci dróg publicznych,

- powszechnej dostępności w gospodarstwach domowych pojazdów samochodowych,

- wzrastającej świadomości społecznej co do pożytków z krótkotrwałych wyjazdów poza miasta i miejscowości do lasów w celach wypoczynku weekendowego,

potrzeba stworzenia sieci parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów jest wypełnianiem obowiązku Lasów Państwowych w zakresie dokonywania świadczeń warunkujących możliwość wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki i krajoznawstwa przez ludność z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa oraz ich otoczenia.

Podstawowym celem, który ma być osiągnięty w następstwie realizacji programu, jest zapewnienie możliwości pobierania wyżej wymienionych świadczeń poprzez pokrycie terenów Polski siecią parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów.

Bez osiągnięcia tego celu należy liczyć się z niekorzystną antropopresją, skutkującą wzrastającym zaśmiecaniem lasów, niedozwoloną penetracją wnętrza lasów przez pojazdy mechaniczne, a także niszczeniem roślinności leśnej młodego pokolenia lasu.

Cele szczegółowe programu to:

1.1. Udostępnianie lasów, pozostających w zarządzie PGL LP, w sposób gwarantujący harmonijne korzystanie z nich przez wszystkich odwiedzających lasy1), z uwzględnieniem ochrony zasobów leśnych, poprzez rozwój zestandaryzowanej infrastruktury.

1.2. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój współpracy pomiędzy nimi i leśnikami poprzez wspólną dbałość o infrastrukturę służącą udostępnianiu lasu i czerpaniu korzyści ze zwiększenia lokalnego ruchu turystycznego.

1.3. Współpraca z lokalnymi władzami w zakresie współfinansowania utrzymania obiektów.

1.4. Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym lasy.

2. Zasady programu

2.1. Autonomiczność

O przystąpieniu do programu decyduje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, na terenie której ma powstać obiekt. Kierownik ten ustala lokalizację obiektu wyłącznie na gruntach znajdujących się w zarządzie LP. Podstawą podjęcia decyzji powinno być rozpoznanie własne co do potrzeby powstania nowych lub modernizacji już istniejących parkingów leśnych czy miejsc postoju pojazdów.

2.2. Przedsięwzięcie wspólne jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Osiąganie celów programu powinno być wynikiem wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania w Lasach Państwowych infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej poprzez pokrycie terytorium Polski siecią parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów.

2.3. Finansowanie

Działania podejmowane w realizacji programu powinny być finansowane ze środków funduszu leśnego, z zastrzeżeniem co do działań podejmowanych na rzecz programu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, finansowanych z wpłat nadleśnictw, o których mowa w art. 53 ust.1 ustawy o lasach. Działania te mogą być finansowane z innych środków, w tym środków zewnętrznych.

2.4. Standaryzacja urządzeń

2.4.1. Przez standard urządzeń rozumie się kompletne i opisane dokumentacją wykonawczą zestawy urządzeń typu: stoły, ławki, wiaty, tablice informacyjne itp.

2.4.2. Standard urządzeń może być stosowany wyłącznie przez jednostki organizacyjne LP na gruntach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie LP. Nie przewiduje się sprzedaży zestandaryzowanych urządzeń podmiotom spoza LP.

2.4.3. Standard urządzeń jest zabezpieczony przed powielaniem i naśladownictwem przez inne podmioty.

2.4.4. Informacja o obowiązującym standardzie urządzeń dostępna jest w Intranecie LP. Informacja ta może być upowszechniana również w postaci drukowanych katalogów, pokazów terenowych i in.

2.4.5. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych może nabyć standardową infrastrukturę ze środków własnych, poza programem. Zobowiązuje to jednocześnie do przestrzegania przez nią zasad, w tym w szczególności zasady bezpieczeństwa (pkt 2.5.) i trwałości (2.7.).

2.4.6. W ramach programu istnieje możliwość stosowania elementów typowych dla cech etnograficznych i kulturowych danego regionu w postaci pojedynczych, osobnych urządzeń.

2.5. Bezpieczeństwo

2.5.1. Wszystkie urządzenia w ramach standardu określonego programem muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta2).

2.5.2. Preferowaną deklaracją zgodności jest zgodność z normą dla placów zabaw, nr: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

2.5.3. Każda infrastruktura powstała w ramach programu musi być wyposażona w informację o zakresie odpowiedzialności LP za bezpieczeństwo jej użytkowników. Informację tę przygotowuje producent. Jest ona dostępna w Intranecie LP, może być również upowszechniana w postaci drukowanych katalogów, instrukcji, tablic informacyjnych i in.

2.5.4. Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zalecane jest zastosowanie monitoringu (stałego lub przenośnego) wraz z tablicą informacyjną "Teren monitorowany".

2.6. Współpraca

2.6.1. Zalecane jest nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi LP a podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania infrastruktury w stanie gwarantującym pozytywny wizerunek PGL LP. W wypadku wybranych typów obiektów współpraca ta będzie obligatoryjna. Obowiązek ten będzie wskazany w standardzie danego obiektu (pkt 3.3.).

2.6.2. Zakres współpracy powinien być opisany w formie gwarantującej jej skuteczną realizację. Zalecane formy to porozumienie lub umowa.

2.6.3. Preferowane jest tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi lokalnej społeczności i gwarantującej zachowanie walorów przyrodniczych terenów leśnych.

2.7. Trwałość

2.7.1. Trwałość oznacza m.in.: sprawność, funkcjonalność i estetyczność poszczególnych urządzeń.

2.7.2. Budowa obiektów w ramach programu musi zawierać analizę czynności i kosztów związanych z zapewnieniem trwałości infrastruktury w stanie gwarantującym pozytywny wizerunek PGL LP.

2.7.3. Narzędziem wspomagającym analizę opisaną w pkt 2.7.2. jest "plan utrzymania obiektu", którego standard dostępny jest w Intranecie LP.

2.7.4. Dla zwiększenia trwałości infrastruktury zalecane jest zastosowanie monitoringu (stałego lub przenośnego) wraz z tablicą informacyjną "Teren monitorowany".

