Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.302

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 430/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Departament Komunikacji Społecznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

WE WROCŁAWIU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

WE WROCŁAWIU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

WE WROCŁAWIU

1. Odznaka pamiątkowa, zwaną dalej "odznaką", Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu będzie formą uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska, za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy oraz innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla uczelni.

2. Podstawę odznaki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej "Uczelnią" stanowi wieniec laurowo-dębowy w barwie oksydowanego srebra. Na wieniec nałożonych jest osiem proporczyków, ułożonych w formie ośmioramiennego krzyża. Barwy proporczyków symbolizują specjalności wojskowe, które mogą zdobyć kandydaci na oficerów, kształceni w uczelni. W górnej części krzyża znajduje się orzeł, trzymający w szponach miecz. Poniżej wizerunku orła, umieszczona jest zielona wstęga na której widnieją litery "WSOWL" - skrót nazwy uczelni oraz herb miasta Wrocławia - nawiązujący do miejsca stacjonowania.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) rektorowi-komendantowi Uczelni z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po minimum rocznej służbie w Uczelni;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu na Uczelni, co najmniej dwóch lat;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla uczelni.

4. Odznakę nadaje rektor-komendant Uczelni na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".

5. Rektor-komendant Uczelni powołuje Komisję, w składzie:

1) przewodniczący

- prorektor do spraw wojskowych;

2) członkowie

- prorektor do spraw dydaktyczno-naukowych;

- prorektor do spraw studentów;

- dyrektor Instytutu Dowodzenia;

- dziekani wydziałów;

- dziekani korpusów;

- przedstawiciel pracowników wojska.

6. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym rektora-komendanta Uczelni.

7. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków rektorowi-komendantowi Uczelni;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

8. Fakt nadania lub pozbawienia odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym rektora-komendanta. Fakt nadania odnotowuje się również w kronice Uczelni.

9. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

10. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

11. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje rektor-komendant Uczelni z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

15. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach oraz materiałach promocyjnych, których tematyka jest związana z Uczelnią.

16. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.