Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.34

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) i pkt 3 decyzji Nr 229/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

1. Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej "odznaką", jest symbolem przynależności środowiskowej, wyrazem uznania za nienaganną służbę oraz pracę, znakiem łączącym żołnierzy i pracowników wojska. Celem nadania odznaki jest podniesienie rangi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, zwanej dalej " WKU."
2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego o wymiarach 40x40 mm. Krzyż wykonany jest z metalu barwy złocistej, a jego ramiona pokryte są brunatną emalią. Na ramionach krzyża: lewym, górnym i prawym, umieszczono skrót jednostki "WKU", a na dolnym ramieniu - cyfry "1945", oznaczające początek administracji wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim. Na skrzyżowaniu krzyża umieszczony jest herb miasta Gorzów Wielkopolski - siedziby WKU. W tle krzyża znajduje się złoty wieniec laurowy.
3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim - z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym - po przesłużeniu w WKU co najmniej jednego roku;

3) pracownikom wojska - po przepracowaniu w WKU co najmniej 2 lat;

4) byłym żołnierzom zawodowym, którzy pełnili służbę w WKU przez okres nie krótszy niż 2 lata;

5) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WKU, za szczególne zasługi;

6) wyjątkowo - innym osobom fizycznym oraz osobom prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU.

4. Do nadania lub pozbawienia prawa do odznaki uprawniony jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej "Komendantem WKU."
5. Komendant WKU powołuje Komisję Odznaki Pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, zwaną dalej "Komisją".
6. Komisja powołana jest w celu:

1) składania wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki;

2) opiniowania wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki;

3) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu;

4) prowadzenia ewidencji nadanych odznak;

5) rozwiązywania problemów wynikających z niniejszego regulaminu.

7. W skład Komisji wchodzą:

1) Szef Wydziału - Zastępca Komendanta;

2) mąż zaufania żołnierzy zawodowych;

3) przedstawiciel pracowników wojska.

8. Skład imienny Komisji podaje się w rozkazie Komendanta WKU.
9. Komisja na pierwszym posiedzeniu, spośród członków wybiera sekretarza, który prowadzi dokumentację prac Komisji.
10. Komisja obraduje na posiedzeniu, nie później niż na 14 dni przed ustalonymi terminami wręczenia odznaki lub na polecenie Komendanta WKU, w innym terminie.
11. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność 2/3 członków Komisji.
12. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który następnie przechowywany jest przez sekretarza Komisji.
13. Zaopiniowany przez Komisję wniosek o nadanie odznaki Przewodniczący Komisji przedstawia Komendantowi WKU do rozpatrzenia.
14. Osoba, której ma być nadana odznaka lub która ma być pozbawiona odznaki, podlega wyłączeniu z prac Komisji w zakresie dotyczącym rozpatrywania jej sprawy, a w jej miejsce Komendant WKU wyznacza w rozkazie dziennym inną osobę do składu komisji.
15. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.
16. Odznaka jest numerowana.
17. Wręczenia odznaki wraz z legitymacją dokonuje Komendant WKU podczas uroczystej zbiórki z okazji świąt państwowych i wojskowych, podczas pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy, przekazania stanowiska komendanta lub w innych szczególnie ważnych okolicznościach.
18. Odznaka może być noszona wyłącznie przez jej posiadacza. Niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
19. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
20. Wizerunek odznaki może być umieszczany, za zgodą Komendanta WKU, na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach, których tematyka jest ściśle związana z wojskowymi komendami uzupełnień.
21. Odznakę nosi się na mundurze wojskowym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. z 2005 r. Nr 7 poz. 54, z późn. zm.). Miniatura odznaki może być noszona do ubioru cywilnego, w lewej klapie marynarki.
22. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądowym lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
23. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant WKU, z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do wyższego przełożonego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.
24. W decyzji Komendanta WKU o pozbawieniu prawa do odznaki zamieszcza się pouczenie o prawie do odwołania, o którym mowa pkt 23.
25. Fakt nadania prawa do odznaki podaje się w rozkazie dziennym i odnotowuje w kronice WKU. W rozkazie dziennym podaje się również fakt pozbawienia prawa do odznaki.
26. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie może nastąpić wydanie duplikatu odznaki lub wtórnika dokumentu. Za wydanie duplikatu odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia. Wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie.
27. Fakt wydania wtórnika dokumentu, względnie duplikatu odznaki odnotowuje się w prowadzonych dokumentach ewidencyjnych.
28. Koszty wykonania odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.