2.8. Dostępność

2.8.1. Infrastruktura powstająca w ramach programu musi zawierać elementy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i jeżeli to możliwe - elementy dostosowane do potrzeb osób z innymi rodzajami niepełnosprawności.

2.8.2. Elementy opisane w pkt 2.8.1. są uwzględnione w standardzie urządzeń, o którym mowa w pkt 2.4.

2.9. Promocja

Infrastruktura powstająca w ramach programu powinna być wykorzystana do promocji Lasów Państwowych oraz do edukacji leśnej społeczeństwa, w tym kształtowania pozytywnego wizerunku LP.

3. Infrastruktura

3.1. Na obiekt w rozumieniu programu składają się następujące elementy:

3.1.1. Kompletny funkcjonalnie zestaw urządzeń.

3.1.2. Nawierzchnie.

3.1.3. Oznakowanie.

3.1.4. Monitoring.

Dobór i lokalizacja ww. elementów zapewnia korzystanie z terenów leśnych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo odwiedzających oraz harmonijną realizację funkcji lasu.

3.2. Obiektami w rozumieniu programu są:

3.2.1. Parking leśny.

3.2.2. Miejsce postoju pojazdów.

3.3. Standard typów obiektów wymienionych w pkt 3.2. stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do programu.

3.4. Na ww. standard danego typu obiektu składają się w szczególności:

3.4.1. Wymagania i zalecenia dotyczące szczegółów lokalizacji.

3.4.2. Zakres zadań finansowanych ze środków funduszu leśnego.

3.4.3. Wytyczne dotyczące jednostek organizacyjnych LP udzielających szczegółowych informacji nt. programu w zakresie danego typu obiektu.

4. Zadania jednostek organizacyjnych LP w ramach programu

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są: nadleśnictwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP), Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP), Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu (ORWLP), Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie (OTL), Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie (ZSLP).

4.1. Zadania nadleśnictw:

4.1.1. Wytypowanie obszarów preferowanych do lokalizacji infrastruktury wspierającej udostępnianie lasu do celów rekreacyjnych i edukacyjnych, z zachowaniem dbałości o inne funkcje lasu.

4.1.2. Nawiązanie współpracy w zakresie lokalizacji i współfinansowania utrzymania projektowanej infrastruktury z podmiotami zainteresowanymi jej istnieniem i wykorzystywaniem.

4.1.3. Aplikowanie do DGLP, za pośrednictwem właściwej RDLP, o zapewnienie środków finansowych na budowę obiektów w ramach programu.

4.1.4. Wykorzystanie standardowych rozwiązań dla danego typu obiektu opisanych w pkt 2.4.

4.1.5. W odniesieniu do parkingów leśnych: konsultacje i zatwierdzanie dokumentów dotyczących poszczególnych etapów inwestycji, przygotowywanych przez ORWLP w Bedoniu (projekt koncepcyjny parkingu leśnego) i OTL w Jarocinie (pozostała dokumentacja).

4.1.6. W odniesieniu do miejsc postoju pojazdów: opracowanie dokumentacji projektowej, zlecanie produkcji, transportu i montażu urządzeń do ZSLP w Białogardzie, przygotowanie nawierzchni (przez podmioty zewnętrzne wybrane przez nadleśnictwo) oraz prowadzenie inwestycji.

4.1.7. Przygotowanie treści tablic informacyjnych w liczbie zgodnej z projektem koncepcyjnym.

4.1.8. Odbiór inwestycji od wykonawców.

4.1.9. Przekazywanie do DGLP, za pośrednictwem właściwej RDLP, dokumentów finansowych, niezbędnych do rozliczenia realizacji zadań ze środków funduszu leśnego.

4.1.10. Utrzymanie obiektów w stanie gwarantującym pozytywny wizerunek PGL LP jako gospodarza obiektu. Koszty utrzymania obiektów są składową planowania finansowo-gospodarczego w nadleśnictwach.

4.1.11. Upowszechnianie informacji nt. udanych wdrożeń z zakresu programu.

4.2. Zadania regionalnych dyrekcji LP:

4.2.1. Sporządzenie "Regionalnego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL" oraz "Regionalnego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL" na podstawie wniosków z nadleśnictw, o których mowa w pkt 4.1.3.

4.2.2. Przekazanie ww. wykazów do ORWLP w Bedoniu.

4.2.3. Koordynacja i nadzór działań opisanych w pkt 4.1. na poziomie regionalnym.

4.3. Zadania Dyrekcji Generalnej LP:

4.3.1. Akceptowanie rozpoczęcia przez ORWLP w Bedoniu naboru lokalizacji nowych obiektów na kolejny rok.

4.3.2. Zatwierdzanie "Krajowego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL" oraz "Krajowego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL" na podstawie danych z ORWLP w Bedoniu, pkt 4.4.1.

4.3.3. Planowanie środków funduszu leśnego na podstawie ww. wykazów.

4.3.4. Koordynacja działań na poziomie krajowym.

4.3.5. Rozliczanie realizacji zadań ze środków funduszu leśnego na podstawie dokumentów finansowych z nadleśnictw, RDLP i zakładów LP.

4.4. Zadania zakładów LP:

4.4.1. Zadania Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu:

- Ogłaszanie, za zgodą DGLP wskazaną w pkt 4.3.1., naboru lokalizacji w celu posadowienia obiektów programu.

- Sporządzanie "Krajowego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL" oraz "Krajowego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL" na podstawie wykazów z RDLP.

- Przekazywanie ww. wykazów do DGLP.

- Obsługa etapu przedinwestycyjnego: konsultacje terenowe dotyczące wyboru lokalizacji, wsparcie prawne, przygotowanie informacyjnej części tablic na parkingi leśne.

- Przygotowanie projektów koncepcyjnych dla obiektów typu parking leśny w uzgodnieniu z jednostką organizacyjną LP, na wniosek której planowana jest inwestycja.

- Udostępnianie informacji o standardzie urządzeń i obiektów w Intranecie LP.

- Udostępnianie informacji o potencjalnych kosztach utrzymania w Intranecie LP.

- Udostępnianie narzędzi promocji programu w Intranecie LP.

- Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub dodanie elementów standardów urządzeń, standardów obiektów i inne zmiany z zakresu programu.

- Upowszechnianie informacji nt. udanych wdrożeń z zakresu programu.

- Monitorowanie funkcjonowania wybranych obiektów w terenie.

- Przygotowanie projektów decyzji/zarządzeń dotyczących programu.

- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji programu.

4.4.2. Zadania Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie:

- Bieżąca współpraca z ORWLP w Bedoniu.

- Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i prowadzenie inwestycji dla obiektów typu parking leśny w uzgodnieniu z jednostką organizacyjną LP, na wniosek której planowana jest inwestycja.

- Wytworzenie elementów infrastruktury parkingowej zgodnie z obowiązującym standardem załączonym do programu.

- Przygotowanie terenu wydzielonego na urządzenie parkingu leśnego pod montaż urządzeń.

- Wykonanie nawierzchni oraz ciągów wewnętrznej komunikacji na parkingu leśnym.

- Magazynowanie, transport i montaż elementów infrastruktury parkingu leśnego.

- Organizacja i przeprowadzenie prac budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Prawem budowlanym oraz Prawem ochrony środowiska.

- Przekazanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej obiektu nadleśnictwu, na wniosek którego prowadzona jest inwestycja.

- Prowadzenie serwisu powykonawczego w ramach gwarancji.

- Udostępnianie informacji w Intranecie LP o zakresie odpowiedzialności LP za bezpieczeństwo użytkowników korzystających z wyprodukowanych urządzeń.

- Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub dodanie elementów standardów urządzeń tworzących obiekt.

- Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub dodanie nowego standardu obiektu.

- Upowszechnianie informacji nt. udanych wdrożeń z zakresu programu.

Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, inny podział prac pomiędzy OTL w Jarocinie a nadleśnictwem, na terenie którego prowadzona jest inwestycja.

4.4.3. Zadania Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie:

- Bieżąca współpraca z ORWLP w Bedoniu.

- Wytworzenie elementów infrastruktury miejsc postoju pojazdów zgodnie z obowiązującym standardem załączonym do programu.

- Magazynowanie, transport i montaż elementów infrastruktury miejsca postoju pojazdów na podstawie projektu przedstawionego do realizacji przez jednostkę organizacyjną LP, na wniosek której prowadzona jest inwestycja.

- Organizacja i przeprowadzenie prac budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Prawem budowlanym oraz Prawem ochrony środowiska.

- Przekazanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej obiektu nadleśnictwu, na wniosek którego prowadzona jest inwestycja.

- Prowadzenie serwisu powykonawczego w ramach gwarancji.

- Udostępnianie informacji w Intranecie LP o zakresie odpowiedzialności LP za bezpieczeństwo użytkowników korzystających z wyprodukowanych urządzeń.

- Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub dodanie elementów standardów urządzeń tworzących obiekt.

- Wnioskowanie do DGLP o korektę, usunięcie lub dodanie nowego standardu obiektu.

- Upowszechnianie informacji nt. udanych wdrożeń z zakresu programu.

5. Sporządzanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przystąpienia do programu

5.1. Ogłoszenie naboru

- Ogłoszenie naboru dokonywane jest przez ORWLP w Bedoniu za zgodą Dyrekcji Generalnej LP (pkt 4.3.1.)

- Ogłoszenie naboru zawiera informacje o: obiekcie naboru (parkingi leśne lub miejsca postoju pojazdu), terminie nadsyłania zgłoszeń, adresacie zgłoszeń i innych szczegółach niezbędnych do sprawnej realizacji naboru.

- Ogłoszenie naboru upowszechniane jest m.in. w postaci pisma wystosowanego do RDLP oraz informacji na stronach internetowych ORWLP w Bedoniu.

5.2. Składanie wniosków - etap I

Nadleśnictwo zainteresowane udziałem w programie występuje z wnioskiem do RDLP.

5.3. Składanie wniosków - etap II

- RDLP dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków, w tym w szczególności kompletności zawartych w nich informacji.

- Na podstawie nadesłanych wniosków RDLP tworzy "Regionalny wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL" oraz "Regionalny wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL". Wykazy te muszą zawierać nazwę nadleśnictwa, typ obiektu i nazwę obiektu. Kolejność lokalizacji w ww. wykazie musi odzwierciedlać rekomendacje RDLP co do ważności inwestycji w daną lokalizację.

- RDLP przesyła do ORWLP w Bedoniu "Regionalny wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL" oraz "Regionalny wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL".

5.4. Rozpatrywanie wniosków

- Jeżeli liczba lokalizacji zgłoszonych przez wszystkie RDLP nie przekracza limitu określonego w pkt 6.2., wówczas wszystkie wskazane lokalizacje przyjęte są do realizacji.

- Jeżeli liczba lokalizacji zgłoszonych przez wszystkie RDLP przekracza limit określony w pkt 6.2., wówczas ORWLP w Bedoniu po otrzymaniu "Regionalnego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL" oraz "Regionalnego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL" ze wszystkich RDLP nadaje punktację zgłoszonym lokalizacjom. Każda lokalizacja może uzyskać od 0 do 10 punktów zgodnie z następującym schematem:

Lp.Oceniany parametrLiczba punktów możliwych do uzyskania
1 Lokalizacja0 - lokalizacja położona dalej niż 50 km od granic miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców lub dalej niż 50 km od granic najbliższego LKP.

1 - lokalizacja położona od 25 km do 50 km od granic miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców lub położonych od 25 km do 50 km od granic najbliższego LKP.

4 - lokalizacja położona do 25 km od granic miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców lub położonych do 25 km od granic najbliższego LKP.

2.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi0 - nadleśnictwo nie dołączyło informacji o podmiotach/osobach współpracujących przy utrzymaniu obiektu po jego udostępnieniu.

1 - nadleśnictwo dołączyło informację o jednym podmiocie/osobie współpracujących przy utrzymaniu obiektu po jego udostępnieniu.

4 - nadleśnictwo dołączyło informację o dwóch i więcej podmiotach/osobach współpracujących przy utrzymaniu obiektu po jego udostępnieniu.

3.Pozycja w regionalnym wykazie nadleśnictw, o którym mowa w pkt 5.3.0 - lokalizacja została zamieszczona na pozycji 3 lub dalszej w regionalnym wykazie nadleśnictw, o którym mowa w pkt 5.3.

1 - lokalizacja została zamieszczona na pozycji 2 w regionalnym wykazie nadleśnictw, o którym mowa w pkt 5.3.

2 - lokalizacja została zamieszczona na pozycji 1 w regionalnym wykazie nadleśnictw, o którym mowa w pkt 5.3.

- ORWLP w Bedoniu tworzy "Krajowy wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL" oraz "Krajowy wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL" ze wszystkich wykazów z RDLP. W wypadku zastosowania punktacji w ww. wykazie umieszczane są lokalizacje z najwyższą punktacją, do osiągnięcia limitu wskazanego w pkt 6.2.

- ORWLP w Bedoniu przekazuje tak przygotowane ww. wykazy do DGLP.

- DGLP zatwierdza ww. wykazy z uwzględnieniem środków przeznaczonych na realizację programu.

5.5. Ogłoszenie wyników naboru

- DGLP przekazuje do wszystkich RDLP i ORWLP w Bedoniu informację o zatwierdzeniu ww. wykazów z uwzględnieniem poziomu finansowania programu, w terminie umożliwiającym zamieszczenie inwestycji w planach finansowo-gospodarczych nadleśnictw.

- RDLP przekazuje wyniki naboru do wszystkich jednostek aplikujących do programu w I etapie naboru w terminie umożliwiającym zamieszczenie inwestycji w planach finansowo-gospodarczych nadleśnictw.

Zgodnie z powyższą procedurą dokonany został nabór lokalizacji obiektów na 2013 r. "Krajowy wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL w 2013 r." zawiera załącznik nr 3, a "Krajowy wykaz nadleśnictw planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL w 2013 r." zawiera załącznik nr 4.

6. Plan finansowania programu

6.1. Zadania wynikające z programu zostały ujęte w planie finansowo-gospodarczym LP na rok 2013 oraz w planach finansowo-gospodarczych na rok 2013 jednostek organizacyjnych LP uczestniczących w programie.

6.2. Przyjmuje się następujące założenia finansowo-rzeczowego wymiaru zadań realizowanych w ramach programu:

Lp.Typ obiektu / etapRokMaks. liczbaMaks. koszt3)Łączny maks, koszt zł/rok
1.Parking leśny / inwestycja201318350.000* / 1 obiekt6.300.000*
2.Miejsce postoju pojazdów / inwestycja201322140.000* / 1 obiekt8.840.000*
3.Obsługa etapu przedinwestycyjnego2013-490.000** / 1 rok490.000**
RAZEM program w 2013 r.: 15.630.000 zł

* netto

** brutto

6.3. Zakłada się możliwość likwidacji dotychczas istniejących obiektów infrastruktury rekreacyjnej, których koszty utrzymania nie są rekompensowane budową właściwego wizerunku LP i potrzebami lokalnej społeczności. O likwidacji ww. obiektów decyduje kierownik jednostki organizacyjnej LP na podstawie analizy finansowej z uwzględnieniem opinii lokalnej społeczności.

6.4. Nadwyżkę ponad koszty maksymalne wskazane w tabeli powyżej nadleśnictwo pokrywa z własnych środków finansowych.

7. Udzielanie informacji o programie

Informacji o programie udzielają:

7.1. DGLP (Wydział Ochrony Lasu, Zespół ds. Promocji i Mediów) - w zakresie realizacji programu na poziomie ogólnym.

7.2. RDLP - w zakresie inwestycji realizowanych lub wnioskowanych do realizacji w ich zasięgu terytorialnym.

7.3. Nadleśnictwa - w zakresie inwestycji realizowanych lub wnioskowanych do realizacji w ich zasięgu terytorialnym.

7.4. ORWLP w Bedoniu - w zakresie realizacji programu na poziomie szczegółowym.

7.5. Pozostałe zakłady LP (OTL w Jarocinie, ZSLP w Białogardzie) - w zakresie prac wykonywanych w ramach programu.

Podstawowym źródłem informacji o programie dla jednostek organizacyjnych LP jest Intranet LP (zakładka "Centrum Pobierania Plików", podzakładka "Aktywne udostępnianie lasu").

8. Wytyczne końcowe

Realizacja programu ma doprowadzić do stworzenia na terenie Polski sieci parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów. Obiekty te mają ukierunkować i ułatwić odwiedzającym korzystanie z terenów leśnych pozostających w zarządzie PGL LP. Miejsca te będą położone na wyodrębnionych funkcjonalnie co do granic gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w bezpośrednim zarządzie nadleśnictw. Będą one (wraz z urządzeniami, w tym urządzeniami budowlanymi) dawać możliwość parkowania oraz postoju pojazdów mechanicznych.

Biorąc pod uwagę ogólną klasyfikację urządzeń nieruchomych, parkingi leśne należy zaliczać do gruntów leśnych, w skład których wchodzą:

1) urządzenia gruntowe,

2) urządzenia budowlane, wyczerpujące znamiona placów postojowych.

Główne założenia programu:

1. Sieć parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów tworzona w czasie jego realizacji, w związku z brzmieniem art. 3 pkt 2 ustawy o lasach, nie będzie wymagać wyłączenia gruntów leśnych z produkcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Sieć parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów, która powstanie w ramach programu, będzie wykorzystywana do świadczeń Lasów Państwowych, warunkujących realizację przez nadleśniczych pozaprodukcyjnych funkcji lasu w tym zakresie, w jakim realizacja ta służy wypoczynkowi, rekreacji itp. świadczeniom, pobieranym przez osoby przebywające na terenach leśnych.

3. Standard wyposażenia parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów nie będzie stwarzał potrzeby pobierania przez Lasy Państwowe częściowej odpłatności za możliwość korzystania z tych obiektów.

4. Sieć parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów - dzięki wyposażeniu w system urządzeń małej architektury (np. w tablice informacyjne i inne urządzenia) - będzie wykorzystywana również do edukacji leśnej społeczeństwa i promocji polskiego modelu leśnictwa państwowego.

5. Realizacja programu, jako warunek wypełniania przez nadleśniczych pozaprodukcyjnych funkcji lasu, będzie wiązać się z nakładami niezbędnymi do pobierania przychodów ze sprzedaży produktów rzeczowych gospodarki leśnej4) (głównie surowca drzewnego).

6. Jeżeli nierzeczowe produkty (półprodukty) wyjściowe gospodarki leśnej są wytwarzane w ramach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, to za wytworzenie tych produktów (półproduktów) co do zasady Skarbowi Państwa jako właścicielowi lasów nie przysługuje gratyfikacja finansowa.

7. Koszty prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej są kosztami wytwarzania surowca drzewnego, produktów ubocznego użytkowania lasu sensu stricto, produktów gospodarki łowieckiej oraz produktów, w tym usług działalności dodatkowej, zaliczonych do gospodarki leśnej. Z mocy prawa żaden podmiot prowadzący gospodarstwo leśne nie może wytwarzać surowca drzewnego oraz innych wyżej wymienionych produktów gospodarki leśnej z pominięciem obowiązku uczestniczenia w procesie wytwarzania nierzeczowych produktów gospodarki leśnej poprzez wytwarzanie wyżej wymienionych półproduktów, tj. bez doskonalenia metodami gospodarki leśnej zdolności lasów do zaspokajania zapotrzebowania beneficjentów na ww. użyteczności niematerialne, pobierane na warunkach niekomercyjnych.

8. Realizacja programu ma przeciwdziałać zagrożeniu trwałości i ciągłości funkcjonowania lasów poprzez odpowiednie ukierunkowanie antropopresji, a także poprzez kształtowanie społecznych postaw prośrodowiskowych jako efektu działalności w zakresie edukacji leśnej, prowadzonej z wykorzystaniem parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów.

______

1) "Odwiedzający lasy" w rozumieniu zarządzenia to wszystkie osoby korzystające z terenów leśnych głównie w celach rekreacyjnych, turystycznych i edukacyjnych.

2) Z zachowaniem zgodności z prawem w zakresie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 225) z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) z późniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z późniejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25).

6. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

7. Polskie normy.

3) Koszt oznacza wydatek z funduszu leśnego, o którym mowa w pkt 4.3.3. Nadleśnictwo będzie ponosiło inne koszty, np. monitoringu, wywozu śmieci - nie są to koszty uwzględnione w tabeli.

4) Gospodarka leśna polega na długotrwałym procesie wytwarzania rzeczowych produktów wyjściowych działalności w postaci pożytków działalności podstawowej i ubocznej (proces ten obejmuje w określonym zakresie zagospodarowanie, w tym hodowlę i ochronę, oraz użytkowanie lasu), na zbywaniu tych produktów w stanie nieprzerobionym oraz na tzw. realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Załącznik Nr  1

STANDARD parkingu leśnego (PL)

grafika

Spis treści

1. Definicja

2. Lokalizacja

3. Standardy

4. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych LP przy tworzeniu i utrzymaniu parkingu leśnego

5. Limity urządzeń i nawierzchni utwardzonych

6. Zakres finansowania

7. Prawa autorskie

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do przechowywania w nadleśnictwie

9. Źródła informacji o szczegółach dotyczących standardu parkingu leśnego

1. Definicja

Parking leśny1) (PL) to obiekt posadowiony na gruncie związanym z gospodarką leśną, wyposażony w urządzenia turystyczno-wypoczynkowe oraz wydzielone miejsca postojowe, umożliwiające przemieszczającym się turystom bezpieczny postój na terenach PGL LP. Parking leśny w odróżnieniu od miejsca postoju pojazdu musi posiadać urządzenia sanitarne.

2. Lokalizacja

2.1. Wymagania obligatoryjne dotyczące potencjalnej lokalizacji PL

Miejsce przeznaczone pod PL musi spełniać poniższe wymagania:

- Lokalizacja występuje na obszarze, gdzie istnieje potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego.

- Grunt planowany do zagospodarowania jest własnością Skarbu Państwa i jest zarządzany przez PGL LP.

- Lokalizacja musi gwarantować bezpieczny wjazd z drogi na PL i wyjazd z PL na drogę.

2.2. Zalecenia dotyczące potencjalnej lokalizacji PL

Wskazane jest, aby miejsce przeznaczone pod PL:

- Znajdowało się poza obszarem objętym formami ochrony przyrody.

- Miało powierzchnię mniejszą niż 0,5 ha, a w wypadku konieczności lokalizacji na obszarach objętych formą ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody miało powierzchnię mniejszą niż 0,2 ha.

2.3. Wymagania obligatoryjne dotyczące otoczenia PL

Lokalizacja nie sąsiaduje bezpośrednio z podobnymi obiektami, które wypełniają funkcję ukierunkowania ruchu turystycznego na danym terenie (np. zajazdy, stacje paliw, parkingi innych własności itp.).

2.4. Zalecenia dotyczące otoczenia PL

- Preferowane są lokalizacje atrakcyjne pod względem turystycznym.

- PL powinien znajdować się w pobliżu aglomeracji miejskich, czyli w odległości do 25 km od granic miasta liczącego powyżej 100 000 mieszkańców2).

- PL powinien znajdować się na terenie leśnego kompleksu promocyjnego (LKP).

- PL nie powinien zwiększać antropopresji na tereny szczególnie cenne przyrodniczo.

- PL powinien być zlokalizowany w sąsiedztwie infrastruktury nadleśnictwa, np. leśniczówek, co umożliwi utrzymanie PL w dobrym stanie i czystości.

3. Standardy

3.1. Standard urządzeń małej architektury

- Na potrzeby posadawiania PL opracowany został standard urządzeń małej architektury. Standard ten dostępny jest w Intranecie LP (zakładka "Centrum Pobierania Plików", podzakładka "Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu", katalog "Aktywne udostępnianie lasu", katalog "Parkingi leśne [PL]").

- Producentem ww. urządzeń jest Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie.

- Na komplet ww. urządzeń składają się elementy wskazane w pkt 5.1. standardu PL.

- Ww. urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą dla placów zabaw, nr: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

3.2. Standard nawierzchni

- Utwardzenie nawierzchni jest obligatoryjne w następujących miejscach PL: wjazd z drogi na PL i wyjazd z PL na drogę, strefa manewrowa parkujących pojazdów, strefa postoju pojazdów, strefa pod urządzeniami, pas do poruszania się wózkiem inwalidzkim (min. 1,5 m szerokości) od miejsca postojowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością ruchową do wiaty z miejscem przeznaczonym dla takiej osoby.

