Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.102

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 97/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
§  2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
§  3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

ODDZIAŁU SPECJALNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

ODDZIAŁU SPECJALNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

NA MUNDUR POLOWY