Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2002.9.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 2002 r.

DECYZJA NR 142
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu ramowego i szczegółowego szkolenia podstawowego policjantów część profilowana - prewencyjna.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185) postanawiam, co następuje:
§  1.
1. Wprowadzam pilotażowy program ramowy szkolenia podstawowego policjantów część profilowana - prewencyjna, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.
2. Wprowadzam pilotażowy program szczegółowy szkolenia podstawowego policjantów część profilowana - prewencyjna, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§  2. Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach i Szkole Policji w Słupsku.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.