- Utwardzenie nawierzchni musi być wykonane przy użyciu tradycyjnych kruszyw lub przy użyciu technologii mieszania gruntu rodzimego ze stabilizatorem. Inne rodzaje utwardzenia wymagają zasięgnięcia przez nadleśnictwo opinii prawnej nt. braku konieczności zmiany kwalifikacji gruntu po wykonaniu danego utwardzenia.

- Na pozostałym terenie PL dopuszczalny jest grunt naturalny, z zastrzeżeniem, że przejścia pomiędzy strefą postoju pojazdów a urządzeniami powinny być oczyszczone z roślinności, a grunt na nich powinien być wygodny dla spacerujących.

4. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych LP przy tworzeniu i utrzymaniu PL opisane są w pkt 4 programu AUL

5. Limity urządzeń i nawierzchni utwardzonych

5.1. Limity urządzeń

Limit urządzeń na PL został wprowadzony w celu ograniczenia kosztów posadowienia jednego PL. Poniższa tabela przedstawia maksymalną liczbę urządzeń na jednym PL:

Lp.Urządzenie parkingoweMaksymalna liczba urządzeń na 1 PL
1.Stół prosty5
2.Ławka prosta8
3.Tablica informacyjna typ II4
4.Kosz na segregację odpadów1
5.Ławka prosta krótka2
6.Tablica informacyjna typ I1
7.Ogrodzenie (2 moduły)10
8.Stół okrągły (pojedyncza część)8
9.Ławka okrągła (pojedyncza część)8
10.Obudowa WC1
11.Wiata2
12. Elementy ścieżki zdrowia
12.1.Drążek1
12.2.Drążek do fikołków1
12.3.Drabinka prosta1
12.4.Drabinka ukośna1
12.5.Drabinka linowa1
12.6.Pieńki1
12.7.Poręcze1
12.8.Równoważnia1
12.9.Ławeczka do "brzuszków"1
12.10.Kółka akrobatyczne1
12.11.Belki do przeskoków1
13.Inne urządzenia dodatkowe, których łączna wartość zakupu nie może przekroczyć 10.000,00 zł netto,

np.: pojedyncze kosze na śmieci, szlabany leśne, certyfikowane urządzenia placów zabaw

Dopuszczalna jest zamiana liczby poszczególnych urządzeń przy założeniu, że łączny koszt posadowienia PL, oszacowany przez OTL w Jarocinie, nie przekroczy limitu wskazanego w pkt 6.2. Programu AUL.

5.2. Limity nawierzchni utwardzonych

Przy określaniu wielkości nawierzchni utwardzonych należy kierować się wytycznymi z pkt 2.2. Ponadto, w celu ograniczenia kosztów posadowienia 1 PL, ustala się, że maksymalny obszar powierzchni wymagającej utwardzenia to 1000 m2. Dopuszczalna jest zamiana wielkości powierzchni wymagającej utwardzenia przy założeniu, że łączny koszt posadowienia PL, oszacowany przez OTL w Jarocinie, nie przekroczy limitu wskazanego w pkt 6.2. Programu AUL.

6. Zakres finansowania

6.1. Zadania finansowane ze środków funduszu leśnego

- Przygotowanie projektu koncepcyjnego przez ORWLP w Bedoniu.

- Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełną dokumentacją przez OTL w Jarocinie (w tym prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych).

- Produkcja zestandaryzowanych urządzeń przez OTL w Jarocinie.

- Transport urządzeń na dany PL przez OTL w Jarocinie.

- Montaż urządzeń na danym PL przez OTL w Jarocinie.

- Organizacja i przeprowadzenie przez OTL w Jarocinie prac budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Prawem budowlanym oraz Prawem ochrony środowiska.

6.2. Zadania finansowane ze środków własnych nadleśnictw

- Czynności związanie z wyborem lokalizacji.

- Utrzymanie obiektu, w tym w szczególności wywóz śmieci i monitoring.

- Amortyzacja od inwestycji

- Inne czynności nie objęte pkt 6.1. niniejszego standardu PL.

Wskazana jest realizacja ww. działań wspólnie z innymi podmiotami.

7. Prawa autorskie

Prawa autorskie do projektów wymienionych w pkt 6.1. standardu są przekazywane na rzecz PGL LP.

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do przechowywania w nadleśnictwie

- Informacja z RDLP potwierdzająca, że obiekt wskazany przez nadleśnictwo jest zatwierdzony do posadowienia.

- Zatwierdzony projekt koncepcyjny PL.

- Komplet dokumentów dotyczących prac wykonanych przez OTL w Jarocinie (w tym np. upoważnienie do występowania w imieniu nadleśnictwa).

- Dokumenty księgowe potwierdzające wydatki z funduszu leśnego i ze środków własnych nadleśnictwa.

- Inna korespondencja uznana za ważną z punktu widzenia nadleśnictwa.

9. Źródła informacji o szczegółach dotyczących standardu PL

- OTL w Jarocinie - w zakresie produkcji, transportu i montażu urządzeń wg standardu programu oraz w zakresie prowadzenia inwestycji.

- ORWLP w Bedoniu - w zakresie wyboru lokalizacji, procedur aplikowania do programu, a także posadawiania, rozliczania i utrzymywania PL.

______

1) Parking leśny jest wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101, poz. 444 wraz z późniejszymi zmianami). Parking wymieniany jest także w załączniku do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414), bez podania definicji oraz w innych aktach prawnych. Przytoczona definicja opracowana została na potrzeby programu.

2) Dane o miastach powyżej 100 000 mieszkańców publikuje GUS.

Załącznik Nr  2

STANDARD

miejsca postoju pojazdów (MPP)

grafika

Spis treści

1. Definicja

2. Lokalizacja

3. Standardy

4. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych LP przy tworzeniu i utrzymaniu miejsca postoju pojazdów

5. Limity urządzeń i nawierzchni utwardzonych

6. Zakres finansowania

7. Prawa autorskie

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do przechowywania w nadleśnictwie

9. Źródła informacji o szczegółach dotyczących standardu miejsca postoju pojazdów

1. Definicja

Miejsce postoju pojazdów1) (MPP) to obiekt wyposażony w urządzenia turystyczno-wypoczynkowe oraz wydzielone miejsca postojowe, umożliwiające przemieszczającym się turystom bezpieczny postój na terenach PGL LP. Miejsca postoju pojazdów w odróżnieniu od parkingów leśnych nie muszą posiadać urządzeń sanitarnych.

2. Lokalizacja

2.1. Wymagania obligatoryjne dotyczące potencjalnej lokalizacji MPP

- Lokalizacja występuje na obszarze, gdzie istnieje potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego.

- Grunt planowany do zagospodarowania jest własnością Skarbu Państwa i jest zarządzany przez PGL LP.

2.2. Zalecenia dotyczące potencjalnej lokalizacji MPP

Wskazane jest, aby miejsce przeznaczone pod MPP:

- Znajdowało się poza obszarem objętym formami ochrony przyrody.

- Miało powierzchnię mniejszą niż 0,5 ha, a w wypadku konieczności lokalizacji na obszarach objętych formą ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody miało powierzchnię mniejszą niż 0,2 ha.

2.3. Wymagania obligatoryjne dotyczące otoczenia MPP

Lokalizacja nie sąsiaduje bezpośrednio z innymi podobnymi obiektami, które wypełniają funkcję ukierunkowania ruchu turystycznego na danym terenie.

2.4. Zalecenia dotyczące otoczenia MPP

- MPP powinno znajdować się przy drodze o utwardzonej nawierzchni i posiadać utwardzony wjazd i zjazd.

- Zalecane jest tworzenie MPP w sąsiedztwie infrastruktury nadleśnictwa, np. leśniczówek, co umożliwi utrzymanie MPP w dobrym stanie i czystości.

3. Standardy

3.1. Standard urządzeń małej architektury

- Na potrzeby posadawiania MPP opracowany został standard urządzeń małej architektury. Standard ten dostępny jest w Intranecie LP (zakładka "Centrum Pobierania Plików", podzakładka "Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu", katalog "Aktywne udostępnianie lasu", katalog "Miejsca postoju pojazdów [MPP]").

- Producentem ww. urządzeń jest Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie.

- Na komplet ww. urządzeń składają się elementy wskazanie w pkt 5.1. standardu MPP.

- Ww. wybrane urządzenia posiadają projekt techniczny oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

3.2. Standard nawierzchni

- Utwardzenie nawierzchni MPP jest obligatoryjne w następujących miejscach: wjazd i zjazd z MPP, strefa manewrowa parkujących pojazdów, strefa postoju pojazdów, strefa pod urządzeniami; pas do poruszania się wózkiem inwalidzkim (min. 1,5 m szerokości) od miejsca postojowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością ruchową do wiaty z miejscem przeznaczonym dla takiej osoby.

- Utwardzenie nawierzchni musi być wykonane przy użyciu tradycyjnych kruszyw lub przy użyciu technologii mieszania gruntu rodzimego ze stabilizatorem. Inne rodzaje utwardzenia wymagają zasięgnięcia przez nadleśnictwo opinii prawnej nt. braku konieczności zmiany kwalifikacji gruntu po wykonaniu danego utwardzenia.

- Na pozostałym terenie MPP wskazany jest grunt naturalny, z zastrzeżeniem, że przejścia pomiędzy strefą postoju pojazdów a urządzeniami powinny być wyrównane.

3.3. Standard projektu koncepcyjnego

- Na potrzeby posadawiania MPP stworzony został standard projektu koncepcyjnego. Standard ten dostępny jest w Intranecie LP (zakładka "Centrum Pobierania Plików", podzakładka "Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu", katalog "Aktywne udostępnianie lasu", katalog "Miejsca postoju pojazdów [MPP]").

- Projekt koncepcyjny zawiera szczegóły dotyczące części opisowej i szkicu danego MPP. Uwzględnia on standardy opisane w pkt 3.1. i 3.2.

- Projekt koncepcyjny musi być uzupełniony o schemat oznaczenia informacyjnymi znakami drogowymi zgodnie z przepisami prawa. O określenie takiego schematu nadleśnictwo występuje do zarządcy drogi innej niż leśna.

- Na terenach przygranicznych zaleca się zamieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem MPP w języku kraju sąsiadującego.

4. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych LP przy tworzeniu i utrzymaniu MPP opisane są w pkt 4 programu AUL. Do nieobligatoryjnych zadań nadleśnictw aplikujących do programu w zakresie MPP należy nawiązanie współpracy w zakresie utrzymania projektowanej infrastruktury z podmiotem/ami zainteresowanym/i jej istnieniem i wykorzystywaniem.

5. Limity urządzeń i nawierzchni utwardzonych

5.1. Limity urządzeń

Limit urządzeń na MPP został wprowadzony w celu ograniczenia kosztów posadowienia jednego MPP. Poniższa tabela przedstawia maksymalną liczbę urządzeń na jednym MPP:

Typ urządzeniaMaksymalna liczba urządzeń na 1 MPP
Wiata2 szt.
Tablice (treść i wielkość tablicy określa nadleśnictwo. Przez TABLICĘ należy rozumieć tablicę wraz z zadaszonym stelażem)3 szt.
Stół3 szt.
Ława z oparciem długa5 szt.
Ława z oparciem krótka2 szt.
Ogrodzenie w modułach 3-metrowych60 mb
Kosz na śmieci wahadłowy3 szt.
Kosz trzykomorowy na segregację śmieci1 szt.
Witacz (tablica wskazująca lokalizację MPP. Treść i wielkość tablicy określa nadleśnictwo.

Przez TABLICĘ należy rozumieć tablicę wraz z zadaszonym stelażem)

1 szt.

Dopuszczalna jest zamiana liczby poszczególnych urządzeń przy założeniu, że ich łączny koszt, oszacowany przez ZSLP w Białogardzie, nie przekroczy ww. limitów.

