Wprowadzenie polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2022.20

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2022
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), art. 40 i art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 i 1692) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, zwanym dalej "GITD" ustala się:
1)
zasady organizacji rachunkowości w GITD, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w GITD, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
zakładowy Plan Kont w GITD, stanowiący przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
zasady rozliczania wydatków ponoszonych przez GITD w ramach klasyfikacji zadaniowej, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, opis systemu informatycznego zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji w GITD, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
6)
zasady ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów w GITD, stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 11/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 11 i 45).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zwany dalej "GITD", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej GITD jest Plan dochodów i wydatków.
§  2. 
1. 
Polityka rachunkowości w GITD, zwana dalej "polityką rachunkowości", określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2. 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w GITD realizowane jest na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
1)
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106);
2)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 i 1692);
3)
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).
§  3. 
1. 
W GITD prowadzona jest obsługa finansowo-księgowa w zakresie:
1)
dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, zwanego dalej "Dysponentem";
2)
Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej "KFD", zgodnie z właściwością Głównego Inspektora;
3)
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z właściwością Głównego Inspektora.
2. 
Ewidencję księgową prowadzi, zgodnie z regulaminem organizacyjnym GITD, komórka organizacyjna właściwa do spraw finansowo-księgowych, zwana dalej "komórką właściwą do spraw finansowo-księgowych" oraz Wydział Budżetu w zakresie ewidencji zaangażowania.
§  4. 
Wewnętrzne akty prawne obowiązujące w GITD regulują odrębnie w szczególności:
1)
obieg i kontrolę dokumentów finansowych;
2)
zasady obrotu gotówkowego;
3)
zasady ewidencji majątku trwałego i obrotowego;
4)
zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
§  5. 
Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków, ujmowane są w księgach rachunkowych w zakresie faktycznych wpływów i wydatków dokonywanych na bieżących rachunkach bankowych, które ewidencjonowane są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513).

Rozdział  2

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

§  6. 
1. 
W GITD rokiem obrotowym jest rok budżetowy, rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
2. 
Rok obrotowy dzieli się na okresy sprawozdawcze. Okresem sprawozdawczym jest okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych.
3. 
Okresami sprawozdawczymi są:
1)
każdy miesiąc kalendarzowy;
2)
każdy kwartał roku obrotowego;
3)
pierwsze półrocze roku obrotowego;
4)
rok kalendarzowy.
4. 
Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.
§  7. 
1. 
Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego, nie później niż do 15 stycznia danego roku.
2. 
Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca roku następnego.
3. 
Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe.
4. 
Zamknięcie ksiąg rachunkowych łączy się z:
1)
ustaleniem sald końcowych kont aktywów i pasywów;
2)
porównaniem sald z wynikami inwentaryzacji i dokonywaniem odpowiednich korekt;
3)
przeksięgowaniem sald wynikowych;
4)
przeksięgowaniem sald kont pozabilansowych;
5)
sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald kont analitycznych i ich wewnętrznym uzgodnieniem;
6)
ujęciem sald końcowych w bilansie zamknięcia.
§  8. 
1. 
Księgi rachunkowe danego miesiąca zamyka się nie później niż w terminie złożenia sprawozdań budżetowych za dany miesiąc.
2. 
Decyzją głównego księgowego zamknięcie ksiąg danego miesiąca może nastąpić w innym terminie.
3. 
Operacje gospodarcze dotyczące danego miesiąca zatwierdza się w sposób trwały do księgi głównej do 10 dnia następnego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli termin zatwierdzenia wypada w dzień wolny od pracy, za dochowanie terminu uważa się dokonanie czynności zatwierdzenia w pierwszy dzień roboczy po terminie określonym w zdaniu pierwszym.
4. 
Operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego zatwierdza się w sposób trwały do księgi głównej najpóźniej do 31 marca następnego roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli termin zatwierdzenia wypada w dzień wolny od pracy za dochowanie terminu uważa się dokonanie czynności zatwierdzenia w pierwszy dzień roboczy po terminie określonym w zdaniu pierwszym.
§  9. 
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie GITD.
§  10. 
1. 
Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej.
2. 
Księgi rachunkowe obejmują wszystkie operacje gospodarcze i finansowe zachodzące w roku obrotowym i prowadzone są w ujęciu wartościowo-ilościowym.
3. 
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia zasadę podwójnego zapisu księgowania.
4. 
Na kontach pozabilansowych stosuje się zapisy jednostronne.
5. 
Ewidencja księgowa projektów realizowanych przez GITD, a finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, prowadzona jest w ramach ksiąg rachunkowych z zastosowaniem odpowiedniego kodu księgowego (przekroju ksiąg).
6. 
W ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych przestrzegana jest:
1)
zasada kasowa budżetu dla ewidencjonowania dochodów i wydatków, według której do danego okresu można zaliczyć wyłącznie rzeczywiste wpływy i wydatki dokonane na bieżących rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetowych, tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;
2)
zasada memoriału dla ewidencjonowania przychodów i kosztów, według której w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
§  11. 
Zapisy w księgach rachunkowych powinny być prowadzone w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny przy zachowaniu następujących zasad:
1)
kompletności dokumentów;
2)
chronologii zapisów;
3)
ujęcia operacji według okresów sprawozdawczych, których dotyczą.
§  12. 
1. 
Dokumenty księgowe ewidencjonowane są na bieżąco (zasady zaliczania zdarzeń gospodarczych (dowodów księgowych) do okresów sprawozdawczych). Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za dokonywane na bieżąco, jeżeli wszystkie zdarzenia gospodarcze za dany okres sprawozdawczy zostały wprowadzone do tego okresu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, i umożliwiają sporządzenie w obowiązujących GITD terminach sprawozdań finansowych, budżetowych, deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.
2. 
Do ksiąg rachunkowych danego miesiąca przyjmuje się:
1)
dokumenty księgowe podlegające kontroli finansowej, w przypadku których data pozytywnej kontroli formalno-rachunkowej oraz zgodności z planem finansowym nie jest późniejsza niż 5 dzień kalendarzowy następnego miesiąca;
2)
pozostałe dokumenty, opatrzone datą wpływu do komórki właściwej do spraw finansowo- księgowych, nie później niż do 5 dnia kalendarzowego następnego miesiąca;
3)
dokumenty dotyczące przypisu należności dochodów budżetowych, opatrzone datą wpływu do komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych, nie później niż do 5 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
3. 
Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego przyjmuje się:
1)
dokumenty księgowe podlegające kontroli finansowej, w przypadku pozytywnej kontroli formalno-rachunkowej do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego;
2)
pozostałe dokumenty, które wpłyną do komórki właściwej do spraw finansowo- księgowych do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.
4. 
Decyzją głównego księgowego w danym okresie sprawozdawczym mogą zostać zaliczone dokumenty księgowe, w przypadku których nastąpiło przekroczenie terminów określonych w ust. 2 i 3, a których ujęcie w ocenie głównego księgowego jest istotne dla rzetelności sporządzanych sprawozdań za dany okres.
§  13. 
1. 
W rozumieniu polityki rachunkowości ustala się następujące rodzaje dat przyjmowanych w ewidencji księgowej:
1)
data wystawienia - data wystawienia dokumentu księgowego zewnętrznego obcego, zewnętrznego własnego, wewnętrznego, element formalny zapisu księgowego, zapisywana w księgach rachunkowych przez osobę rejestrującą dowód księgowy;
2)
data operacji gospodarczej - data zdarzenia gospodarczego (realizacji transakcji), które wywołuje zmiany stanu składników aktywów i pasywów oraz wpływa na wynik finansowy GITD, zapisywana w księgach rachunkowych przez osobę rejestrującą dowód księgowy, w szczególności:
a)
data sprzedaży, wykonania usługi,
b)
w przypadku usług ciągłych - ostatni dzień wykonania usługi lub dostawy,
c)
data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub do kasy,
d)
data wydatku środków pieniężnych z rachunku bankowego lub z kasy,
e)
data wypłaty zaliczki,
f)
data pisma;
3)
data księgowania - data zapisu księgowego, data ujęcia w księgach rachunkowych, co do zasady data technicznego wprowadzenia zapisu księgowego, przy czym:
a)
dla dokumentów, które wpłynęły po zamknięciu okresu sprawozdawczego a dotyczą tego okresu - datą księgowania jest data bieżącego ujęcia w księgach,
b)
dla dokumentów wewnętrznych przyjmowana jest data wystawienia dowodu księgowego/źródłowego

