Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.83

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 70/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej w Wojskowych Komendach Uzupełnień

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się procedurę postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej w Wojskowych Komendach Uzupełnień, stanowiącą załącznik do decyzji.
§  2.  Wojskowi Komendanci Uzupełnień zapoznają podległych żołnierzy i pracowników z procedurą postępowania, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji oraz odpowiadają za egzekwowanie zawartych w niej ustaleń.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KORUPCYJNEJ W WOJSKOWYCH KOMENDACH UZUPEŁNIEŃ

Postanowienia ogólne

§  1.  Celem Procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej w Wojskowych Komendach Uzupełnień, zwanej dalej "Procedurą", jest ustalenie zasad postępowania w przypadku występowania sytuacji potencjalnie korupcyjnych lub korupcyjnych w Wojskowych Komendach Uzupełnień, zwanych dalej "WKU".
§  2.  Procedura obowiązuje wszystkich żołnierzy i pracowników WKU.
§  3.  Wojskowy Komendant Uzupełnień, zwany dalej "Komendantem", odpowiada za zapoznanie podległych mu osób z treścią niniejszej Procedury.
§  4.  Pracownicy i żołnierze WKU są informowani, że działania korupcyjne mogą mieć, zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) formę korupcji czynnej, jak i biernej, przy czym:
1) korupcja bierna to czyn polegający na przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej, uzależnieniu wykonania bądź zaniechania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy albo żądania takiej korzyści; podejmowaniu się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo ich obietnicę;
2) korupcja czynna polega na udzieleniu lub obiecaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, także w celu skłonienia osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub zaniechania określonej czynności.
§  5.  Komendant, żołnierze oraz pracownicy WKU, mają świadomość, że działania korupcyjne są naganne etycznie i niosą za sobą określone w prawie konsekwencje karne, służbowe lub dyscyplinarne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zasady postępowania w sytuacji korupcyjnej

§  6.  Zabronione jest przyjmowanie lub żądanie jakiejkolwiek korzyści majątkowej lub osobistej lub przyjmowanie obietnicy jej otrzymania, dla siebie lub dla kogoś innego, w trakcie i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez żołnierzy i pracowników WKU.
§  7. 
1.  Zgłaszanie przypadków korupcji stanowi obowiązek żołnierza i pracownika WKU.
2.  W przypadku, gdy ktokolwiek zasugeruje udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej żołnierzowi lub pracownikowi WKU lub osobie trzeciej, należy niezwłocznie zgłosić taką sytuację Komendantowi.
3.  Zgłoszenia dokonuje się w formie notatki służbowej, o której mowa w § 8 pkt 10, podpisanej przez zgłaszającego. Dopuszcza się także zgłoszenie ustne, pod warunkiem późniejszego sporządzenia notatki służbowej.
4.  W sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że korupcji dopuszcza się Komendant lub inna osoba z kierownictwa pełniąca obowiązki Komendanta, takie przypadki zgłasza się do właściwego terytorialnie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów.

Procedura postępowania w sytuacji korupcyjnej

§  8. 
1.  W przypadku zaistnienia sytuacji, w której interesant zasugeruje załatwienie sprawy w inny, niż wynikający z obowiązujących przepisów i procedur sposób, należy jednoznacznie i zdecydowanie odmówić. Odmowa nie może pozostawiać wątpliwości proponującemu, co do intencji żołnierza lub pracownika WKU.
2.  Należy poinformować interesanta, że takie zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo korupcyjne.
3.  W przypadku kontynuowania przez interesanta zachowania świadczącego o woli wręczenia korzyści majątkowej albo jej obietnicy należy niezwłocznie wezwać osobę trzecią (żołnierza lub pracownika WKU), która będzie świadkiem zaistniałej sytuacji. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje z użyciem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość należy zakończyć taki kontakt i sporządzić notatkę zgodnie z ust. 10.
4.  Nie można przyjąć żadnej korzyści ani obietnicy jej otrzymania.
5.  Należy zgłosić Komendantowi lub innej osobie z kierownictwa pełniącej obowiązki Komendanta fakt złożenia propozycji korupcyjnej lub próbę wręczenia korzyści.
6.  Złożenie propozycji lub próbę wręczenia korzyści należy traktować jak fakt zaistnienia możliwego przestępstwa. W związku z tym można rozważyć zatrzymanie interesanta np. przy pomocy służb ochrony - zatrzymanie interesanta [ujęcie obywatelskie, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150 i 679)] może być dokonane tylko w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
7.  W przypadku ujęcia interesanta nie należy pozostawiać go samego:
1) w pomieszczeniu, w którym doszło do zdarzenia korupcyjnego;
2) w pomieszczeniu, w którym przebywa;
3) w pomieszczeniu z drugim interesantem biorącym udział w incydencie.
8.  Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez niedopuszczenie do niego osób postronnych, które mogłyby spowodować zatarcie śladów (np. linii papilarnych) lub ich zniszczenie (np. dokumentów).
9.  Nie należy samemu zabezpieczać przedmiotu "łapówki", tylko w miarę możliwości pozostawić go w stanie nienaruszonym do czasu przybycia odpowiednich służb.
10.  Należy sporządzić do Komendanta notatkę służbową, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Procedury.
§  9. 
1.  Komendant lub Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego podejmuje działania w celu zachowania poufności danych osoby zgłaszającej przypadek korupcji.
2.  Gdy zgłoszenie przypadku korupcji będzie zawierało informacje intencjonalnie nieprawdziwe, mające wpływ na możliwość uznania podjętych działań za korupcję, dopuszczalne jest wszczęcie wobec osoby zgłaszającej procedurę zmierzającą do wyciągnięcia konsekwencji służbowych, dyscyplinarnych i karnych.
§  10. 
1.  W przypadku otrzymania zgłoszenia korupcji lub zdarzenia potencjalnie korupcyjnego Komendant podejmuje działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego.
2.  Na podstawie ustalonego stanu faktycznego Komendant podejmuje decyzje w sprawie powiadomienia odpowiednich służb i organów oraz podjęcia czynności zaradczych polegających w szczególności na:
1) objęciu sprawy, w której zaistniał incydent korupcyjny dodatkowym nadzorem służbowym;
2) zmianie referenta sprawy;
3) przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej w takiej sprawie i innych sprawach podobnych.
3.  Komendant melduje Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o zaistniałej sytuacji korupcyjnej oraz o podjętych w związku z nią czynnościach.

Załącznik

WZÓR

Notatki służbowej informującej o incydencie korupcyjnym

 ....................................

 (miejscowość, data)

........................................................

(imię, nazwisko, stopień/stanowisko)

........................................................

(nazwa jednostki)

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

w ................................................................

....................................................................

(imię i nazwisko, stopień)

Notatka służbowa informująca o incydencie korupcyjnym

1. Godzina, data, miejsce zdarzenia: ................................................................................

2. Osoby uczestniczące ....................................................................................................

3. Szczegółowy opis zdarzenia (w jaki sposób; czym; dlaczego) ....................................

 ...................................................

 (data i czytelny podpis)