Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.13.140

Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2009 r.

DECYZJA Nr 195/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 9. dywizjonu przeciwlotniczego.
2.
Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.*
3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.