- zapisywana w księgach rachunkowych przez osobę rejestrującą dowód księgowy;

4)
data technicznego wprowadzenia zapisu księgowego - bieżąca data dokonania zapisu księgowego przez osoby dokonujące zapisu - zapisywana automatycznie przy użyciu systemu informatycznego;
5)
data wpływu - co do zasady data wpływu dowodu księgowego do kancelarii GITD, w przypadku dowodów wewnętrznych - data wpływu do komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych; zapisywana w księgach rachunkowych przez osobę rejestrującą dowód księgowy;
6)
data przekazania - data przekazania dowodu księgowego sprawdzonego pod względem merytorycznym do komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych.
§  14. 
Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego GITD, jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 2% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok poprzedni.
§  15. 
1. 
Przy wyliczaniu wartości, uzyskując kwotę z większą liczbą miejsc po przecinku, kwoty zaokrąglane są do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z następującą zasadą: liczbę kończącą się cyframi w przedziale 0-4 zaokrągla się w dół, a w przedziale 5-9 w górę (zasada zaokrągleń).
2. 
Zasady zaokrągleń stosować należy:
1)
w wynagrodzeniach;
2)
w delegacjach zagranicznych;
3)
przy naliczaniu odsetek za zwłokę w płatności;
4)
przy przeliczaniu kwot w walucie.
3. 
Realizacja płatności transgranicznych w walucie euro przeliczana jest z waluty polskiej na euro po kursie z dnia zapłaty zastosowanym przez bank obsługujący GITD. Wynik przeliczenia na walutę euro wykazuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku nie stosując zasad zaokrągleń (części tysięczne i dalsze pomijane są nie wpływając na zaokrąglenia).
§  16. 
1. 
Księgi rachunkowe ze stanem na koniec każdego miesiąca drukowane są do pliku przez naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia zamknięcia ksiąg danego miesiąca i obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald za dany okres sprawozdawczy, tj.:
1)
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej (konta syntetyczne);
2)
zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych (konta analityczne);
3)
dziennik obrotów.
2. 
Księgi rachunkowe ze stanem na koniec roku obrotowego przenoszone są na informatyczny nośnik danych oraz zasób sieciowy GITD pod adresem wskazanym przez dyrektora komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych w porozumieniu z dyrektorem komórki właściwej do spraw teleinformatycznych, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald za dany okres sprawozdawczy, tj.:
1)
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej (konta syntetyczne);
2)
zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych (konta analityczne);
3)
dziennik obrotów (wydruk do pliku).
§  17. 
1. 
Obrót gotówkowy powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
2. 
W przypadku zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz związanych z kwotą do rozliczenia, obrót gotówkowy w walucie polskiej nie powinien przekroczyć równowartości 5 000 złotych.
§  18. 
Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej na walutę polską, według odpowiednich kursów walut. Przeliczenia dokonuje się na dowodach źródłowych (dowód kasowy przychodowy - kasa przyjmie "KP" i dowód kasowy rozchodowy - kasa wypłaci "KW") załączonych do raportów kasowych.

Rozdział  3

Dowody księgowe

§  19. 
1. 
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są oryginalne, zatwierdzone dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym, zwane dalej również "dowodami źródłowymi" lub "dokumentami księgowymi".
2. 
Dowód księgowy powinien być:
1)
rzetelny - zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje;
2)
kompletny - zawierający co najmniej: określenie rodzaju dowodu; numer identyfikacyjny dowodu; określenie stron (nazwa, adres) dokonujących operacji gospodarczej; opis tej operacji oraz jej wartość i datę dokonania; w przypadku gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu; podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe; stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania;
3)
wolny od błędów rachunkowych - niedopuszczalne jest dokonywanie na dowodzie księgowym wymazywania i przeróbek.
3. 
Dowód księgowy powinien być wystawiony w sposób staranny, czytelny i trwały, z zachowaniem następujących warunków:
1)
wszystkie rubryki powinny być wypełnione zgodnie z ich przeznaczeniem, atramentem lub długopisem, pismem maszynowym lub komputerowym, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany; niektóre informacje, tj. nazwa jednostki i data, mogą być nanoszone pieczęciami lub numeratorami;
2)
podpisy na dowodzie księgowym powinny być autentyczne i składane długopisem lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
3)
treść dowodu powinna być pełna i zrozumiała.
4. 
Dowód księgowy opiewający na waluty obce, poza wymogami, o których mowa w ust. 1-3, powinien zawierać przeliczenie wartości waluty obcej na walutę polską z uwidocznionym wynikiem tego przeliczenia, według kursu tej waluty obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§  20. 
1. 
Do ksiąg rachunkowych przyjmuje się dowody księgowe:
1)
zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, w szczególności faktury zakupu, rachunki, noty księgowe;
2)
zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom, w szczególności noty księgowe, rachunki, decyzje administracyjne;
3)
wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz GITD, w szczególności listy płac, dokumenty obrotu magazynowego, dokumenty ewidencji majątku, wnioski o kwotę do rozliczenia, jako własne źródłowe dowody kasowe.
2. 
Do ksiąg rachunkowych przyjmuje się również sporządzone przez GITD dowody księgowe:
1)
zbiorcze - wykorzystywane do łącznego (sumarycznego) księgowania zbioru dowodów księgowych. W dowodzie zbiorczym muszą być wymienione wszystkie pojedyncze dokumenty źródłowe, będące podstawą sporządzenia dokumentu zbiorczego. Zbiorcze dowody księgowe stanowią w szczególności:
a)
zestawienie dotyczące przypisu należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego,
b)
zestawienie wpłat należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego,
c)
zestawienie wypłat wynagrodzenia,
d)
przypis należności w układzie kanałów płatności,
e)
zestawienie wpłat według kanałów płatności;
2)
korygujące - stosowane do dokonania korekty wcześniejszych, błędnie dokonanych zapisów;
3)
rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych, w szczególności:
a)
przeksięgowanie otrzymanej wpłaty o początkowo niezidentyfikowanym tytule - na konkretne należności,
b)
wydatków realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych;
4)
zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu księgowego. Dowód zastępczy powinien posiadać wszystkie typowe elementy charakterystyczne dla prawidłowego dowodu księgowego. Na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą dowodów księgowych zastępczych zgodę wydaje Główny Inspektor. Dowód zastępczy powinien zawierać informację o akceptacji jego wystawienia przez Głównego Inspektora. Dowodów zastępczych nie wolno wystawiać w sytuacji, kiedy dokumentuje się operację gospodarczą, której przedmiotem są zakupy obłożone podatkiem od towarów i usług;
5)
elektroniczne, cyfrowe dowody księgowe - faktura elektroniczna.
3. 
Za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za pośrednictwem systemów informatycznych, informatycznych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1)
uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych;
2)
możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie;
3)
stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów;
4)
dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych.
4. 
Kwoty do rozliczenia mogą być wypłacane na pokrycie kosztów podróży służbowych lub wydatków o podobnym charakterze, np. noclegów.
5. 
We wniosku o kwotę do rozliczenia należy podać rodzaj dokonywanego zakupu oraz termin, do którego kwota będzie rozliczona, a także zawrzeć klauzulę upoważniającą do potrącenia nierozliczonej w terminie kwoty z najbliższego wynagrodzenia pracownika.
6. 
Kwoty do rozliczenia mogą być wypłacane pracownikom GITD lub innym osobom za zgodą Dyrektora Generalnego GITD lub osoby upoważnionej.
7. 
Kwoty do rozliczenia powinny zostać rozliczone niezwłocznie po wykonaniu zleconego zadania, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jego wykonania.
8. 
Kwoty do rozliczenia ze środków budżetowych udzielone pod koniec roku obrotowego należy rozliczyć w terminie 14 dni kalendarzowych, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia tego roku, którego wydatki dotyczą.
9. 
Wydatki dokonane z kwot do rozliczenia podlegają rozliczeniu na podstawie oryginalnych dokumentów: faktur, rachunków lub w szczególnych przypadkach - dla towarów i usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - oświadczeń.
10. 
Do czasu rozliczenia przez pracownika GITD lub inną osobę poprzednio wypłaconej kwoty, nie udziela się mu dalszych kwot do rozliczenia.
11. 
W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia kwoty, kwoty nierozliczone podlegają potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia pracownika, który pobrał tę kwotę.
12. 
Terminowość rozliczania kwot do rozliczenia nadzorują kasjerzy GITD prowadzący ewidencję pracowników, którym wypłacono kwoty do rozliczenia.
13. 
Saldo kwot do rozliczenia pozostające na koniec miesiąca ujmuje się w sprawozdaniach budżetowych jako wydatek w paragrafie 421.
§  21. 
1. 
Dowód księgowy podlega sprawdzeniu pod względem:
1)
merytorycznym oraz
2)
formalno-rachunkowym.
2. 
Stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu źródłowego do ujęcia w księgach rachunkowych dokonywane jest na dokumencie zatwierdzonym pod względem merytorycznym, zwanym "Kartą kontroli finansowej". Dokument ten jest w sposób jednoznaczny powiązany z dokumentem księgowym.
3. 
Dokonanie:
1)
wskazania miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych,
2)
wskazania sposobu ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczej wynikającej z dowodu źródłowego (dekretacja),
3)
podpisu osoby odpowiedzialnej za powyższe wskazania

- co do zasady umieszczone są na dokumencie pn. "Dokument księgowy", stanowiącym wydruk z systemu informatycznego.

4. 
Dokument księgowy, o którym mowa w ust. 3, jest w sposób jednoznaczny powiązany z dokumentem księgowym poprzez:
1)
wskazanie w jego treści lub nazwie systemowego numeru ewidencyjnego dokumentu źródłowego jakim został opisany dokument źródłowy w rejestrze dokumentów źródłowych;
2)
opisanie dokumentów źródłowych systemowym numerem ewidencyjnym dokumentu źródłowego w rejestrze dokumentów źródłowych.
5. 
W szczególnych przypadkach informacje, o których mowa w ust. 4, mogą zostać umieszczone na "Karcie kontroli finansowej" lub bezpośrednio na dowodzie księgowym.
§  22. 
1. 
Sprawdzanie (kontrola) pod względem merytorycznym dowodu księgowego polega na ustaleniu, czy dokument odzwierciedla rzeczywisty stan rzeczy, czy zdarzenie gospodarcze potwierdzone tym dokumentem dokonane zostało prawidłowo pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami dotyczącymi merytorycznej strony tego zdarzenia.
2. 
Kontrola merytoryczna dokumentu księgowego powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem, czy:
1)
dokument został wystawiony przez właściwy podmiot;
2)
planowana operacja gospodarcza znajduje potwierdzenie w założeniach zatwierdzonego planu finansowego;
3)
operacja była zaplanowana do realizacji w okresie, w którym została dokonana albo wykonanie jej było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania GITD;
4)
dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, np. czy dane dotyczące wykonania rzeczowego faktycznie zostały wykonane i czy zostały wykonane w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi normami;
5)
dowód zawiera właściwe oznaczenie stron biorących udział w zdarzeniu gospodarczym oraz czy osoby działające w imieniu stron posiadają umocowanie prawne do działania;
6)
zastosowane ceny i terminy płatności są zgodne z zawartymi umowami, zamówieniami, a dokumenty będące podstawą złożenia zamówienia posiadają potwierdzenie dokonania kontroli wstępnej przez głównego księgowego;
7)
zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z przepisami prawa.
3. 
Stwierdzone w dowodzie księgowym nieprawidłowości merytoryczne, w tym niezgodność treści dokumentu ze stanem faktycznym, powinny być szczegółowo opisane. Opis nieprawidłowości:
1)
powinien być zamieszczony w załączniku do dowodu księgowego, gdzie osoba odpowiedzialna umieszcza datę stwierdzenia nieprawidłowości, datę sporządzenia notatki i podpis;
2)
zatwierdza kierujący komórką organizacyjną lub osoba upoważniona.
4. 
Kontroli merytorycznej dowodu księgowego oraz opisu zdarzenia gospodarczego dokonuje pracownik komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zdarzenia gospodarczego, składając pod opisem zdarzenia podpis wraz z datą dokonania opisu lub akceptując dokument w systemie teleinformatycznym do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW, zwanym dalej "systemem EZD". Dopuszcza się elektroniczny opis dokumentu.
5. 
Zadaniem osoby dokonującej kontroli merytorycznej dowodu księgowego jest zadbanie o wyczerpujący opis operacji gospodarczej na tym dokumencie, umożliwiający prawidłową klasyfikację zdarzenia do ujęcia w księgach rachunkowych.
6. 
Na dowód przeprowadzenia kontroli merytorycznej dowodu księgowego, obok podpisu pracownika, wymagany jest podpis kierującego komórką organizacyjną, której dotyczy zdarzenie gospodarcze lub osoby upoważnionej.
§  23. 
1. 
Sprawdzenie (kontrola) pod względem formalno-rachunkowym dowodu księgowego polega na ustaleniu, czy dokument ten sporządzony został prawidłowo, legalnie, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi, czy zawiera dane wymagane dla danego dokumentu, czy odpowiada stawianym mu wymogom co do formy, czy zawiera kompletne dane, nie wykazuje śladów poprawek, jest sporządzony na odpowiednim formularzu oraz czy dane liczbowe w nim wykazane nie zawierają błędów rachunkowych.
2. 
Kontrola rachunkowa dokumentu księgowego powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem kontroli formalnej, polegającej na sprawdzeniu:
1)
czy dokument został wystawiony w sposób technicznie prawidłowy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub regulacjami wewnętrznymi;
2)
czy operacja gospodarcza, której dokument dotyczy, poddana została kontroli merytorycznej;
3)
w przypadku gdy dokument wyrażony jest w walucie obcej - czy posiada przeliczenie na walutę polską i czy przeliczenie zostało dokonane w sposób prawidłowy.
3. 
Zadaniem kontrolującego pod względem formalno-rachunkowym jest:
1)
niedopuszczenie do ujęcia w księgach rachunkowych dowodu księgowego posiadającego wady formalne i merytoryczne;
2)
zadbanie, aby dowód księgowy przed jego zatwierdzeniem posiadał prawidłową i pełną dekretację;
3)
zadbanie, aby dowód księgowy przed jego ujęciem w księgach rachunkowych został zatwierdzony do ujęcia w księgach rachunkowych przez osoby do tego upoważnione.
4. 
Kontrolę dokumentu księgowego pod względem formalno-rachunkowym wykonują pracownicy komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych w formie podpisu lub akceptacji w systemie EZD.
5. 
Dekretacji dokumentu księgowego dokonują pracownicy prowadzący ewidencję księgową w komórce właściwej do spraw finansowo-księgowych.
§  24. 
1. 
Sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dowód księgowy podlega zatwierdzeniu przez głównego księgowego i Głównego Inspektora lub osoby przez nich upoważnione.
2. 
Złożenie podpisu przez głównego księgowego jest potwierdzeniem dokonania kontroli wewnętrznej operacji gospodarczej i oznacza, że główny księgowy:
1)
nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;
2)
nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji;
3)
potwierdza, że GITD posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz, że operacja mieści się w rocznym planie finansowym GITD.
§  25. 
Stwierdzenie w dokumencie księgowym wad formalnych powinno spowodować wdrożenie czynności wyjaśniających, a w uzasadnionych przypadkach, gdy operacja znajduje się w realizacji, powinno spowodować jej wstrzymanie.
§  26. 
1. 
Poprawianie błędów w dokumencie księgowym odbywa się według następujących zasad:
1)
błędy zewnętrzne własne i obce można korygować jedynie poprzez sporządzenie i wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
2)
błędy wewnętrzne mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.
2. 
Stwierdzone błędy w zapisach księgowych poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów (storno czerwone) wraz z zapisem prawidłowym dla zachowania poprawności wielkości obrotów.
3. 
Nie dokonuje się poprawek dowodu księgowego, gdy z odpowiednich przepisów wynika zakaz dokonywania poprawek, np. na dowodach gotówkowych, czekach itp.; błędy w tych dowodach mogą być poprawiane jedynie przez unieważnienie dowodu zawierającego błąd i wystawienie nowego, właściwego dokumentu.
4. 
Na potrzeby obiegu dokumentów finansowo-księgowych za podpis uznaje się podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis z wykorzystaniem innych narzędzi dających możliwość zidentyfikowania osoby podpisującej, np. systemu EZD.

Rozdział  4

Stosowane przekroje ksiąg rachunkowych

§  27. 
1. 
Operacje gospodarcze w księgach rachunkowych równolegle ewidencjonowane są z uwzględnieniem następujących przekrojów analitycznych:
1)
źródła finansowania;
2)
budżetu tradycyjnego;
3)
budżetu zadaniowego;
4)
programów operacyjnych.
2. 
Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w przekroju analitycznym według źródeł finansowania pozwala na wyodrębnienie danych finansowych na poziomie źródła finansowania wydatków, w szczególności:
1)
budżet państwa (BP), w tym część budżetowa (CB), rezerwa celowa (RC), rezerwa ogólna (RO), Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPT);
2)
budżet środków europejskich (BU), w tym część budżetowa (CB), rezerwa celowa (RC), rezerwa ogólna (RO).
3. 
W ramach każdej z rezerw, o których mowa w ust. 2, są wyodrębniane pozycje rezerwy, a w ramach każdej pozycji numery rezerw.
4. 
Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w przekroju analitycznym według budżetu tradycyjnego pozwala na wyodrębnienie danych finansowych na poziomie działu, rozdziału i paragrafu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz analityki paragrafu.
5. 
Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w przekroju analitycznym według budżetu zadaniowego pozwala na wyodrębnienie danych finansowych na poziomie funkcji, zadań, podzadań i działań oznaczających poszczególne obszary budżetu państwa. Zagadnienia dotyczące ewidencji w przekroju analitycznym budżetu zadaniowego oraz stosowanego klucza rozliczeniowego zostały uszczegółowione w załączniku nr 4 do zarządzenia.
6. 
Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w przekroju analitycznym według projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pozwala na wyodrębnienie danych finansowych na poziomie projektu realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków unijnych ze wskazaniem programu operacyjnego, w ramach którego jest realizowany dany projekt. Wyróżnik projekty unijne umożliwia identyfikację wszystkich transakcji oraz operacji bankowych związanych z danym projektem, jak również zapewnia pozyskanie z systemu finansowo-księgowego danych niezbędnych dla sprawozdawczości projektowej:
1)
projekty realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS), w tym:
a)
POIiŚ.001 - projekt "Wzmocnienie Potencjału Inspekcji Transportu Drogowego",
b)
POIiŚ.002 - projekt "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym",
c)
POIiŚ.003 - projekt "Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym",
d)
POIiŚ.004 - projekt pn. "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka";
2)
projekty realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w tym POPC.001 - projekt "Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego".
7. 
Znaczniki księgowe stosowane w ewidencji księgowej mogą podlegać dostosowaniom/uzupełnieniom z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych GITD. Decyzje w sprawie dostosowań/uzupełnień w tym zakresie podejmuje główny księgowy.
§  28. 
W GITD obowiązuje zasada ewidencji kosztów rodzajowych, która prowadzona jest na kontach Zespołu 4.

Rozdział  5

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego, sprawozdań budżetowych, deklaracji i informacji

§  29. 
1. 
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, budżetowych, deklaracji i informacji należy przestrzegać następujących zasad:
1)
rzetelności - podstawę opracowania stanowią dane wynikające z ksiąg rachunkowych;
2)
zupełności - sprawozdania należy sporządzać na wszystkich obowiązujących formularzach sprawozdawczych;
3)
szczegółowości - sprawozdania powinny być sporządzane w układach wynikających ze wzorów formularzy z uwzględnieniem wskazanych podziałek klasyfikacji budżetowej;
4)
prawidłowości - zawarte w sprawozdaniach informacje powinny być czytelne i trwałe oraz opracowane w sposób poprawny pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym;
5)
terminowości - opracowane sprawozdania powinny być składane w obowiązujących terminach.
2. 
Sprawozdanie finansowe i budżetowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach.
§  30. 
1. 
Podstawą przygotowania sprawozdania finansowego są dane liczbowe wynikające z ewidencji księgowej.
2. 
Podstawą sporządzenia sprawozdania jest zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, które sporządza pracownik komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych, umieszczając na nim swój podpis, umożliwiający jego identyfikację.
3. 
Sprawozdanie finansowe jest przekazywane do dysponenta wyższego stopnia w terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. 
Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy, tj. na dzień 31 grudnia, który jest dniem bilansowym.
5. 
Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.
6. 
W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1)
bilans jednostki budżetowej;
2)
rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
3)
zestawienie zmian w funduszu jednostki;
4)
informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.
7. 
Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając datę podpisu, Główny Inspektor oraz główny księgowy.
8. 
Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz składaniu do właściwego rejestru sądowego oraz ogłaszaniu. Sprawozdanie to jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej GITD.
§  31. 
1. 
W GITD są sporządzane:
1)
sprawozdania budżetowe;
2)
sprawozdania w zakresie operacji finansowych;
3)
sprawozdania z zakresu budżetu zadaniowego.
2. 
Podstawą przygotowania sprawozdań budżetowych, deklaracji i informacji są dane liczbowe wynikające z ksiąg rachunkowych.
3. 
Sprawozdania sporządzane są zgodnie z zasadami i w terminach określonych w przepisach o sprawozdawczości, z uwzględnieniem odrębnych uregulowań wynikających z dyspozycji jednostki nadrzędnej, tj. jednostki obsługującej ministra właściwego do spraw transportu.
4. 
Za okresy miesięczne sporządzane są w szczególności:
1)
Sprawozdanie Rb-23 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych;
2)
Sprawozdanie Rb-27 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
3)
Sprawozdanie Rb-28 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa;
4)
Sprawozdanie Rb - 28UE - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;
5)
Sprawozdanie Rb-28 Programy - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;
6)
Sprawozdanie Rb-28NW - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
7)
Deklaracja ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
8)
Deklaracja PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
9)
Miesięczna zbiorcza informacja o zleceniach płatniczych;
10)
Miesięczna zbiorcza informacja dotycząca wykazu wpływów Inspekcji Transportu Drogowego stanowiących przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
5. 
Za okresy kwartalne sporządzane są w szczególności:
1)
Sprawozdanie Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
2)
Sprawozdanie Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;
3)
Sprawozdanie Rb-70 - Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
6. 
Za okresy roczne sporządzane są w szczególności:
1)
Sprawozdanie Rb-23;
2)
Sprawozdanie Rb-27;
3)
Sprawozdanie Rb-28;
4)
Sprawozdanie Rb-28NW;
5)
Sprawozdanie Rb-28 Programy;
6)
Sprawozdanie Rb-28UE;
7)
Sprawozdanie Rb-BZ-1;
8)
Deklaracje podatkowe;
9)
sprawozdania w zakresie środków trwałych F-03;
10)
inne sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego, według przesłanej informacji.

Rozdział  6

Zasady przechowywania i udostępniania dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych oraz okresy ich przechowywania

§  32. 
1. 
Dowody księgowe przechowuje się w GITD w następujący sposób:
1)
w oryginalnej postaci;
2)
w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych;
3)
w podziale na okresy sprawozdawcze;
4)
w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.
2. 
Roczne zbiory dowodów księgowych oznacza się nazwą ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze.
3. 
Dokumenty księgowe w GITD bieżącego roku przechowywane są w komórce właściwej do spraw finansowo-księgowych, a dotyczące wcześniejszych lat, przekazywane są do archiwum zakładowego. Dokumenty prowadzone elektronicznie archiwizuje się po 3 latach budżetowych.
4. 
W GITD uznaje się elektroniczne, cyfrowe dowody księgowe sporządzone zgodnie z przepisami prawa.
5. 
Kopie ksiąg rachunkowych na informatycznych nośnikach danych są przechowywane przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw teleinformatycznych.
6. 
Księgi rachunkowe mające formę zbiorów utrwalonych na informatycznych nośnikach danych są przechowywane w zasobie sieciowym GITD lub systemie EZD, dostępnym dla pracowników komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych, pod adresem ustalonym przez dyrektora komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych oraz dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw teleinformatycznych.
§  33. 
1. 
Zbiory finansowo-księgowe przechowywane są zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji kancelaryjnej GITD.
2. 
Przez zbiory finansowo-księgowe rozumie się w szczególności:
1)
dowody księgowe dotyczące operacji gospodarczych;
2)
księgi rachunkowe;
3)
dokumentację płacową;
4)
zatwierdzone sprawozdania.
3. 
Trwałemu przechowywaniu w GITD podlegają zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządzane w GITD określone jest kategorią archiwalną A zgodnie z instrukcją kancelaryjną GITD.
4. 
W GITD obowiązują następujące okresy przechowywania zbiorów finansowo- księgowych, z uwzględnieniem ust. 3 oraz § 34 i 35:
1)
księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat;
2)
karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki - przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat;
3)
dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
4)
dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przekazywana jest do archiwum jako kategoria A;
5)
pozostałe dowody księgowe - 5 lat.
5. 
Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory finansowo-księgowe (dokumenty) dotyczą.
§  34. 
1. 
Każda komórka organizacyjna GITD zaangażowana w proces realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zobowiązana jest do przechowywania i udostępniania na żądanie: Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Instytucji Audytowej, Instytucji Zarządzającej danym programem operacyjnym, Instytucji Pośredniczącej dla danego programu operacyjnego oraz innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją projektów.
2. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, odnosi się w szczególności do:
1)
dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym,
2)
dokumentacji związanej z zarządzaniem merytorycznym,
3)
dokumentacji związanej z zarządzaniem technicznym,
4)
dokumentacji związanej z zarządzaniem procesami zawierania umów z wykonawcami

- przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

3. 
Dokumenty dotyczące zachowania trwałości projektów ze środków, o których mowa w ust. 1, przechowywane są przez okres 5 lat od zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
4. 
Instytucja Pośrednicząca dla danego programu operacyjnego, finansowanego ze środków, o których mowa w ust. 1, informuje GITD o:
1)
dacie zatwierdzenia wniosku o płatność końcową;
2)
dacie rozpoczęcia okresu przechowywania dokumentacji.
5. 
Dokumentacja projektowa jest przechowywana w miejscu właściwym dla działalności komórki organizacyjnej GITD uczestniczącej w procesie realizacji projektu, zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego GITD, przy czym:
1)
przechowywana jest w formie oryginałów dokumentów;
2)
przechowywana jest w segregatorach opisanych nazwą oraz oznaczonych logotypami programu i Unii Europejskiej;
3)
przechowywana jest w sposób zapewniający jej integralność i nienaruszalność;
4)
dokumenty występujące w wersji elektronicznej przechowuje się na dyskach sieciowych dedykowanych właściwej komórce organizacyjnej GITD uczestniczącej w realizacji projektu.
§  35. 
1. 
Każda komórka organizacyjna GITD, po zakończeniu realizacji projektu, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013), zobowiązana jest do archiwizowania dokumentacji projektu w wersji papierowej, a dokumenty występujące w wersji elektronicznej - na dyskach sieciowych dedykowanych właściwej komórce organizacyjnej GITD uczestniczącej w realizacji projektu.
2. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, w szczególności:
1)
dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym,
2)
dokumentacji związanej z zarządzaniem technicznym,
3)
dokumentacji związanej z zarządzaniem procedurami zawierania umów z wykonawcami - przez okres 3 lat od daty zamknięcia Programu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Okres przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia 28 grudnia 2018 r.
§  36. 
1. 
Udostępnienie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości może nastąpić:
1)
do wglądu na terenie GITD - po uzyskaniu zgody Głównego Inspektora;
2)
poza siedzibą GITD - po uzyskaniu pisemnej zgody Głównego Inspektora i pozostawieniu w GITD pisemnego pokwitowania zawierającego spis przyjętych dokumentów, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Rozdział  7

Organizacja ksiąg rachunkowych

§  37. 
1. 
Księgi rachunkowe obejmują:
1)
dziennik;
2)
księgę główną (konta księgi głównej, ewidencja syntetyczna);
3)
księgi pomocnicze (konta ksiąg pomocniczych, ewidencja analityczna).
2. 
W GITD dodatkowo prowadzi się ewidencję księgową przy użyciu kont pozabilansowych. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną, a rejestrowane na nich zdarzenia nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów.
3. 
Przez księgi rachunkowe prowadzone w systemie informatycznym rozumie się dziennik i inne zbiory sporządzone i utrzymywane przez komputerowy system informatyczny, na podstawie danych wprowadzonych do dziennika i uzgodnionych za pomocą zestawień obrotów i sald.
§  38. 
1. 
Dziennik stanowi chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.
2. 
W GITD stosuje się dzienniki częściowe (rejestry księgowe), grupujące zdarzenia gospodarcze według ich rodzaju, tj. dokumenty posiadające wspólne cechy, pochodzące z tego samego źródła podlegają grupowaniu w dziennikach/rejestrach częściowych.
3. 
Zapisy w poszczególnych dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym. Każdy z dokumentów wprowadzonych do właściwego dziennika częściowego otrzymuje numer kolejny w danym dzienniku.
4. 
W danym dzienniku częściowym przyjmuje się, że numeracja dowodów księgowych prowadzona jest w ramach danego miesiąca, co oznacza, że w skład numeru dokumentu księgowego poza symbolem rejestru wchodzą: rok, miesiąc, numer kolejny dokumentu w danym miesiącu, zakres pozycji księgowych w danym dokumencie.
5. 
Zmiana grupowania dokumentów w odpowiednich dziennikach/rejestrach księgowych może nastąpić od początku roku kalendarzowego.
6. 
Na potrzeby sprawozdawczości budżetowej i finansowej, w szczególności na przełomie roku (np. ze względu na korekty sprawozdań rocznych) dopuszcza się tworzenie dodatkowych dzienników lub rejestrów, np. z dodatkiem numerycznym lub rozdzieleniem na zakres sprawy, np. "DOD BO 2 - rejestr bilansu otwarcia w okresie przejściowym dotyczący sald po sporządzeniu sprawozdania rocznego utworzony w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdania za miesiąc luty".
7. 
Dzienniki oraz rejestry zakłada główny księgowy.
8. 
Na dzień 1 stycznia 2022 r. w GITD obowiązują w szczególności następujące dzienniki i rejestry częściowe.
Lp.Symbol rejestruNazwa rejestru/ dziennika
123
1BOBILANS OTWARCIA
2BZBILANS ZAMKNIĘCIA
3DELEGACJEDELEGACJE - krajowe i zagraniczne
4DOK-RPDOKUMENTY - rozliczenia pracownicze
5DOK-RZALDOKUMENTY - rozliczenia zaliczek
6DOK-SADOKUMENTY - rozliczenia sądowe
7DOK-ZFŚSDOKUMENTY - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
8FA-NWREJESTR ZAKUPU - wydatki niewygasające
9FA-PODREJESTR ZAKUPU - podstawowy
10FA-UEREJESTR ZAKUPU - projekty unijne
11LP-BEZOLISTY PŁAC - wynagrodzenia bezosobowe
12LP-PODLISTY PŁAC - podstawowy
13LP-UELISTY PŁAC - projekty unijne
14NTNOTY KSIĘGOWE
15PKPK - podstawowy
16PK-BKOE

DPN

PK - Decyzje BKOE przed nowelizacją
17PK-BOEPK - brak opłaty elektronicznej
18PK-

DOCHODY

PK - dochody
19PK-iCONPK - BOE iCON
20PK-iCON kaucjePK - BOE iCON kaucje
21PK-MTDPK - uprawnienia MTD
22PK-MTD- PODST.PK - MTD PODSTAWOWY
23PK-MTD ROZR.PK - MTD rozrachunki
24PL-

DOCHODÓW

PLAN DOCHODÓW
25PL-UEPLAN FINANSOWY projekty unijne
26PL-

WYDATKÓW

PLAN WYDATKÓW
27RK-

DOCHODY

RAPORT KASOWY - rachunek dochodów
28RK-POMOCNRAPORT KASOWY - rachunek pomocniczy
29RK-

WYDATKI

RAPORT KASOWY - rachunek wydatków
30RK-ZFŚSRAPORT KASOWY - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
31WB-BTMWYCIĄG BANKOWY - uprawnienia wydawane przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
32WB-

DOCHODY

WYCIĄG BANKOWY - dochody
33WB-iCONWYCIĄG BANKOWY- BOE w iCON
34WB-iCON

KAUCJE

WYCIĄG BANKOWY- BOE w iCON kaucje
35WB OE VATWYCIĄG BANKOWY - BKOE VAT
36WB-NWWYCIĄG BANKOWY - wydatki niewygasające
37WB-PBOEWYCIĄG BANKOWY- brak opłaty elektronicznej
38WB-

PMANDATY

WYCIĄG BANKOWY - mandaty
39WB-PMTDWYCIĄG BANKOWY - uprawnienia MTD
40WB-UEWYCIĄG BANKOWY - Środki unijne - wynagrodzenia
41WB-VATWYCIĄG BANKOWY - VAT
42WB - WADIAWYCIĄG BANKOWY - wadia i zabezpieczenia
43WB-

WYDATKI

WYCIĄG BANKOWY - wydatki
44WB-ZFŚSWYCIĄG BANKOWY - ZFŚS
45WBP-UEWYCIĄG BANKOWY - płatności UE
46WPO-DKARachunek docelowy - kary administracyjne
47WPO-RKPRRachunek rozliczeniowy kar - przelewy
48ZA-PODZAANGAŻOWANIE - podstawowy
49ZA-UEZAANGAŻOWANIE - środków unijnych
50ZFZAPEWNIENIE FINANSOWANIA
53ZP-UEZP-PŁATNOŚCI projekty unijne

Zmiana w zakresie dzienników i rejestru wynikająca ze zmian prawnych, stworzenia nowego systemu informatycznego czy otwarcia nowego rachunku bankowego w tym pojawienia się obrotów na rachunkach VAT nie wymaga zmian w polityce rachunkowości a wprowadzana jest na podstawie notatki służbowej zatwierdzonej przez Głównego Księgowego.

§  39. 
1. 
Księgę główną stanowią syntetyczne konta księgowe (ewidencja syntetyczna).
2. 
Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach gospodarczych w porządku systematycznym i chronologicznym.
§  40. 
1. 
Księgi pomocnicze stanowią:
1)
analityczne konta księgowe (ewidencja analityczna);
2)
teleinformatyczne zbiory danych.
2. 
Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Zapisy z ksiąg pomocniczych podlegają uzgodnieniu z saldami i zapisami księgi głównej w terminach umożliwiających właściwe sporządzenie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.
3. 
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się, w szczególności dla:
1)
środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych oraz odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty ich wartości, z zastrzeżeniem, że analityczna ewidencja składników majątku prowadzona jest w systemie informatycznym;
2)
rozrachunków z kontrahentami z zastrzeżeniem, że ewidencja analityczna rozrachunków z tytułu nałożonej grzywny w drodze mandatu karnego prowadzona jest w centralnym systemie informatycznym CPD CANARD oraz MK TBD;
3)
rozrachunków z pracownikami z zastrzeżeniem, że:
a)
imienna ewidencja wynagrodzeń, świadczeń pracowników zapewniająca uzyskanie informacji z całego okresu zatrudnienia, w tym karty wynagrodzeń,
b)
ewidencja analityczna dotycząca naliczenia obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń - prowadzona jest w systemie informatycznym;
4)
kosztów;
5)
operacji gotówkowych.

Rozdział  8

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych

§  41. 
1. 
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest na podstawie zapisów na kontach księgi głównej oraz kontach ksiąg pomocniczych.
2. 
Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
symbole lub nazwy kont księgowych;
2)
salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego;
3)
sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział  9

Rejestry dokumentów źródłowych

§  42. 
1. 
W GITD stosuje się, poza dziennikami, rejestry dokumentów źródłowych, grupujące dokumenty źródłowe według ich rodzaju, tj. dokumenty posiadające wspólne cechy, pochodzące z tego samego źródła podlegają grupowaniu w rejestrach źródłowych.
2. 
Rejestracja dokumentów źródłowych w poszczególnych rejestrach dokonywana jest w porządku chronologicznym, według daty przekazania do komórki właściwej do spraw finansowo-księgowych.
3. 
Każdy z dokumentów wprowadzonych do właściwego rejestru otrzymuje unikatowy numer systemowy, kolejny w danym rejestrze.
4. 
W danym rejestrze przyjmuje się, że numeracja dokumentów źródłowych prowadzona jest w ramach danego miesiąca, co oznacza, że w skład numeru dokumentu źródłowego poza symbolem rejestru wchodzą: rok, miesiąc, numer kolejny dokumentu w danym miesiącu.
5. 
Unikatowy numer systemowy umieszczany jest w sposób trwały na oryginale dokumentu źródłowego i stanowi numer identyfikujący zarówno dokument źródłowy jak i dokument księgowy (dekretację). Numer ten pozwala na jednoznaczną identyfikację w systemie informatycznym pozycji dziennika, pod którą dokument został zaewidencjonowany.

Rozdział  10

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych

§  43. 
1. 
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.
2. 
Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:
1)
koszty ubezpieczeń majątkowych;
2)
podatek od nieruchomości;
3)
koszty opłaconej z góry prenumeraty;
4)
wykupione z góry prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Aktywa i pasywa w Głównym Inspektoracie Transportu drogowego, zwanym dalej "GITD", wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692).

Rozdział  2

Zasady ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§  2. 
1. 
Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby GITD lub do oddania w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są to między innymi:
1)
nieruchomości, w tym: grunty, budowle i budynki;
2)
maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
3)
ulepszenia w obcych środkach trwałych.
2. 
Ewidencja składników majątku trwałego prowadzona jest w układzie ilościowo- wartościowym, w podziale na:
1)
środki trwałe - o wartości początkowej powyżej 10.000 zł, które ewidencjonuje się na koncie 011 - "Środki trwałe";
2)
pozostałe środki trwałe - o wartości początkowej powyżej 1.000 zł do 10.000 zł oraz meble, dywany lub inne składniki majątku określone w odrębnym zarządzeniu w sprawie ewidencji majątku, które ewidencjonuje się na koncie 013 - "Pozostałe środki trwałe". Na koncie 013 nie prowadzi się ewidencji odzieży i umundurowania. Zakup odzieży i umundurowania jest spisywany w koszty pod datą zakupu, natomiast dla celów kontrolnych jest prowadzona ewidencja w postaci imiennych kart wyposażenia w odzież i umundurowanie;
3)
składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej od 500 zł do 1.000 zł podlegają ewidencji ilościowej;
4)
telefony komórkowe oraz modemy i routery - bez wzglądu na ich wartość, podlegają ewidencji ilościowej.
3. 
Składniki majątku trwałego spełniające wszystkie kryteria zaliczenia do środków trwałych, przyjmuje się do ewidencji księgowej środków trwałych, rozróżniając ich grupy i rodzaje, zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych.
4. 
Do środków trwałych nie zalicza się składników majątkowych niekompletnych, z brakami, nadających się do używania dopiero po dokonaniu ich naprawy, remontu bądź uzupełnienia.
5. 
Ulepszenie istniejących środków trwałych polegające na przebudowie, rozbudowie modernizacji lub rekonstrukcji powodujące, że wartość takiego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, niższymi kosztami eksploatacji, powiększa ich wartość początkową o sumę poniesionych kosztów na ich ulepszenie w ciągu roku, w przypadku, gdy suma ta przekroczy wartość 10.000 zł. Ulepszenie do kwoty 10.000 zł nie zwiększa wartości środka trwałego i jest kosztem danego roku.
6. 
Zmniejszenie stanu środków trwałych według wartości początkowej może nastąpić w wyniku likwidacji, czyli wycofania z używania w związku ze zniszczeniem, zużyciem fizycznym lub technicznym (związanym z postępem technicznym), a także w związku ze sprzedażą, nieodpłatnym przekazaniem lub ujawnieniem niedoborów i szkód w środkach trwałych.
7. 
Wykreślenie środków trwałych z ewidencji następuje na podstawie protokołu likwidacji, darowizny lub nieodpłatnego przekazania, umowy sprzedaży lub innego dowodu sprzedaży (faktura, rachunek), protokołu ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych. Wykreślenia środka trwałego z ksiąg rachunkowych dokonuje się z datą wskazaną w tych dokumentach, czyli z dniem postawienia ich w stan likwidacji, dniem wydania kupującemu lub otrzymującemu je nieodpłatnie bądź z dniem ujawnienia niedoboru lub szkody. Od dnia postawienia środka trwałego w stan likwidacji do czasu jego całkowitej likwidacji środek powinien być zaewidencjonowany na koncie pozabilansowym - środki trwałe w likwidacji.
8. 
Wycofane z użytkowania środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej, a jeżeli tej wartości nie można ustalić, cena nie może być niższa od ich wartości księgowej netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe). Sprzedaży wycofanych środków trwałych dokonuje się według cen sprzedaży netto podobnych środków na rynku, a w przypadku braku możliwości ich ustalenia, według wartości godziwej.
§  3. 
1. 
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez GITD - zaliczane do aktywów trwałych - prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby GITD, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.
2. 
Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.
3. 
Do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się:
1)
programów komputerowych (o okresie użytkowania dłuższym niż rok), których nabyciu nie towarzyszyło przeniesienie autorskich praw majątkowych do takich programów lub udzielenie licencji na korzystanie z tych programów;
2)
programów komputerowych (systemów operacyjnych) zakupionych wraz z komputerem, bez którego komputer nie byłby urządzeniem kompletnym i zdatnym do użytkowania. Programy te zwiększają wartość początkową komputera;
3)
nabytych aktualizacji lub modyfikacji oprogramowania przeprowadzonej przez osoby trzecie, a niezwiązanej z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich.
4. 
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych trwałych prowadzona jest w układzie ilościowo-wartościowym, w podziale na:
1)
wartości niematerialne i prawne - o wartości powyżej 10.000 zł, które ewidencjonuje się na koncie 020 - "Wartości niematerialne i prawne" z odpowiednią analityką;
2)
pozostałe wartości niematerialne i prawne - o wartości początkowej do kwoty 10.000 zł, które ewidencjonuje się na koncie 021 - "Pozostałe wartości niematerialne i prawne".

Rozdział  3

Zasady umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§  4. 
1. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji, na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm. 1 ). Umorzenie nalicza się jednorazowo za okres całego roku przy uwzględnieniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z wartością początkową lub, w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono niedobór. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 - "Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 400 - "Amortyzacja".
2. 
Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w 100 %, w miesiącu ich przyjęcia do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 - "Zakup materiałów i wyposażenia".
3. 
Składniki majątku niskocenne - o wartości początkowej od 500 zł do 1.000 zł, zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
4. 
Telefony komórkowe oraz modemy i routery bez wzglądu na ich wartość zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

Rozdział  4

Zasady finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§  5. 
1. 
Środki trwałe, ich ulepszenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579).
2. 
Pozostałe środki trwałe, składniki majątku niskocenne, telefony komórkowe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje).

Rozdział  5

Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§  6. 
1. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
2. 
Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się:
1)
w przypadku zakupu - według ceny nabycia, która obejmuje:
a)
cenę zakupu należną sprzedającemu pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty i inne zmniejszenia,
b)
cło, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z nabyciem, w szczególności opłaty skarbowe, notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych,
c)
koszty transportu, załadunku i wyładunku,
d)
koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do używania, w tym montażu, instalacji i uruchomienia programów i systemów komputerowych,
e)
obciążający zakup podatek VAT, prowizje oraz różnice kursowe od zobowiązań i przedpłat dotyczących środków trwałych;
2)
w przypadku przejęcia po zakończeniu robót inwestycyjnych - wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów - zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, poniesionych przed jego przyjęciem do używania w stanie kompletnym;
3)
w przypadku otrzymania w zamian za niesprawne, które zwrócono dostawcom - wycenia się w wartości jaka wynika z dowodu dostawcy z podaniem cech szczególnych nowego, sprawnego środka trwałego;
4)
w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wycenia się w wartości wynikającej