Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret oraz proporców rozpoznawczych dowódców 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów... - OpenLEX

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret oraz proporców rozpoznawczych dowódców 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.298

Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 335/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret oraz proporców rozpoznawczych dowódców 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich

Departament Wychowania i promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a i b oraz § 31 i § 33 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą zwaną dalej "oznaką", proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", oraz proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej "proporcami", 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich.
§  2.
Zatwierdza się:
1)
wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji;
2)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
3)
wzór proporca dowódcy 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
4)
wzór proporca dowódcy 1. Kompanii Łączności 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
5)
wzór proporca dowódcy 2. Kompanii Łączności 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
6)
wzór proporca dowódcy Kompanii Węzłów Bazowych 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
7)
wzór proporca dowódcy Kompanii Ochrony i Regulacji Ruchu 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji;
8)
wzór proporca dowódcy Kompanii Logistycznej 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich, stanowiący załącznik Nr 9 do decyzji.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BEREET

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO

DOWÓDCY 1. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO

DOWÓDCY 2. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO

DOWÓDCY KOMPANII WĘZŁÓW BAZOWYCH

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO

DOWÓDCY KOMPANII OCHRONY I REGULACJI RUCHU

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO

DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ

12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH