Wprowadzenie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego - Podstawy edytora MS Word.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2003.16.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2003 r.

DECYZJA Nr 190
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego - Podstawy edytora MS Word

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 i z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113, poz. 1070) postanawiam, co następuje:
§  1.
Wprowadzam pilotażowy program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego "Podstawy edytora MS Word", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach i Szkole Policji w Słupsku.
§  3.
Tracą moc:
1)
decyzja nr 84 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia podstawy edytora MS Word'a 97 (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 33),
2)
decyzja nr 177 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie powierzenia Szkole Policji w Katowicach do realizacji programów szkoleń informatycznych z zakresu doskonalenia zawodowego dla użytkowników QR-Tekst i MS Word'97, w części dotyczącej programu szkolenia podstawy edytora MS Word'97 (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 69).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.