Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.440

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 361/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W PILE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W PILE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W PILE

1. Odznaka Pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile (WKU), jest znakiem identyfikacyjnym, będącym świadectwem odrębności organizacyjnej i funkcjonalnej oraz symbolem dumy z przynależności duchowej do jednej rodziny Administracji Wojskowej. Jest symbolem więzi i przynależności żołnierzy i pracowników wojska do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile.
2. Odznaka Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile została zaprojektowana na planie krzyża maltańskiego o wymiarach 40 mm x 40 mm. Ramiona krzyża są barwy brunatnej z chabrowym obramowaniem. Na ramionach krzyża widnieją srebrne litery "W, "K", "U" (Wojskowa Komenda Uzupełnień), a w dolnej części rok "1989" (rozpoczęcie działalności). W centrum krzyża znajduje się tarcza z herbem miasta Piła.
3. Odznaka jest numerowana i wydawana z legitymacją. Nadanie odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
4. Odznaki nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki, zwanej dalej "Komisją". Komisja wybierana jest, na okres 3 lat, na ogólnym zebraniu żołnierzy zawodowych i pracowników WKU, w składzie: 2 przedstawicieli żołnierzy zawodowych i 2 przedstawicieli pracowników wojska.
5. Odznakę przyznaje się:

1) Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile - z dniem objęcia stanowiska;

2) żołnierzom zawodowym - po roku służby w WKU. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony;

3) pracownikom wojska wzorowo wywiązującym się z obowiązków służbowych - po przepracowaniu co najmniej 2 lat w WKU;

4) wyjątkowo, na wniosek Komisji, innym osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla WKU w Pile.

6. Wręczenie odznaki pamiątkowej odbywa się na uroczystych zbiórkach z okazji świąt państwowych i wojskowych, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
7. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
8. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
9. Od decyzji pozbawienia prawa do odznaki przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
10. Z tytułu nadania odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
11. Odznakę pamiątkową nosi się zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka może być noszona na ubiorze cywilnym.
12. Posiadaczowi odznaki pamiątkowej nie wolno jej zbywać, użyczać, darować lub wymieniać.
13. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU za zgodą Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
14. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.