Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej i oznaki korpusu osobowego Jednostki Wojskowej Nr 2305.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2002.3.22

Akt indywidualny
Wersja od: 8 czerwca 2009 r.

DECYZJA Nr 37/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej i oznaki korpusu osobowego Jednostki Wojskowej Nr 2305. 1

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961 i Nr 154, poz. 1800 i 1801) ustalam:
1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą i oznakę korpusu osobowego Jednostki Wojskowej Nr 2305.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej Nr 2305, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
1a) 2
wzór oznaki rozpoznawczej dla żołnierzy Zespołów Bojowych Jednostki Wojskowej Nr 2305, którzy pomyślnie ukończyli kurs podstawowy oraz specjalistyczne szkolenie bojowe, stanowiący załącznik Nr 1a do decyzji;
2)
wzór odznaki korpusu osobowego Jednostki Wojskowej Nr 2305, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 3

1 Numer pozycji zmieniony przez komunikat Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MON.02.5.58).
2 Pkt 2 ppkt 1a dodany przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 179/MON z dnia 8 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.12.126) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 czerwca 2009 r.
3 Załącznik nr 1 dodany przez pkt1 ppkt 2 decyzji nr 179/MON z dnia 8 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.12.126) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 czerwca 2009 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.