5.2. Limity nawierzchni utwardzonych

Przy określaniu wielkości nawierzchni utwardzonych należy kierować się wytycznymi z pkt 2.2. i 5.1., tak aby nie przekroczyć kosztów maksymalnych określonych w pkt 6.2. programu.

6. Zakres finansowania

6.1. Zadania finansowane ze środków funduszu leśnego

- Produkcja standardowych urządzeń przez ZSLP w Białogardzie.

- Transport urządzeń do danego MPP przez ZSLP w Białogardzie.

- Montaż urządzeń na danym MPP przez ZSLP w Białogardzie.

- Przygotowanie nawierzchni utwardzonych przez podmioty zewnętrzne wybrane przez nadleśnictwo.

6.2. Zadania finansowane ze środków własnych nadleśnictw

- Czynności związanie z wyborem lokalizacji.

- Opracowanie projektu koncepcyjnego MPP.

- Opracowanie innej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac na gruncie.

- Utrzymanie obiektu, w tym w szczególności wywóz śmieci i monitoring.

- Amortyzacja od inwestycji.

- Inne czynności nie objęte pkt 6.1. niniejszego standardu MPP. W ramach współpracy, o której mowa w pkt 4 standardu MPP, wskazana jest realizacja ww. działań wspólnie z innymi podmiotami.

7. Prawa autorskie

Przy zamawianiu opracowań koncepcyjnych, w tym w szczególności projektów, zaleca się zawarcie w umowach zapisów mówiących o pełnym przekazaniu praw autorskich na rzecz PGL LP.

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do przechowywania w nadleśnictwie

- Informacja z RDLP potwierdzająca, że obiekt wskazany przez nadleśnictwo jest zatwierdzony do posadowienia.

- Zatwierdzony projekt koncepcyjny MPP.

- Kopie dokumentów związanych ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

- Uzyskane pozwolenia.

- Zlecenie wykonania prac do ZSLP w Białogardzie.

- Dokumentacja dotycząca odbioru robót.

- Dokumentacja dotycząca warunków gwarancji producenta (ZSLP w Białogardzie) na zamontowane urządzenia.

- Kopie dokumentów dotyczących wykonania nawierzchni.

- Dokumenty księgowe potwierdzające wydatki z funduszu leśnego i ze środków własnych nadleśnictwa.

- Inna korespondencja uznana za ważną z punktu widzenia nadleśnictwa.

9. Źródła informacji o szczegółach dotyczących standardu MPP

- ZSLP w Białogardzie - w zakresie produkcji, transportu i montażu urządzeń wg standardu programu.

- ORWLP w Bedoniu - w zakresie wyboru lokalizacji, procedur aplikowania do programu, a także posadawiania, rozliczania i utrzymywania MPP.

______

1) W przepisach prawa polskiego brak jest zapisów definiujących pojęcie miejsce postoju pojazdów. Przytoczona definicja opracowana została na potrzeby programu.

Załącznik Nr  3

KRAJOWY WYKAZ NADLEŚNICTW

planujących inwestycje w parkingi leśne AUL w 2013 r.

RDLPLp.NadleśnictwoLiczba lokalizacji proponowanych do wykonania w 2013 r.
RDLP Białystok1.Browsk1
2.Dojlidy1
3.Hajnówka1
4.Krynki1
Łącznie w RDLP44
RDLP Gdańsk1.Lębork1
Łącznie w RDLP11
RDLP Katowice1.Bielsko1
Łącznie w RDLP11
RDLP Kraków1.Krzeszowice1
Łącznie w RDLP11
RDLP Krosno1.Głogów1
Łącznie w RDLP11
RDLP Lublin1.Lubartów2
Łącznie w RDLP12
RDLP Łódź1.Poddębice1
Łącznie w RDLP11
RDLP Olsztyn1.Kudypy1
Łącznie w RDLP11
RDLP Poznań1.Łopuchówko1
Łącznie w RDLP11
RDLP Radom1.Daleszyce1
Łącznie w RDLP11
RDLP Warszawa1.Płońsk1
Łącznie w RDLP11
RDLP Wrocław1.Miękinia1
2.Głogów1
Łącznie w RDLP22
RDLP Zielona Góra1.Cybinka1
Łącznie w RDLP11
Łącznie z 13 RDLP1718
Razem do prowizorium planu: 6.300.000,00 zł

Załącznik Nr  4

KRAJOWY WYKAZ NADLEŚNICTW

planujących inwestycje w miejsca postoju pojazdów AUL w 2013 r.

RDLPLp.NadleśnictwoLiczba lokalizacji proponowanych do wykonania w 2013 r.
RDLP Gdańsk1.Kaliska5
2.Kolbudy6
3.Lębork6
4.Starogard6
5.Choczewo5
6.Kościerzyna6
7.Lipusz6
8.Elbląg10
9.Strzbielino1
10.Kartuzy5
Łącznie w RDLP1056
RDLP Piła1.Jastrowie2
2.Kalisz Pomorski2
3.Mirosławiec2
4.Płytnica2
5.Sarbia2
6.Człopa2
7.Tuczno2
8.Wałcz2
9.Zdrojowa Góra2
10.Podanin2
Łącznie w RDLP1020
RDLP Szczecin1.Bogdaniec1
2.Gryfice4
3.Karwin9
4.Kliniska8
5.Kłodawa3
6.Międzyzdroje8
7.Mieszkowice8
8.Skwierzyna8
9.Rzepin5
Łącznie w RDLP954
RDLP Szczecinek1.Świerczyna3
2.Sławno2
3.Bytów4
4.Damnica1
5.Dretyń1
6.Bobolice2
7.Polanów6
8.Czarne

Człuchowskie

2
9.Połczyn Zdrój1
10.Borne Sulinowo6
11.Karnieszewice2
12.Manowo1
13.Miastko2
14.Warcino1
Łącznie w RDLP1434
RDLP Toruń1.Brodnica8
2.Tuchola5
3.Dobrzejewice5
4.Szubin5
5.Solec Kujawski6
6.Włocławek5
7.Skrwilno5
8.Rytel6
9.Toruń6
Łącznie w RDLP951
RDLP Katowice1.Turawa6
Łącznie w RDLP16
Łącznie z 8 RDLP53221
Razem do prowizorium planu: 8.840.000,000 zł