Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.9

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) oznakę rozpoznawczą, 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego, zwanego dalej "22.WOK";
2) proporczyk na beret żołnierzy 22.WOK, zwany dalej "proporczykiem".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzory oznaki rozpoznawczej 22.WOK, określone w załącznikach Nr 1 i 2;
2) wzór proporczyka 22.WOK, określony w załączniku Nr 3.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY 22. WOJSKOWEGO OŚRODKA KARTOGRAFICZNEGO W KOMOROWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR POLOWY 22. WOJSKOWEGO OŚRODKA KARTOGRAFICZNEGO W KOMOROWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 22. WOJSKOWEGO OŚRODKA KARTOGRAFICZNEGO W KOMOROWIE