Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.155

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2018 r.

DECYZJA Nr 129/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, zwaną dalej "oznaką".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór oznaki na mundur wyjściowy, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór oznaki na mundur polowy, określony w załączniku Nr 2.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY