Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 77/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się oznaki rozpoznawcze, zwane dalej "oznakami",

następujących jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej, zwanych dalej "WOT":

1) Dowództwa WOT, zwanego dalej "DWOT";
2) Centrum Szkolenia WOT, zwanego dalej "CSWOT";
3) Szkoły Podoficerskiej WOT, zwanej dalej "SPWOT";
4) 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "1PBOT";
5) 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "2LBOT";
6) 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "3PBOT";
7) 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "4W-MBOT";
8) 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "5MBOT";
9) 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "6MBOT";
10) 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "7PBOT";
11) 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "8K-PBOT";
12) 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "9ŁBOT";
13) 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "10ŚBOT";
14) 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "11MBOT";
15) 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "12WBOT";
16) 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej "13ŚBOT".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzory oznaki DWOT, określone w załącznikach Nr 1 i 2;
2) wzory oznaki CSWOT, określone w załącznikach Nr 3 i 4;
3) wzory oznaki SPWOT, określone w załącznikach Nr 5 i 6;
4) wzory oznaki 1PBOT, określone w załącznikach Nr 7 i 8;
5) wzory oznaki 2LBOT, określone w załącznikach Nr 9 i 10;
6) wzory oznaki 3PBOT, określone w załącznikach Nr 11 i 12;
7) wzory oznaki 4W-MBOT, określone w załącznikach Nr 13 i 14;
8) wzory oznaki 5MBOT, określone w załącznikach Nr 15 i 16;
9) wzory oznaki 6MBOT, określone w załącznikach Nr 17 i 18;
10) wzory oznaki 7PBOT, określone w załącznikach Nr 19 i 20;
11) wzory oznaki 8K-PBOT, określone w załącznikach Nr 21 i 22;
12) wzory oznaki 9ŁBOT, określone w załącznikach Nr 23 i 24;
13) wzory oznaki 10ŚBOT, określone w załącznikach Nr 25 i 26;
14) wzory oznaki 11MBOT, określone w załącznikach Nr 27 i 28;
15) wzory oznaki 12WBOT, określone w załącznikach Nr 29 i 30;
16) wzory oznaki 13ŚBOT, określone w załącznikach Nr 31 i 32.
§  3.  Traci moc decyzja Nr 129/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 155).
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 5. MAZOWIECKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 5. MAZOWIECKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 6. MAZOWIECKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 6. MAZOWIECKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 7. POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  20

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 7. POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  21

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 8. KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  22

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 8. KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  23

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 9. ŁÓDZKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  24

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 9. ŁÓDZKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  25

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  26

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  27

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 11. MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  28

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 11. MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  29

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  30

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  31

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 13. ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  32

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 13. ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ NA MUNDUR POLOWY