Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.44

Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

DECYZJA Nr 76/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi

Departament Komunikacji Społecznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

§  1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką" oraz proporczyk na beret żołnierzy Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, zwany dalej "proporczykiem".
§  2.
Zatwierdza:
1)
wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji;
2)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY RESORTOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI