Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.40

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W PŁOCKU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W PŁOCKU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W PŁOCKU

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku (WKU) jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji administracji wojskowej w regionie oraz uhonorowanie żołnierzy i pracowników wojska, za nienaganną służbę oraz pracę. Odznaka stanowi również formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby, a także charakter wykonywanych zadań.
2. Odznaka WKU w Płocku jest wykonana na planie krzyża kawalerskiego o wymiarach 40 x 40 mm. Centralnie umieszczono herb Płocka - miejsca stacjonowania jednostki. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się dwa skrzyżowane pióra: gęsie oraz wieczne, które symbolizują wieloletnią tradycję administracji wojskowej. Ramiona krzyża wykonane są z metalu barwy srebrzystej - oksydowanej i obwiedzione emaliowaną złotą bordiurą. Na ramionach krzyża, górnym, lewym i prawym umieszczono litery "WKU" - skrót pełnej nazwy jednostki. Na ramieniu dolnym znajduje się data "1918".
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) komendantowi z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po rocznej nienagannej służbie. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej okres ten może być skrócony);

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w jednostce co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych co najmniej 5 lat i uczestniczących przynajmniej raz w ćwiczeniach;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, które szczególnie zasłużyły się w upowszechnianiu i popularyzacji tradycji jednostki wojskowej oraz stale współpracują z WKU w dziedzinie umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej i patriotycznego wychowania żołnierzy.

4. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.
5. Odznaka jest numerowana.
6. Odznakę nadaje komendant na wniosek Komisji.
7. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
8. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można wręczać w innym terminie, np. w czasie pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy, przekazania stanowiska komendanta, zakończenia ćwiczeń wojskowych.
10. Odznakę nosi się na środku lewej kieszeni munduru wyjściowego (galowego). Szczegółowe zasady noszenia odznaki, określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać lub wymieniać.
12. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU w Płocku, za zgodą Komendanta.
13. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
14. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje komendant z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.
15. Od decyzji komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
16. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym lub specjalnym jednostki wojskowej.
17. Fakt nadania powinien być też odnotowywany w Kronice WKU Płock.
18. Komisję powołuje komendant na podstawie wniosków zgłoszonych przez zebranie żołnierzy zawodowych WKU Płock. Komisja liczy co najmniej trzy osoby (szef wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami, mąż zaufania oficerów, przewodniczący związków zawodowych pracowników wojska). W razie konieczności skład komisji jest na bieżąco uzupełniany.
19. Komisję powołuje się na 5 lat.
20. Pracą Komisji kieruje przewodniczący. W celu usprawnienia jej pracy, spośród członków wybierany jest sekretarz.
21. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

22. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia komendantowi bezpośrednio na przedłożonym wniosku.
23. Zajęcie stanowiska przez Komisję powinno następować w ciągu 7 dni. Posiedzenie zwołane dla rozpatrzenia przedłożonych wniosków jest prawomocne w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.
24. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.
25. Jeden egzemplarz odznaki pamiątkowej przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.