Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadza się Politykę ochrony danych osobowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.  Określa się:
1) Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki ochrony danych osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
2) Postępowanie w zakresie udzielania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
3) Postępowanie dotyczące sporządzania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
4) Postępowanie w zakresie zawierania umów lub porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia;
5) Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;
6) Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;
7) Postępowanie dotyczące wpłynięcia wniosku obywatela w zakresie przysługujących mu praw, stanowiące załącznik nr 8 do zarządzenia;
8) Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia;
9) Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, stanowiące załącznik nr 10 do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCĄ W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Postępowanie w zakresie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Postępowanie dotyczące sporządzania rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Postępowanie w zakresie zawierania umów lub porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Postępowanie dotyczące wniosku obywatela w zakresie przysługujących mu praw

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wzór

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych