B.I.LP.2018.8/9.137

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

OR.0171.6.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016 r. Nr L119 poz. 1), zarządza się, co następuje:

§  1.  Wprowadza się politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Traci moc Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 września 2015 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wraz z nadanymi tym zarządzeniem upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.