Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 36/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Departament Wychowania i promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do decyzji.
3. Uchyla się ust. 2 pkt 3 Decyzji Nr 106/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 48).
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH RP NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH RP NA MUNDUR POLOWY