Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.12.124

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych

Zł-0751-9/2012

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Wprowadzam do stosowania "Ofertę minimalną na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy * ) - przyp. red.).
2. Zawarte w ofercie ceny na polowania i trofea są wartościami brutto.
§  2.
1. Nadleśniczowie - zarządcy ośrodków hodowli zwierzyny lub działający z ich umocowania dyrektorzy RDLP sporządzają, w oparciu i z uwzględnieniem wymienionej w § 1 oferty minimalnej, oferty na sprzedaż polowań i trofeów w OHZ na terenie RDLP.
2. Sporządzone przez zarządców OHZ lub dyrektorów RDLP oferty powinny uwzględniać interes Lasów Państwowych, a w szczególności sprzyjać minimalizacji szkód wyrządzanych przez zwierzynę oraz pełnej realizacji przyjętej w rocznych planach łowieckich wielkości pozyskania zwierzyny. Powinny one uwzględniać atrakcyjność ofert poszczególnych OHZ, a także realia sprzedaży polowań na rynku europejskim i regionalnym.
3. Dyrektorzy RDLP zobowiązani są do przekazania wymienionych w ust. 1 ofert sprzedaży, sporządzonych dla OHZ funkcjonujących w obrębie dyrekcji regionalnej, Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w terminie do dnia 15 marca każdego roku.
4. Dyrektorzy RDLP zobowiązani są do niezwłocznego informowania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o ewentualnych zmianach ofert, o których mowa w ust. 1, wprowadzonych w trakcie sezonu łowieckiego.
§  3. Oferowane w OHZ LP świadczenia mogą mieć charakter świadczenia pełnego lub ograniczonego.
1) Pełne świadczenie obejmuje:
a) organizację polowania,
b) przygotowanie tusz pozyskanej zwierzyny do transportu i jej transport do miejsca magazynowania,
c) przygotowanie trofeum do preparacji i jego preparację,
d) wydanie certyfikatu poświadczającego pozyskanie trofeum w OHZ LP,
e) inne czynności związane z wykonywaniem polowania (usługi tłumacza, poszukiwanie postrzałka, utylizacja odpadów itp.);
2) Ograniczone świadczenie obejmuje wyłącznie wydanie dokumentów uprawniających do wykonywania polowania oraz udostępnienie łowiska w celu wykonywania polowania, bez angażowania sił i środków zarządcy OHZ. Może być ono kierowane wyłącznie do myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, znających łowisko i dających gwarancję prawidłowego wykonania polowania.
3) W wypadku świadczenia mającego charakter ograniczony myśliwi, o których mowa w pkt 2, ponoszą opłatę pomniejszoną o nieponiesione przez zarządcę OHZ koszty przygotowania łowiska, przygotowania tusz pozyskanej zwierzyny do transportu i jej transport do miejsca magazynowania, przygotowania trofeum do preparacji, preparacji, magazynowania itp. Myśliwi nie ponoszą również kosztów organizacji polowania. Oszacowane przez zarządcę OHZ nieponoszone koszty, o których mowa wyżej, nie mogą przekroczyć 70% oferty z pełnym zakresem świadczeń
4) 1 Myśliwi, o których mowa w pkt 2, wykonujący polowanie w ramach świadczenia ograniczonego na: sarny - kozy, koźlęta; daniele - łanie, cielęta; jelenie - łanie, cielęta; łosie - klempy, cielęta; muflony - owce, jagnięta; dziki; samce zwierzyny płowej (1-3 poroże) oraz drapieżniki, mogą otrzymać zwrot zryczałtowanego kosztu polowania. Wysokość zryczałtowanego kosztu polowania i zasady jego wypłacania określa sporządzający ofertę cenową, o której mowa w § 2 ust. 1, z tym że regulacja w tym zakresie dokonywana przez zarządcę OHZ wymaga uzyskania aprobaty dyrektora RDLP.
5) W odniesieniu do pracowników LP realizujących plan odstrzału zwierzyny w OHZ, w ramach obowiązków służbowych, zryczałtowany koszt polowania powinien uwzględniać użycie własnej broni, amunicji oraz środków transportu.
§  4.
1. 2 Dopuszcza się stosowanie przez zarządców OHZ LP, za zgodą dyrektora RDLP, opustów i rabatów od ustalonych w ofertach cen, a także sprzedaż polowań w formie ryczałtowej i pakietowej. Opusty i rabaty mogą być stosowane w przypadku zagrożenia realizacji rocznego planu pozyskania zwierzyny bądź istotnego wzrostu liczebności zwierzyny skutkującego wzrostem zagrożenia dla upraw rolnych i gospodarki leśnej lub w przypadku konieczności ochrony upraw rolnych szczególnie narażonych na szkody wyrządzone przez zwierzynę.
2. 3 Dopuszcza się odstąpienie przez zarządców OHZ, za zgodą dyrektora RDLP, od pobierania opłat od myśliwych o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego zarządzenia, za polowanie na: sarny - kozy, koźlęta; daniele - łanie, cielęta; jelenie - łanie, cielęta; łosie - klempy, cielęta; muflony - owce, jagnięta; dziki; samce zwierzyny płowej (1-3 poroże) oraz drapieżniki, w wypadku zagrożenia realizacji rocznego planu pozyskania wymienionej zwierzyny, jak również w wypadku istotnego wzrostu liczebności zwierzyny, skutkującego wzrostem zagrożenia dla upraw rolnych i gospodarki leśnej.
3. Dopuszcza się odstąpienie przez zarządców OHZ, za zgodą dyrektora RDLP, od pobierania opłat od myśliwych, wykonujących polowanie niezależnie od charakteru świadczenia, w wypadku zagrożenia ze strony zwierzyny dla funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej oraz towarzyszącej jej infrastruktury.
4. 4 Dopuszcza się odstąpienie przez zarządców OHZ LP, za zgodą dyrektora RDLP, od pobierania opłat od myśliwych, wykonujących polowanie niezależnie od charakteru świadczenia, w przypadku wystąpienia na danym terenie ogniska choroby zakaźnej i stwierdzenia związanego z tym niebezpieczeństwa zagrożenia epizootycznego bądź konieczności przeprowadzenia redukcji liczebności zwierzyny, jeżeli liczebność ta zagraża podstawowym kierunkom użytkowania terenów rolnych, leśnych i rybackich.
§  5. Uchylam Zarządzanie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej świadczonych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych oraz na sprzedaż trofeów łowieckich pozyskanych w tych ośrodkach oraz Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej świadczonych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych oraz na sprzedaż trofeów łowieckich pozyskanych w tych ośrodkach.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana załącznika wynikająca z § 1 zarządzenia Nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2014 r. (B.I.L.P.14.4.23) zmieniającego nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

.................................................

* Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
1 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 56 z dnia 9 września 2014 r. (B.I.LP.2014.10.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 września 2014 r.
2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 56 z dnia 9 września 2014 r. (B.I.LP.2014.10.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 września 2014 r.
3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 56 z dnia 9 września 2014 r. (B.I.LP.2014.10.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 września 2014 r.
4 § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 56 z dnia 9 września 2014 r. (B.I.LP.2014.10.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 września 2014 r.