Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.20.151

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2007 r.

DECYZJA Nr 784
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadza się "Program kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Szkole Policji w Słupsku.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.