Wprowadzenie pilotażowego programu kursu specjalizacyjnego w zakresie werbowania i obsługi osobowych źródeł informacji oraz... - OpenLEX

Wprowadzenie pilotażowego programu kursu specjalizacyjnego w zakresie werbowania i obsługi osobowych źródeł informacji oraz prowadzenie rozpoznania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.22.143

Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2004 r.

DECYZJA Nr 605
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu kursu specjalizacyjnego w zakresie werbowania i obsługi osobowych źródeł informacji oraz prowadzenia rozpoznania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 177, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842) postanawiam, co następuje:
§  1.
Wprowadzam "Pilotażowy program kursu specjalizacyjnego w zakresie werbowania i obsługi osobowych źródeł informacji oraz prowadzenia rozpoznania", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.