Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz godła lotniczego zespołu akrobacyjnego "Biało-Czerwone Iskry" 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.23.345

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 409/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz godła lotniczego zespołu akrobacyjnego "Biało-Czerwone Iskry" 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a i d rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", oraz godło lotnicze, zwane dalej "godłem", zespołu akrobacyjnego "Biało-Czerwone Iskry" 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór godła, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Ustala się, że wielkość godła powinna być proporcjonalna do wielkości szachownicy lotniczej umieszczonej na kadłubie statku powietrznego i nie może przekraczać 2/3 wielkości szachownicy.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ZESPOŁU AKROBACYJNEGO "BIAŁO-CZERWONE ISKRY" 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR GRAFICZNY GODŁA LOTNICZEGO ZESPOŁU AKROBACYJNEGO "BIAŁO-CZERWONE ISKRY" 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO